Uznesenie č. 5/2012

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26.11. 2012

 1. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Janšto Juraj, členovia- Števove Eva, Melich Drahomír
 • b) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01, za účelom realizácie projektu „Zriadenie multifunkčného komunitného centra v obci Málinec“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
 • c) Zabezpečenie realizácie projektu uvedeného v bode 1.b po schválení žiadosti o NFP
 • d) Financovanie projektu uvedeného v bode 1b, vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt .
 • e) Podľa § 9a, ods.8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec a to novovytvoreného pozemku, parcela č.890/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 246 m2 a novovytvoreného pozemku parcela č. 890/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, oddelených geometrickým plánom č. 36624039-022/2012, vyhotoviteľa GEODETI G5 s.r.o. Lučenec od pozemku parcela registra C č. 890, KN, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2246 m2 v katastrálnom území obce Málinec, zapísaného na LV č. 742 do výlučného vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047, za kúpnu cenu vo výške 2,26 €/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využitia predmetných pozemkov na realizáciu projektu „Úprava Málinského potoka“, ktorý ohrozuje prívalovými vodami priľahlé pozemky, stavby a zdravie občanov, bývajúcich v jeho blízkosti

2. Ukladá

 • a) OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP v zmysle bodu 1/b tohto uznesenia
  Termín: 4.12.2012
 • b) OcÚ, zverejniť zámer predaja obecného majetku v zmysle bodu 1/e tohto uznesenia a návrh na odpredaj predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ
  Termín: december 2012

 Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 5/2012.

V Málinci, 27.11.2012                                                                                                              Ing. Čepko Igor starosta obce