Uznesenie č. 6/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. decembra 2012

1. Berie na vedomie:

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Rozpočet obce Málinec na roky 2014 – 2015 – v zmysle prílohy
 • c) Programový rozpočet obce Málinec na roky 2014 – 2015 – v zmysle prílohy
 • d) Informáciu o podaní žiadosti na zriadenie Multifunkčného komunitného centra v Málinci na Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja
 • e) Informáciu o spracúvaní projektovej žiadosti na zriadenie kamerového systému v obci Málinec v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
 • f) Žiadosť Denisy Berkiovej, bytom Málinec 292 o prenájom priestorov Internetovej kaviarne K-4
 • g) Žiadosť Kataríny Šulekovej bytom Málinec 97, Zdenky Šulekovej bytom Málinec 97 a Jakuba Lehockého, bytom Rudohorská 27 B.Bystrica o prenájom nebytových priestorov K-4
 • h) Žiadosť Firmy Koma s.r.o. o prenájom priestorov v Spoločenskom dome v Málinci

2. Schvaľuje:

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Marián Detvan, členovia - Mgr. Ivan Urda, Ján Kvasnica
 • b) Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec k 30.9.2012
 • c) Plnenie plánu výstavby obce Málinec k 30.9.2012
 • d) Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 13.12.2012
 • e) Aktualizáciu programového rozpočtu obce Málinec k 13.12.2012
 • f) Výšku poplatku za odvedenie odpadových vôd – stočné pre rok 2013 nasledovne: FO-0,800€/ m3, PO –0,900€/ m3
 • g) VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec
 • h) Ocenenie novozistených pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytených pozemkov, ktoré obec nadobudla do svojho vlastníctva pred rokom 2005 v súlade s § 25 ods.1, písm. d) 5. zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. reprodukčnou historickou obstarávacou cenou určenou Výskumným ústavom poľnohospodárstva a potravinárstva – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva Bratislava / Bonitačná banka dát- Výpočet ceny pôdy/, zo dňa 10.3.1993 pre katastrálne územie Málinec a Ipeľský Potok. Zaraďovanie pozemkov nadobudnutých po roku 2005 do majetku obce Málinec na základe obstarávacej ceny pozemkov uvedenej v kúpnopredajnej zmluve.
 • i) VZN č. 5/2012 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci
 • j) VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2013
 • k) Dotáciu pre SZPB v obci Málinec na rok 2013 vo výške 300,– €, na návštevu miest a pamätníkov v našej vlasti a propagáciu významu a poslania SZPB
 • l) Dotáciu pre TJ Málinec pre rok 2013 nasledovne: Futbalový klub 10.000,– €, Stolnotenisový klub 200,– €. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť využité na účel v zmysle žiadosti TJ.
 • m) Rozpočet obce Málinec na rok 2013 nasledovne: Bežný rozpočet príjmy 744.447,– €
 • n) Programový rozpočet obce Málinec na rok 2013 
  v zmysle prílohy
  Kapitálový rozpočet príjmy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     23.300,– €
  Finančné operácie príjmy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                0,– €
  Príjmy spolu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  767.747,– €

  Bežný rozpočet výdavky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    705.909,– €
  Kapitálový rozpočet výdavky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                0,– €
  Finančné operácie výdavky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      29.200,– €
  Výdavky spolu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  735.109,– €
 • o) Podľa § 9a, ods.8 písm. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec a to novovytvoreného pozemku parcela č.890/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 246 m2 a novovytvoreného pozemku parcela č. 890/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, oddelených geometrickým plánom č. 36624039-022/2012, vyhotoviteľa GEODETI G5 s.r.o. Lučenec od pozemku parcela registra C – KN parcelné č. 890, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2246 m2 v katastrálnom území obce Málinec, zapísaného na LV č. 742 do výlučného vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047, za kúpnu cenu vo výške 2,26 €/m2 , celkom 558,22 € ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné pozemky budú využité na realizáciu projektu „Úprava Málinského potoka“, ktorý ohrozuje prívalovými vodami priľahlé pozemky, stavby a zdravie občanov, bývajúcich v jeho blízkosti.
 • p) Podľa § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, zapísaných na LV č. 1819, k.ú. Málinec a to: parcelu registra „E“, číslo 202/1, vedenú ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2, podiel 1/1 a parcelu registra „E“, číslo 5148/13, orná pôda o výmere 15 m2, podiel 1/1, formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, stanovenej podľa znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady spojené s prevodom vlastníctva v prospech kupujúceho
 • r) Podľa § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, zapísanej na LV č. 742 v k.ú. Málinec a to pozemok parcela registra „C“, číslo 904, vedený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2, formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, stanovenej podľa znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci uhradí náklady na spracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku a tiež náklady spojené s prevodom vlastníctva predmetného pozemku na kupujúceho
 • s) Prílohu č. 1 ku VZN č. 2/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Málinec
 • t) Vzor orientačnej tabule na označenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev od firmy Smalt K.A.M. – Smaltovňa, Pod Kalváriou 2, Skalica a vzor orientačného čísla od firmy Jozef Šmrhola - OLYMP, Santovka 103
 • u) Podanie projektu „Kamerový systém prostriedok prevencie kriminality“ a spolufinancovanie projektu vo výške 20 % celkových nákladov
 • v) Zástupcov obce Málinec do Rady školy pri ZŠ v Málinci nasledovne:
  Ing. Igor Čepko, Drahomír Melich, Marián Detvan, Mgr. Ivan Urda
  do Rady školy pri MŠ v Málinci nasledovne: Ing. Igor Čepko
 • w) Rozšírenie verejného osvetlenia na Podhradovej ulici, v zmysle žiadosti p. Luptákovej
 • x) Podľa § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec a to nebytového priestoru o výmere 240,80 m2 podlahovej plochy plus príslušenstva /chodba, WC/, nachádzajúceho sa na prízemí budovy Spoločenského domu v Málinci súp. č. 84, postavenej na parcele registra „C“ číslo 30/1, v k.ú. Málinec, zapísanej na LV 742 /priestory Kaviarne K-4/, za účelom podnikania v oblasti služieb obyvateľstvu na dobu určitú – päť rokov - odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné stanovené vo VZN obce Málinec č. 2/96, t.j. 6,64 €/rok/m2 počas prvého roku nájomného vzťahu a 8,63 €/rok/m2/, počas druhého a ďalšieho roku nájomného vzťahu, s podmienkou úhrad dodávok za služby spojených s nájmom a tiež zabezpečenia požiarnej ochrany a drobných opráv súvisiacich s užívaním priestorov
 • y) Dotáciu pre Klub dôchodcov v Málinci na rok 2013 vo výške 300,– €
 • z) Zaradenie žiadosti Romany Bakuľovej, bytom Málinec 379 o pridelenie bytu do poradovníka
  z1/ Zaradenie žiadosti Adriany Oláhovej, bytom Málinec 388 o pridelenie bytu do poradovníka
  z2/ Žiadosť Mikroregiónu Hornohrad – ISC Málinec o dotáciu na úhradu faktúry za potrebu zemného plynu SPP a.s. vo výške 400,– €
  z3/
  Žiadosť Vieroslavy Riečicovej, bytom Málinec 366 o ukončenie prenájmu nebytových priestorov K-4 v obci Málinec ku dňu 31.12.2012, po uhradení všetkých záväzkov voči obci
  z4/ Predajnú cenu za kalendár na rok 2013 vo výške 4,50 €/ kus
   

3. Ukladá

 • a) OcÚ, zabezpečiť plnenie finančného a programového rozpočtu obce Málinec v roku 2013, v zmysle schválenia v bode 2/m a 2/n tohto uznesenia
  Termín: rok 2013
 • b) OcÚ zabezpečiť oceňovanie nehnuteľností v zmysle bodu 2/h tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • c) OcÚ zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle bodu 2/o tohto uznesenia
  Termín: do 31.3.2013
 • d) OcÚ zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľností v zmysle bodu 2/p tohto uznesenia a žiadosti záujemcov predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ
  Termín: január 2013
 • e) OcÚ zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľností v zmysle bodu 2/r tohto uznesenia a žiadosti záujemcov predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ
  Termín: január 2013
 • f) OcÚ zabezpečiť ďalší postup pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Málinec
  Termín: rok 2013
 • g) OcÚ zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov v zmysle bodu 2/x tohto uznesenia
  Termín: január 2013
 • h) OcÚ zabezpečiť podanie projektu na zriadenie kamerového systému v zmysle schválenia v bode 2/u tohto uznesenia
  Termín: do 15.1.2013
 • i) OcÚ delegovať zástupcov do Rady školy pri ZŠ a MŠ v zmysle schválenia v bode 2/v tohto uznesenia
  Termín: január 2013
 • j) OcÚ zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia na Podhradskej ulici v zmysle schválenia v bode 2/w tohto uznesenia
  Termín: rok 2013
 • k) OcÚ zaradiť žiadosti o pridelenie bytov do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch 2/z a 2/z1 tohto uznesenia
  Termín: december 2012
 • l) OcÚ preplatiť fa za spotrebu zemného plynu SPP a.s. v zmysle schválenia v bode 2/z2 tohto uznesenia
  Termín: december 2012
 • m) OcÚ ukončiť prenájom priestorov K-4 k 31.12.2012 v zmysle schválenia v bode 2/z3 tohto uznesenia
  Termín: december 2012 
 • n) OcÚ inkasovať za predaj kalendárov na rok 2013 sumu 4,50 €/ kus v zmysle schválenia v bode 2/z4

4. Neschvaľuje

Žiadosť Ivany Cickovej, bytom Málinec 248 o poskytnutie finančnej pôžičky na nákup palivového dreva

 Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 6/2012 .

V Málinci, 17.12.2012                                                                                          Ing. Čepko Igor starosta obce


PRIPOMIENKY A INTERPELÁCIE
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 13.12.2012

 Janšto Juraj

 • navrhuje namontovať zrkadlo pri Semanovej Janette nakoľko je to neprehľadná križovatka
 • upozorniť majiteľa kaštieľa v Ipeľskom Potoku na schátralý stav budovy
 • je na škodu veci neprenajímať chatu na Starom Vŕšku, budova chátra

Bc. Starove Jozef

 • v evanjelickom cintoríne pri dome smútku by bolo dobré namontovať osvetlenie

Detvan Marián

 • občania majú pripomienky k parkovaniu osobných áut na chodníkoch pri hlavnej ceste – treba upozorniť vlastníkov áut

Detvan Juraj

 • upraviť atletickú dráhu na štadióne TJ aspoň popred tribúnu- počas dažďov tam stojí voda

Melich Drahomír

 • rigol pred domom Mareka Geľhoša nie je urobený
 • kedy bude fungovať fontána na námestí

starosta odpovedal

 • rigol budeme robiť v budúcom roku, fontána by tiež mala byť funkčná v budúcom roku

Melich Štefan

 • blížia sa Vianoce, cestou miestneho rozhlasu by bolo dobré upozorniť deti, aby nehádzali petardy na chodníky – starším občanom to vadí
 • v katastrálnej mape máme obecný majetok zakreslený po múry domov

Števove Eva

 • protipovodňoví pracovníci pekne upravili pánsku cestu, pri Turicovcoch je však zarastený úsek, bolo by dobré upraviť aj cestu do Salaša
 • sú pripomienky k vypiľovaniu stromov v evanjelickom cintoríne – občanom sa to nepáči

starosta odpovedal

 • stromy v cintoríne vypiľujeme na základe požiadaviek občanov – nie svojvolne