Uznesenie č. 1/2013

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 28. februára 2013

1. Berie na vedomie: 

 • a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b/ Informáciu o vládnom audite v obci Málinec a prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov
 • c/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2012
 • d/ Žiadosť Dušana Lajčina, bytom Málinec 377 o prenájom obecného pozemku


2. Schvaľuje:

 • a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Ivan Urda, členovia: Detvan Marián, Kvasnica Ján
 • b/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2012 
 • c/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie pre vyradenie a likvidáciu majetku obce Málinec podľa schváleného zoznamu na vyradenie a likvidáciu v bode 2/b, nasledovne: Juraj Detvan, Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica
 • d/ Plnenie plánu výstavby obce Málinec za rok 2012
 • e/ Návrh plánu a investičných akcií obce Málinec na rok 2013
 • f/ Smernicu č. 1/2013 pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
 • g/ Smernicu č. 2/2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Málinec
 • h/ Rozdelenie dotácií pre CVČ, záujmové vzdelávanie v Základnej škole, záujmovú činnosť mladých ľudí a zabezpečenie podmienok pre pohybovú a športovú činnosť mladých ľudí v obci Málinec nasledovne: 

1. 10,– € na rok 2013 a dieťa s trvalým pobytom v Málinci, ak navštevuje CVČ mimo územia obce Málinec a zariadenie požiada o túto dotáciu 

2. 10,– € na rok 2013 a dieťa s trvalým pobytom v Málinci, ak navštevuje záujmový útvar organizovaný Základnou školou v Málinci alebo je organizovaný /registrovaný/ v Telovýchovnej jednote so sídlom v Málinci

3. Zvyšok dotácie na rok 2013 poskytnutý pre deti od 5 – 15 rokov , po odpočítaní príspevkov pre CVČ, ZŠ a TJ, bude využitý na zabezpečenie podmienok pre pohybovú a športovú činnosť detí na detských ihriskách a športových ihriskách v obci Málinec

 • i/ Prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Spoločenského domu Málinec, Námestie SNP 84/6 o výmere 240,80 m2 s príslušenstvom pre KOMA &KOMA s.r.o. Málinec 477, Cena za prenájom 12,– €/m2/rok .Doba prenájmu – doba určitá na 5 rokov. Začiatok prenájmu – 1.4.2013 . Účel využitia: Bar „Barcode“
 • j/ V zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec a to pozemok zapísaný na LV 742, ako zastavaná plocha a nádvorie , parcela registra „C“ KN č. 904, o výmere 80 m2, katastrálne územie Málinec,vybranému záujemcovi – víťazovi priameho predaja, ktorým je Jozef Kret nar. 28.8.1966,bytom Málinec, Na Vinici 388/1, za kúpnu cenu 0,90 €/m2, celkom 72,– €, za týchto podmienok: 

- kupujúci uhradí tiež náklady na vyhotovenie prislúchajúceho znaleckého posudku
- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
- kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy
 Kupujúci nie je fyzickou osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.

 • k/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemok zapísaný na LV č. 1819, ako zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „E“ KN číslo 202/1 o výmere 186 m2, katastrálne územie Málinec a pozemok zapísaný na LV 1819, ako orná pôda, parcela registra „E“, KN č. 5148/13 o výmere 15 m2, katastrálne územie Málinec vybranému záujemcovi – víťazovi priameho predaja, ktorým je Silvia Randliseková nar. 24.4.1976, bytom Málinec,Vrecová 225/1, za kúpnu cenu 1,03 €/m2, celkom za 207,03 €, za týchto podmienok:

- kupujúci uhradí tiež náklady na vyhotovenie prislúchajúceho znaleckého posudku
- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
- kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy
Kupujúci nie je fyzickou osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.

 • l/ Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 a Málinec, Družstevná 515/21 všetkým nájomníkom bytov o jeden rok t.j. do 31.3.2014
 • m/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, parc. č.489/1, výmera 49 m2
 • n/ Žiadosť Eleny Gúgľavovej, bytom Málinec, Mlynská 511/17 o preplatenie časti faktúry za výmenu okien 
 • o/ Zaradenie žiadosti do poradovníka uchádzačov o byty pre žiadateľku Adrianu Taglieberovú, bytom Málinec, Hlavná 363/4
 • p/ Žiadosť o preplatenie faktúry za opravu plávajúcej podlahy pre žiadateľku Andreu Rovňanovú predajňa Drogéria Málinec, Hlavná 514/ 25

 

3. Ukladá: 

 • a/ Vyraďovacej a likvidačnej komisii, zlikvidovať poškodený a neupotrebiteľný majetok obce Málinec v zmysle schváleného návrhu na vyradenie, Termín: 30.4.2013
 • b/ OcÚ zabezpečovať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle Smernice č. 1/2013 Termín: trvalý
 • c/ OcÚ zabezpečiť vykonávanie finančnej kontroly v pôsobnosti obce Málinec v zmysle Smernice č. 2/2013, Termín: trvalý
 • d/ OcÚ zabezpečiť rozdelenie dotácií pre deti od 5 do 15 rokov v roku 2013 , podľa bodu 2/h tohto uznesenia, Termín: rok 2013 
 • e/ OcÚ zabezpečiť prenájom nebytových priestorov na prízemí Spoločenského domu, podľa schválenia v bode 2/i tohto uznesenia, Termín: marec 2013 
 • f/ OcÚ zabezpečiť odpredaj nehnuteľností z majetku obce Málinec, podľa schválenia v bodoch 2/j a 2/k tohto uznesenia, Termín: 30.4.2013 
 • g/ OcÚ zabezpečiť predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom v bytových domoch Málinec Na štadióne 130/2 a Málinec, Družstevná 515/21 všetkým nájomníkom bytov o jeden rok t.j. do 31.3.2014, Termín: marec 2013 
 • h/ OcÚ zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/m tohto uznesenia , Termín: marec 2013 
 • i/ OcÚ preplatiť časť faktúry za výmenu okien pre žiadateľku Elenu Gúgľavovú, v zmysle schválenia v bode 2/n tohto uznesenia , Termín: marec 2013 
 • j/ OcÚ zaradiť žiadosť Adriany Taglieberovej o pridelenie bytu do poradovníka, v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia, Termín: marec 2013 
 • k/ OcÚ preplatiť faktúru za výmenu plávajúcej podlahy v predajni Drogéria, v zmysle schválenia v bode 2/p tohto uznesenia, Termín: marec 2013 
 • l/ OcÚ a stavebnej komisii pri OZ, urobiť obhliadku stavebných prác stavby „Revitalizácia centra obce Málinec“, za účelom reklamácie prác, Termín: apríl 2013 
 • m/ Stavebnej komisii pri OZ, prehodnotiť stav budovy „Kosnovci“ vo dvore obecného úradu, stanovisko predložiť na najbližšie zasadnutie OZTermín: ako v texte


4. Neschvaľuje:

 • a/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy SD v Málinci č. 84 pre žiadateľa Petra Filipiaka, FAN DISCO s.r.o., J.Kráľa 154/6, Kalinovo
 • b/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy SD v Málinci č. 84 pre žiadateľku Dagmaru Benikovú, bytom Bystrička 11
 • c/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy SD v Málinci č. 84 pre žiadateľov Katarínu Šulekovú a Zdenku Šulekovú bytom Málinec, Hlavná 97 a Jakuba Lehockého bytom Rudohorská 27, Banská Bystrica
 • d/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy SD v Málinci č. 84 pre žiadateľky Denisu Berkiovú a Alexandru Berkiovú, bytom Málinec Lipová 292/28
 • e/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy SD v Málinci č. 84 pre žiadateľku Adrianu Kyzekovú, Fučíkova 636/22, Poltár

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 1/2013.

V Málinci, 5.3.2013

Ing. Čepko Igor
starosta obce


PRIPOMIENKY A INTERPILÁCIE

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 28.2.2013

Melich Štefan

 • mali sme haváriu na námestí – treba dať širšie zábradlie na most pri zrkadle
 • pri vyhŕňaní snehu bola Lipová ulica veľmi zúžená – keby sme zakúpili frézu na odfuk snehu, dali by sme ho do kanála 
 • navrhuje zriadiť v obci sklársku izbu / múzeum/ , aby sme si zachovali pamiatku na sklársky závod

Juraj Janšto 

 • navrhuje preložiť dopravnú značku vstup do obce Málinec k p.Taglieberovi
 • mali by sme sa zaoberať myšlienkou zriadenia urnovej steny v evanj. cintoríne / majú to v Poltári/ 
 • upozorniť Správu ciest v Lučenci na zarastené cesty – jarky smerom Rovňany –Málinec ako i na odstránenie vypílených stromov za obcou 
 • máme nevyužitý priestor vo zvoničke – možno by bolo dobré zriadiť tam sklársku izbu
 • na kaštieli v Ipeľskom Potoku spadla časť strechy 
 • natrieť zábradlie na Lipovej ulici popred Kanckovcov 
 • deti Ladislava Oláha z Ip.Potoka sa údajne dobre učia, možno by bolo dobré cez letné prázdniny im vybaviť pobyt v tábore cez ÚPSVaR v Poltári 

Bc. Jozef Starove 

 • apeloval na pripomienku p.Janšta na umiestnenie zrkadla pri p. Semanovej, nakoľko sa ťažko vychádza do križovatky 
 • navrhuje pre imobilných občanov zabezpečiť vybavovanie občianskych preukazov v obci
 • Podhradská ulica – zhora tečie voda po ceste, nad panelovou cestou je urobený rigol, treba tam urobiť odrážku 
 • občania sa sťažujú na rýchlu jazdu v Školskej a Lipovej ulici

Marián Detvan

 • na Okružnej ulici pri p. Milošovi Gasperovi nepočuť rozhlas,
 • pri Valentýniovcoch sú dva rozhlasy a tie sa prekrikujú- nič nerozumieť, občania v tej časti sa už dlhšiu dobu sťažujú 
 • je potrebné opraviť schody na ihrisko v ZŠ – môže tam dôjsť k úrazu
 • upozorniť Správu ciest v Lučenci na výtlky na cestách

Mgr. Ivan Urda 

 • treba vymeniť čatorne na strieške nad schodami ku ihrisku v ZŠ

Detvan Juraj 

 • občania mali pripomienky k lyžiarskemu vleku, túto sezónu bolo dosť snehu a málo sa využíval

Mgr. Ivan Urda 

 • uviedol, že na svahu nebolo dosť snehu, nedalo sa lyžovať