Uznesenie č. 2/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 20. mája 2013


I. Berie na vedomie:
1/ Informáciu o plnení uznesení OZ
2/ Správu o likvidácii vyradeného inventára
3/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce Málinec
4/ Informáciu o výzve Fondu sociálneho rozvoja
5/ Informáciu o organizovaní menších obecných služieb v obci Málinec
6/ Informáciu o výberovom konaní na funkciu terénneho sociálneho pracovníka
7/ Informáciu o projekte na zriadenie sklárskej izby
8/ Informácia o výzve Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity
9/ Stanovisko hlavného kontrolóra ku celoročnému hospodáreniu obce Málinec za rok 2012


II. Schvaľuje:

1/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Bc. Starove Jozef, členovia: Janšto Juraj, Detvan Juraj
2/ Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec k 31.12.2012
3/ Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Málinec k 31.12.2012
4/ Celoročné hospodárenie obce Málinec za rok 2012 bez výhrad
5/ Tvorbu rezervného fondu zo zostatku finančných operácií za rok 2012 v sume 18.825,93 € a jeho použitie na splátku úveru na Revitalizáciu centra obce Málinec
6/ Tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 55 €
7/ Zmenu zriaďovateľských listín ZŠ a MŠ z dôvodu zmeny adries a pomenovania ulíc v obci Málinec
8/ Kolektívnu zmluvu v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v zmysle neskorších zmien a doplnkov medzi Obcou Málinec a Základnou organizáciou odborového zväzu verejnej správy so sídlom v Málinci
9/ Podľa § 9a, ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec a to pozemku registrovaného v KN, č. parcely 489/1 o výmere 49 m2 v katastrálnom území Málinec, zapísaného na LV 742 ako ostatná plocha, pre žiadateľa Dušana Lajčina bytom Málinec, Na Vinici 377/2, na dobu určitú - 10 rokov, za nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok
10/ Podľa § 9a, ods.9, písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec a to pozemku registrovaného v KN, č. parcely 474/1 o výmere 120 m2 v katastrálnom území Málinec, zapísaného na LV 742 ako zastavaná plocha a nádvorie, žiadateľovi p. Petrovi Starove, Sklárska 382/2 Málinec, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ predmetný pozemok už užíval aj v minulosti
11/ Podľa § 9a, ods.9, písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec a to nebytového priestoru v budove Klubu dôchodcov Málinec, Hlavná 89/35 , dve miestnosti v celkovej výmere 50 m2, zapísaného na LV 742, vedeného ako knižnica, žiadateľovi ZUŠ, Železničná 6, Poltár,IČO 37831551 za účelom zabezpečenia výchovno-vyučovacieho procesu v odbore hudobnom a výtvarnom, na dobu určitú – 10 rokov za nájomné vo výške 1€/rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že sa v predmetných priestoroch zabezpečuje výchovno-vyučovací proces Základnou umeleckou školou
12/ Podľa § 9a, ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámerna prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec a to pozemku registrovaného v KN, reg.C, č. parcely 474/1 o výmere 250 m2 v katastrálnom území Málinec, zapísanej na LV 742 ako zastavaná plocha a nádvorie
13/ Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPZaSI – FSR-2012/2.1/02, firmou Občianske združenie BOVAP Lučenec a následné jej podanie v termíne do 31.5.2013 a spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
14/ Použitie vlastných finančných prostriedkov vo výške max. 1500 €, ako vlastný vklad ku dotácii Ministerstva vnútra SR, na riešenie prevencie kriminality v obci Málinec
15/ Úpravy vnútorných priestorov v budove MŠ na zvýšenie kapacity školského zariadenia a tiež úpravu podkrovných priestorov na vytvorenie samostatnej spálne s príslušenstvom
16/ Spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, v rámci výzvy číslo I. USVRK 2013 a spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
17/ Opravu budovy vo dvore obecného úradu „Sklad Kosno“ v zmysle doporučenia stavebnej komisie
18/ Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 50 € na pokrytie mimoriadnych výdavkov na liečebný pobyt pre žiadateľku Emíliu Štaudnerovú, bytom Málinec
19/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu do poradovníka pre žiadateľku Žanetu Fizerovú, bytom
Málinec, Vrecová 248/8
20/ Žiadosť Jozefa Gabľasa o výmenu kúpeľňovej vane za sprchový kút v nájomnom byte Málinec, Mlynská 510/15, po vyrovnaní dlhu na nájomnom


III. Určuje:

Plat starostu obce podľa § 4, ods.2, zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z. v sume 1.691 €, s účinnosťou od 1.1.2013. 


IV. Mení:

Bod 2/o, uznesenia č. 1/2012, zo dňa 8.3.2012 nasledovne:
Schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, v zmysle § 9a, ods.8, písm.b, zákona 258/2009 Z.z., ktorá sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV č. 747 ako zastavaná plocha parc.č. 451/1 o výmere 121 m2 v jednej polovici vo vlastníctve obce Málinec, v cene 0,50 €/m2, celkom za 30,25 €, žiadateľovi Miroslavovi Šmejkalovi nar. 15.5.1957, bytom Málinec, Na Vinici 381/4


V. Prehlasuje že

Nehnuteľnosti v k.ú. Málinec registrované v registri „E“, vedené na LV 1812,
č. parcely 138, výmera 549 m2, zastavaná plocha a nádvorie
č. parcely 311/1, výmera 102 m2, ostatné plochy
č. parcely 315/2, výmera 85m2, ostatné plochy
sú pozemky pod miestnymi komunikáciami, postavenými do účinnosti zákona SNR č. 138/1991 Zb


VI. Ukladá:

1/ OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu v zmysle bodu II/5 tohto uznesenia,  Termín: rok 2013 

2/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa bodu II/9 tohto uznesenia, Termín: jún 2013
3/ OcÚ, upraviť zriaďovateľské listiny ZŠ a MŠ podľa bodu II/7 tohto uznesenia, Termín: jún 2013
4/ OcÚ, uplatňovať Kolektívnu zmluvu v zmysle bodu II/8, tohto uznesenia, Termín: trvalý
5/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa bodu II/10 tohto uznesenia, Termín: jún 2013
6/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa bodu II/11 tohto uznesenia , Termín: jún 2013
7/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle boduII/12 tohto uznesenia, Termín: jún 2013
8/ OcÚ, zabezpečiť spracovanie žiadosti o dotáciu, v zmysle bodu II/13 tohto uznesenia, Termín: 31.5.2013
9/ OcÚ, zabezpečiť použitie fin. prostriedkov v zmysle bodov II/14 tohto uznesenia , Termín: rok 2013
10/ OcÚ upraviť finančný rozpočet obce Málinec a predložiť ho na nasledujúce zasadnutie OZ na schválenie , Termín: júl 2013
11/ OcÚ zabezpečiť úpravu priestorov MŠ v zmysle schválenia v bode II/15 tohto uznesenia, Termín: august 2013
12/ OCÚ zabezpečiť podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle schválenia v bode II/16, Termín: máj 2013
13/ Stavebnej komisii pri OZ urobiť obhliadku ulíc v obci, za účelom vykonania opráv a svoje stanovisko predložiť na najbližšie zasadnutie OZ, Termín: 06/2013
14/ OcÚ zabezpečiť opravu budovy Sklad Kosno v zmysle schválenia v bode II/17 tohto uznesenia, Termín: rok 2013
15/ OcÚ poskytnúť jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle schválenia v bode II/18 tohto uznesenia, Termín: rok 2013
16/ OcÚ zaradiť žiadosť Žanety Fizerovej o pridelenie bytu do poradovníka, Termín: máj 2013
17/ OcÚ zabezpečiť výmenu vane za sprchový kút pre Jozefa Gabľasa v zmysle schválenia v bode II/20 tohto uznesenia, Termín: rok 2013


V Málinci, 21.5.2013

Ing. Čepko Igor
starosta obce 

 


PRIPOMIENKY A INTERPILÁCIE

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 20.5.2013 

Števove Eva

 • obecnú chatu je potrebné poupratovať – kuchynská linka je oplesnetá,


Melich Drahomír

 • aktivační pracovníci by mali robiť na všetkých uliciach obce, nie len na Hlavnej ulici


Janšto Juraj

 • máme nevkusne osadené tabule názvov ulíc ako Panská cesta – je umiestnená v strede reklamnej tabule sklární,
 • Salaš – tabuľa je umiestnená na byte p.Golianovej, treba tam dať aspoň šipku smer Salaš,
 • Stupník – tabuľa je umiestnená na pivnici, tiež bez šipky, ktorá označuje smer do Stupníka,
 • Sklárska ulica – tabuľa je umiestnená nad vrátnicou sklární
 • pri J.Segečovi na Hlavnej ulici je veľká jama – treba to urobiť
 • upozorniť občanov na parkovanie osobných áut na chodníkoch
 • opäť máme výtlky na miestnych komunikáciách, kde boli v minulom roku urobené rozkopávky 
 • od 1.6.2013 končí Lesná správa v Málineci, bude fungovať v Poltári, budova je určená na predaj


Bc. Jozef Starove

 • treba vyčleniť fin.prostriedky na nákup prezentov obce / tričká, perá, kľúčenky..../
 • vyčistiť rigol poza Takáčovcov - zarastá to burinou, záchytnú šachtu treba prečistiť, aby to bolo funkčné 


Marián Detvan

 • ZO SZPB plánuje v tomto roku urobiť brigádu pri pomníku na stráni- urobili by oplotenie z drevených latiek, keďže nám ohrádku ukradli a vyčistili by pamätník, na SNP by možno mohla byť vatra na pomníku
 • v Stupníku má STVAK výtokový stojan, odberné miesto je evidované na obec, voda tam stále tečie, starosta odpovedal: toto odberné miesto je evidované už na Spoločenstvo vlastníkov bytov Málinec č.374, za vodu si platia sami


Melich Štefan 

 • pomník na námestí je potrebné opraviť
 • zberače na zelený odpad v evanj. cintoríne sa zmenili na smetisko na rôzny odpad, treba ich zlikvidovať, nesplnili svoj účel
 • občania majú požiadavku pokosiť trávu pri druhom spáde