Uznesenie č. 3/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 4. júla 2013

1. Berie na vedomie: 

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o organizovaní aktivačných prác v roku 2013
c/ Správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky o hospodárení obce Málinec za r. 2012
d/ Žiadosť Martina Kancku na úpravu oplotenia ihriska v časti Huta
e/ Informáciu stavebnej komisie a jej odporúčanie na opravu miestnych komunikácií

2. Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Janšto Juraj členovia: Bc. Starove Jozef, Mgr. Urda Ivan
b/ Plnenie plánu výstavby za 2.Q.2013
c/ Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec k 31.3.2013
d/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 k 4.7.2013
e/ Aktualizáciu programového rozpočtu k 4.7.2013
f/ Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO4-13-2-LSKxP na realizáciu projektu „Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec“ a jeho spolufinancovanie vo výške 5% celkových výdavkov na projekt.
Výška celkových výdavkov na projekt: 357.397,94 €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 357.397,94 €
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 17.869,90 €
Spôsob spolufinancovania: Vlastné zdroje
g/ Zorganizovanie akcie „Stretnutie málinských rodákov“ v roku 2014
h/ Použitie fondu rozvoja bývania v sume 55,–€ na nákup bojlera pre nájomníka - Mgr. Jablonský Ľuboslav , bytom Málinec Mlynská 510/15, uhradené faktúrou č. 2013 958
i/ Povrchovú úpravu miestnej komunikácie - Potočná ulica
j/ Prenájom pozemku na BRKO v k.ú. Málinec, vedeného na LV 2798, parc.č. 437/5, vo výmere 926 m2 od Martina Kancka, bytom Málinec, Družstevná 455/5 v cene 0,25 €/m2/rok.

3. Ukladá:
a/ OcÚ a organizačnému výboru postupne zabezpečovať prípravu akcie „Stretnutie málinských rodákov“, Termín: rok 2014
b/ OcÚ použiť prostriedky fondu rozvoja bývania v zmysle bodu 2/h tohto uznesenia, Termín: júl 2013
c/ OcÚ zabezpečiť opravu miestnej komunikácie podľa bodu 2/i tohto uznesenia, Termín: október 2013
d/ OcÚ zabezpečiť podanie žiadosti v zmysle bodu 2/f tohto uznesenia, Termín: 17.7.2013
e/ OcÚ zabezpečiť úpravu oplotenia ihriska v časti Huta, Termín: september 2013

4. Konštatuje:
Že na zámer na prenájom nehnuteľnosti a to 250 m2, č.p. 474/1, nebola doručená žiadna ponuka

V Málinci, 9.7.2013
Ing. Čepko Igor
starosta obcePRIPOMIENKY A INTERPILÁCIE

Števove Eva

 • počas dažďov voda od bytovky LS tečie z cesty do jej dvora , bolo by dobré urobiť priepust do potoka: starosta odpovedal – urobíme obhliadku terénu 


Bc. Starove Jozef

 • počas futbalových zápasov majú nájomníci bytov výhrady k využívaniu priestorov na tribúne /ulička/ pred vchodom do ich bytov, tvrdia, ich správanie je často nemiestne, starosta uviedol, že uvedený priestor slúži ako únikový východ, upozorníme na to všetkých nájomníkov bytov
 • kontajnery na textil už v obci nemáme, bolo by dobré zorganizovať aspoň 2-krát ročne zber textilu: starosta odpovedal – špinavé šatstvo môžu občania dávať do kuka nádob, čisté šatstvo zbierame v SD, dáme informáciu pre občanov do obecného spravodajcu v najbližšom čísle
 •  na Podhradskej ulici za záhradami sú vytvorené hnojiská, p.Lupták má tam postavený nový rodinný dom, tečie mu to na pozemok a je tam veľký zápach
 •  treba opäť upozorniť majiteľov áut na dlhodobé parkovanie po uliciach obce
 • poďakoval za dotáciu z rozpočtu DHZ na zakúpenie dresov pre DHZ 


Detvan Marián

 • navrhuje zákaz predaja poľského mäsa v obci
 • doporučuje spevniť chodník na Hlavnej ulici v časti pred Kanckom Jánom č. 185 nakoľko je v dezolátnom stave 


Kvasnica Ján

 • v cintoríne v časti Huta je len jeden výtokový stojan , navrhuje urobiť rozvod vody, ešte aspoň na dve miesta 

Melich Štefan

 • preložiť kontajner pri dome smútku na iné miesto, je to nedôstojné
 • prečistiť priepust na Lipovej ulici od P. Kancka ku kanálu – je to upchaté
 • natrieť mosty na Lipovej ulici
 • zlikvidovať zberače na zelený odpad v ev. cintoríne – sú to smetiská 


Janšto Juraj

 • výjazd osobných áut z Ulice za lesami na Hlavnú je neprehľadný smerom na PT
 • upozorniť Správu ciest v Lučenci na vypílenie vyschnutých jabloní popri štátnej ceste


Kančová Anna

 • urobiť mrežu /priepust/ na Okružnej ulici v úseku od S.Matulu po F.Koštiala , počas trvalých dažďov sa voda rozlieva po ceste a ide do dvorov a záhrad 


Ing. Michalove Iveta

 • urobiť mrežu /priepust/ pri družstevných bytovkách, voda z miestnej komunikácie je zvedená do záhrady / Grexovka/, celá úroda bola zaliata vo vode