Uznesenie č. 4/2013


1. Berie na vedomie: 
Výzvu MP a RV SR na doplnenie formálnych záležitostí žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom ITMS NFP 22 120 120 340 na projekt „Zriadenie multifunkčného komunitného centra v obci Málinec „

2. Schvaľuje: 
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Kvasnica Ján , členovia – Janšto Juraj, Števove Eva
b/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za účelom realizácie projektu  „Zriadenie multifunkčného komunitného centra v obci Málinec„ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
- Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- Financovanie projektu vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 9668,75 €

3. Ukladá:
Obecnému úradu v Málinci, zabezpečiť realizáciu projektu uvedeného v bode 2/b v prípade schválenia žiadosti o NFP


V Málinci, 30.7.2013

Ing. Čepko Igor
starosta obce