Uznesenie č. 5/ 2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26. septembra 2013

1. Berie na vedomie: 

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2013/2014
c/ Informáciu o príprave volieb do VÚC
d/ Informáciu o schválení projektu na realizáciu komunitného centra v obci Málinec
e/ Informáciu o podaní žiadosti o NFP na vybudovanie zberného dvora na BRKO v obci Málinec
f/ Žiadosť občanov obce Málinec o vypílenie stromov v Rim.katolíckom cintoríne v časti Huta


2. Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica, členovia – Mgr. Ivan Urda, Juraj Detvan
b/ Plnenie finančného rozpočtu k 30.6.2013
c/ Plnenie programového rozpočtu k 30.6.2013
d/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2013
e/ VZN č. 1/2013 o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 9.11.2013
f/ VZN č. 2/2013 o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Málinec
g/ Poplatok za vyčistenie odpadových vôd v roku 2014 nasledovne: 0,80 €/m3 pre FO, 0,90 €/m3 pre PO
h/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce formou priameho predaja v zmysle § 9a,ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., identifikovanej geometrickým plánom č. 35133856-062/2013, zo dňa 16.7.2013 a to parcely č. 908/6 o výmere 13 m2, vedenej ako zastavaná plocha, ktorá vznikla rozdelením parcely č. 908/1, vedenej na LV č. 742 vo vlastníctve obce Málinec, minimálne za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci uhradí náklady na spracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku a tiež náklady spojené s prevodom vlastníctva predmetného pozemku na kupujúceho .
i/ Zmenu účelu využitia dotácie pre stolný tenis na: štartovné do súťaže, registračné preukazy, loptičky, čističe poťahov, lepidlá
j/ Návrh na ocenenie žiakov ZŠ v Málinci za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, reprezentáciu školy a obce v školskom roku 2013/2014 pre troch vybraných žiakov s možnosťou výberu odmeny podľa návrhu
k/ Smernicu o používaní kamerového systému v obci Málinec
l/ Použitie rezervného fondu na vlastný vklad na realizáciu kamerového systému v sume 1130,12 € z faktúry č. 20135896 od firmy MaNet Team s.r.o. Poltár
m/ Podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZ, kód výzvy: OPZ 2013/2.1/01, „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“ na rekonštrukciu a vybavenie zdravotného strediska v obci Málinec v rámci schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu obce Málinec
n/ Termín konania akcie „Stretnutie rodákov“ v dňoch 26. a 27.7.2014
o/ Zaradenie žiadosti Kataríny Mikuláškovej o pridelenie bytu do poradovníka po splatení dlhu voči obci Málinec za byt v bytovom dome č. 130
p/ Žiadosť firmy KOMA & KOMA o prenájom časti priestorov, ktoré má firma doteraz v nájme spoločnosti : creAAtive s.r.o. Haburská 49/C, 821 01 Bratislava s podmienkou predloženia podnájomnej zmluvy vlastníkovi


3. Ukladá:
a/ OcÚ a členom inventarizačných komisií, vykonať inventarizáciu majetku obce Málinec k 31.12.2013 v zmysle schválenej Smernice v bode 2/d tohto uznesenia. Termín: rok 2013
b/ OcÚ zabezpečiť výber poplatkov za vyčistenie odpadových vôd v roku 2014, v zmysle schválenia v bode 2/g tohto uznesenia. Termín: rok 2014
c/ OcÚ vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce podľa bodu 2/h tohto uznesenia. Termín: október 2013
d/ OcÚ zabezpečiť použitie rezervného fondu v zmysle bodu 2/l tohto uznesenia. Termín: október 2013
e/ OcÚ zabezpečiť podanie žiadosti o NFP v zmysle bodu 2/n tohto uznesenia. Termín: január 2014
f/ OcÚ zabezpečovať akciu stretnutie rodákov v zmysle schválenia v bode 2/n tohto uznesenia. Termín: rok 2014
g/ OcÚ zaradiť žiadosť o pridelenie bytu Kataríny Mikuláškovej do poradovníka v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia. Termín: ako v texte


4. Mení:

Bod 2/h, uznesenia č. 6/2001 pre byty č. 2,4 a 5 nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo v Málinci schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV č. 1664, parc.č. 466, bytový dom Málinec, Sklárska 379/6 pre žiadateľov – nájomníkov nasledovne:

Byt č. Nájomníci Cena bytu Cena pozemku SPOLU
2 Marek Balog, Anna Kapurová   445,63 €  26,19 €  471,82 €
4 Lila Oláhová r. Oláhová  417,42 €  24,63 €  442,05 €
5 Erika Illéšová r. Oláhová 427,28 €  25,40 € 452,68 €


V Málinci, 1.10.2013 

Ing. Čepko Igor
starosta obce 

PRIPOMIENKY A INTERPILÁCIE


Bc. Starove Jozef

  • pokiaľ nebude úspešný projekt zberného dvora, mali by sme uvažovať o zakúpení mulčovača pre obec
  • bolo by dobré poopravovať výtlky na Hlavnej ulici 
  • dopravná značka zákaz zastavenia pri drogérii je zle upevnená, bolo by dobré doplniť ju o dodatkovú tabuľku mimo dopravnej obsluhy / pre zásobovanie/ 


Janšto Juraj

  •  Ipeľ je zarastený smerom od p.Štefana Haasa dolu – v potoku sú veľké stromy, treba upozorniť vlastníka Povodie horného Ipľa na ich vypílenie
  • v časti Huta pri bufete na križovatke ostali pätky z parovodu, treba to odpáliť alebo vykopať 
  • čipovanie psov a mačiek je nezmysel, občania majú existenčné problémy, nemajú na tieto poplatky, túlavých psov a mačiek máme v obci veľa a tie nikto neporieši 
  • poďakoval za penetráciu Potočnej ulice 


Mgr. Urda Ivan

  • medzi družstevnými bytovkami sú veľké jamy, treba to zasypať alebo zrovnať Radlicou 


Kvasnica Ján

  • úprava Potočnej ulice nemala veľký význam, mal tam byť ešte jeden nástrek


Melich Štefan

  • úprava námestia – treba porozmýšľať nad nájazdami alebo aspoň farebne rozlíšiť obrubníky, často dochádza k úrazom hlavne starších občanov