Uznesenie č.6/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. decembra 2013

 

1. Berie na vedomie: 

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Správu o činnosti TSP v obci Málinec za rok 2013
c/ Žiadosť Okresného súdu v Lučenci o predloženie zoznamu kandidátov navrhovaných
za prísediaceho na súde
d/ Informáciu starostu o podaných žiadostiach o dotáciu pre obec Málinec v roku 2014 na BBSK,
Envirofond, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo ŽP SR a Fond
sociálneho rozvoja
e/ Informáciu starostu o príprave verejného obstarávania na projekt „Zriadenie komunitného
centra v obci Málinec“
f/ Finančný rozpočet obce Málinec na roky 2015 – 2016

2. Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Marian Detvan
členovia – Mgr. Ivan Urda, Eva Števove
b/ Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec k 30.9.2013
c/ Plnenie plánu výstavby obce k 30.9.2013
d/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 k 13.12.2013
e/ Aktualizáciu programového rozpočtu obce Málinec k 13.12.2013
f/ VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou , náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Málinec
g/ Vnútorný predpis č. 1/2013 – Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu
osobných údajov obce Málinec
h/ VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2014
i/ Vnútorný predpis č. 2/2013 upravujúci postup obce Málinec pri zadávaní zákaziek
j/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a to pozemok zapísaný na LV č. 742 ako zastavaná plocha, parcela CKN
908/6 o výmere 13 m2, katastrálne územie Málinec, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom
č. 35133856-062/2013, zo dňa 24.7.2013 z parcely č. CKN 908/1, vybranému záujemcovi –
víťazovi priameho predaja, ktorým je p. Peter Albert , bytom Slaná Lehota 68,
v cene 1,03 €/m2, celkom za 14,– € po zaokrúhlení ceny za týchto ďalších podmienok:
- kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku
- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
- kupujúci uhradí cenu predávajúcemu včetne nákladov na znalecký posudok pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy
Kupujúci nie je fyzickou osobou v zmysle § 9a, odst. 6, zákona č. 258/2009 Z.z..
k/ Prenájom priestorov ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast v budove Zdravotného
strediska v Málinci, Zdravotná 59/21 pre PDOS s.r.o., sídlo Kvetná 668/8, Poltár , od 1.1.2014
l/ Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi pre žiadateľku Emíliu Oláhovú, bytom Málinec-Dobrý Potok
vo výške 72 € na nákup palivového dreva
m/ Dotáciu pre SZPB v obci Málinec pre rok 2014 vo výške 600,– €. Dotácia bude použitá
v zmysle podanej žiadosti
n/ Dotáciu pre Stolnotenisový oddiel TJ Málinec na rok 2014 vo výške 250,– €. Dotácia bude
použitá v zmysle podanej žiadosti
o/ Dotáciu pre Futbalový oddiel TJ Málinec na rok 2014 vo výške 10.000,– €. Dotácia bude použitá
v zmysle podanej žiadosti
p/ Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad – Integrované sociálne centrum v Málinci, vo výške 963,– €
Dotácia bude využitá v zmysle podanej žiadosti o dotáciu
r/ Finančný rozpočet na rok 2014 : príjmy celkom - 996.430,– €
výdavky celkom - 975.050,– €
s/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy OPZ 2013/2.1/01, Prioritná
OS 2 Podpora zdravia a predchádzania zdravotným rizikám Opatrenie 2.1 – Rekonštrukcia a
modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Málinec a jeho spolufinancovanie vo výške
minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov, pričom predpokladaná výška celkových
oprávnených výdavkov je 346.971 €
t/ Ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme priestorov pre MUDr. Janu Gasperovú, ktorá bola
uzavretá v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.5.2001
u/ Dotáciu pre Klub dôchodcov v Málinci na rok 2014 vo výške 300,– €. Dotácia bude
použitá v zmysle podanej žiadosti

3. Súhlasí:
V súlade s § 4, ods.5, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien s neuplatňovaním programov obce Málinec od návrhu rozpočtu za rok 2014.
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom účinnosti novely uvedeného zákona.

4. Ukladá:
a/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, podľa bodu 2/j tohto
uznesenia
Termín: január 2014
b/ OcÚ zabezpečiť prenájom priestorov ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast podľa
bodu 2/k tohto uznesenia
Termín: január 2014
c/ OcÚ, zabezpečiť plnenie finančného rozpočtu obce Málinec v roku 2014 podľa bodu 2/r
tohto uznesenia
Termín: rok 2014
d/ OcÚ, zabezpečiť predloženie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska v obci
Málinec, podľa bodu 2/s tohto uznesenia
Termín: 10.1.2014
e/ OcÚ vypracovať nový návrh VZN o usporadúvaní spoločenských podujatí v obci
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
f/ OcÚ ukončiť nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov s MUDr. Janou Gasperovou
v zmysle schválenia v bode 2/t tohto uznesenia
Termín: k 31.12.2013

5. Neschvaľuje:
a/ Žiadosť Silvie Gašparovej, bytom Málinec, Družstevná 515/21 o pridelenie bytu v obci Málinec
b/ Žiadosť nájomníkov bytového domu Málinec, Družstevná 515/21 o zníženie nájomného

6. Nenavrhuje:
Žiadneho kandidáta obce Málinec za prísediaceho na Okresnom súde v Lučenci

7. Ruší:
Bod 2, VZN č. 3/2001 o usporadúvaní spoločenských podujatí v obci Málinec


V Málinci, 17.12.2013 Ing. Čepko Igor
starosta obce
                                                                                                      Interpelácie a pripomienky poslancov

Bc. Jozef Starove - odstrániť bunku z obecného dvora, nakoľko je v dezolátnom stave
                               - zaslať občanom, ktorí sústavne parkujú na chodníkoch písomné upozornenie,
                                 v zmysle schváleného VZN
starosta odpovedal – zašleme do všetkých domácností upozornenie na zákaz sústavného
parkovania na chodníkoch

Juraj Janšto - upozorniť Regionálnu správu ciest v Poltári na posýpanie štátnej cesty smer
                          Málinec - Látky počas zimných mesiacov
                      - navrhuje reagovať na článok v denníku SME, kde obec Málinec bola
                         vykreslená v tom najhoršom svetle

Mgr. Ivan Urda - schody v ZŠ na ihrisko boli prekryté strechou, teba dať žľab, aby voda
                             zo strechy netiekla po schodoch a nenamŕzala na nich
                          - Rada školy sa na svojom zasadnutí zaoberala príspevkom, ktorý bol
                            schválený na športovú činnosť detí na ihriskách a športoviskách , urobili sa
                             mantinely ale detské ihrisko sa zatiaľ neriešilo
starosta odpovedal – finančné prostriedky boli zahrnuté v podielových daniach – vlastne ani
                                         nevieme, či v skutočnosti boli poukázané alebo nie .

Ján Kvasnica - pri kaštieli v časti Huta nefunguje rozhlas

Štefan Melich - plánujeme vydať publikáciu historické osobnosti obce – treba to dobre zvážiť,
                             pretože do Málinca kedysi patrili aj Látky a priľahlé časti / Mláky, Ľubienka../,
                             Ipeľský Potok . Možno by nebolo horšie vydať obrazovú publikáciu obce