Uznesenie č.1/2014

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 6. marca 2014

 

1.Berie na vedomie: 

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o pohľadávkach obce k 31.12.2013
c/ Informáciu o podaných žiadostiach o dotácie a prebiehajúcich verejných obstarávaniach
d/ Informáciu o príprave publikácie – osobnosti obce Málinec
e/ Odstúpenie od zmluvy o nájme bytu p. Berkyovej Paulíny, na byt č. 3 v bytovom dome
Málinec, Družstevná 515/21

2. Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Bc. Jozef Starove
členovia – Juraj Janšto, Eva Števove
b/ Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec za rok 2013
c/ Plnenie programového rozpočtu obce Málinec za rok 2013
d/ Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu pre vedenie účtovníctva č. 2/2008
pre Obec Málinec
e/ Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu pre vedenie účtovníctva č.1/2008 pre ZŠ Málinec
f/ Plnenie plánu výstavby obce Málinec v roku 2013
g/ Rozdelenie dotácií pre CVČ, záujmové vzdelávanie v ZŠ Málinec a záujmovú činnosť
mladých ľudí v obci Málinec pre rok 2014 nasledovne:
- pre CVČ mimo územia obce Málinec, ktoré navštevuje dieťa s trvalým pobytom v Málinci a zariadenie požiada o dotáciu, vo výškec15,-- € na dieťa
- pre záujmový útvar organizovaný ZŠ v Málinci, ktoré navštevuje dieťa s trvalým pobytom v Málinci, vo výške 15,-- € na dieťa
- pre záujmový útvar organizovaný TJ v Málinci, ktoré navštevuje dieťa s trvalým pobytom v Málinci, vo výške 15,-- € na dieťa
h/ Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome Na Štadióne 130/2 všetkým nájomníkom
bytov o jeden rok t.j. do 31.3.2015
i/ Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým nájomníkom
bytov / s výnimkou bytu č. 3 a 4, nájomníkov Paulíny Berkyovej a Oľgy Oláhovej /
o jeden rok, t.j. do 31.3.2015
j/ VZN č. 1/2014 o verejných kultúrnych podujatiach
k/ Návrh plánu investičných akcií pre rok 2014
l/ VZN č. 2/2014 o určení miest na vyvesenie plagátov politických subjektov vo volebnej
kampani pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 24. mája 2014
m/ Pridelenie bytu č. 3 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre žiadateľku Emíliu Oláhovú,
bytom Málinec
n/ Predbežný súhlas pre Denisu Berkiovú, bytom Málinec, Lipová 292/28 na odpredaj
pozemku, LV 742, parc.č. 474/1 o výmere cca 675 m2
o/ Refundáciu nákladov na výmenu okna v bytovom dome Mlynská 511/17, byt č. 4
pre žiadateľku Zuzanu Havranovú vo výške 118,--€
p/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre žiadateľov Jozefa Illéša a
Romanu Bakuľovú, bytom Málinec, Sklárska 379/6
r/ V prípade odmietnutia pridelených bytov č. 3,4 v bytovom dome Družstevná 515/21,
náhradníka na pridelenie bytu p. Ľubicu Semerákovú, bytom Málinec, Stupník 373/1

3. Ruší:

Vykonanie fyzickej inventarizácie hmotného majetku obce Málinec za účtovný rok 2013, ktorá bola nariadená Smernicou pre vykonanie inventarizácie, zo dňa 26.9.2013, schválenou OZ v Málinci, uznesením č. 5/2013 bode 2/d.

4. Ukladá:

a/ OcÚ ,zabezpečiť plnenie plánu výstavby v roku 2014 podľa schválenia v bode 2/k tohto
uznesenia
Termín: rok 2014
b/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie dotácií pre záujmovú činnosť mladých ľudí podľa bodu 2/g
tohto uznesenia
Termín: rok 2014
c/ OcÚ, predĺžiť nájomné zmluvy v bytových domoch Družstevná 515/21 a
Na štadióne 130/2 podľa bodov 2/h a 2/i tohto uznesenia
Termín: marec 2014
d/ OcÚ pripraviť návrh VZN ohľadom používania zábavnej pyrotechniky na území obce
Málinec
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
e/ OcÚ vypracovať nájomné zmluvy na prenájom bytov v zmysle schválenia v bodoch 2/m
a 2/p tohto uznesenia
Termín: apríl 2014
f/ OcÚ uhradiť fa za výmenu okna do výšky 118 € v zmysle schválenia v bode 2/o tohto
uznesenia
Termín: marec 2014


5. Určuje:

Plat starostu obce podľa § 4, ods.2, zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zákona č. 154/2011 Z.z. v sume 1.700-- € s účinnosť od 1.1.2014.


V Málinci, 7.3.2014

Ing. Čepko Igor
starosta obce

Interpelácie a pripomienky poslancov

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 6.3.2014

Bc. Starove Jozef – opäť mal pripomienku k parkovaniu áut na chodníkoch a miestnych
                                     komunikáciách , hlavne na Kostolnej ulici ale i Hlavnej navrhuje písomne
                                     upozorňovať občanov na porušovanie VZN
                                  - občania si urobili verejnú skládku odpadu aj nebezpečného odpadu
                                    v lokalite na zákrute pri prvom spáde
                                   - navrhuje umiestniť v obci smerové tabule
Detvan Marián - v obecnom spravodaji upozorňuje kultúrna referentka p.Kančová
                              na parkovanie áut – upozorňovať by mal starosta obce alebo obecné
                              zastupiteľstvo na porušovanie VZN
                            - na Hlavnej ulici pri Kanckovcoch č. 185 je prepadnutý chodník, môže
                              tam dôjsť k úrazu
                           - navrhuje vypracovať návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky
                             v obci
                           - upozorniť p.Klefflera na parkovanie na chodníku pred domom

Janšto Juraj - poukázal na výtlky na Potočnej ulici – treba to reklamovať u firmy
                           Lesostav
                         - Povodie horného Ipľa prevádzalo práce na čistení koryta – pri druhom
                           spáde - nedokončili práce
                         - chodník ku Rinke treba upraviť, vyviera tam vody a je tam stále blato
                         - Pomník na Újati patrí do k.ú. Málinec, bolo by dobré ho obnoviť
                         - na námestí je nevhodne urobený prechod pre chodcov, pokiaľ tam stojí
                           autobus, vodiči nemajú možnosť vidieť prebiehajúcich chodcov
                        - upozorniť Tomáša Fodora na rýchlu jazdu po obci na osobnom aute
                        - navrhuje zaoberať sa myšlienkou vychádzkového chodníka smerom ku
                          priehrade, pretože sa začalo veľa ľudí prechádzať týmto smerom a je to
                          pre vodičov nebezpečné
Melich Štefan - navrhuje zlikvidovať v evanj.cintoríne drevené kompostéry, ktoré sú plné
                            rôzneho odpadu
                          - je toho názoru, že v publikácii Osobnosti obce by mali byť aj žijúce
                            osobnosti – treba to ešte zvážiť, máme ich dosť a zaslúžili by si to
                          - v obci máme dosť vysokých stromov, ktoré ohrozujú majetok občanov,
                            bolo by ich odstrániť
starosta odpovedal: pokiaľ občania dajú písomnú požiadavku na spílenie stromov, budeme sa
                                      tým zaoberať
Kvasnica Ján - mal pripomienku na vybudovanie obecnej samoobslužnej umývárky
Ing. Lacko Igor - na Hlavnej ulici pred Michalom Králikom je prepadnutá dlažba
                               na chodníku