Uznesenie č.2/2014

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 22.mája 2014

 

1.Berie na vedomie: 

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní
c/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce
d/ Informáciu o príprave akcie „Stretnutie málinských rodákov“
e/ Informáciu o vyhlásení výberových konaní na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ v Málinci
f/ Informáciu o vypovedaní nájomnej zmluvy MUDr. Schmiedta Viliama


2. Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Mgr. Ivan Urda
členovia – Ján Kvasnica, Marián Detvan
b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec K 31.3. 2014
c/ VZN č.3/2014 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Málinec
d/ Plnenie plánu výstavby obce Málinec k 31.3.2014
e/ Interný predpis č.1/2014 smernica o používaní pečiatok na Obecnom úrade v Málinci
f/ VZN č.4/2014 o držaní a vodení psov na území obce Málinec
g/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Z.z.o majetku
obcí, ktorá je vo vlastníctve obce Málinec, vedená na LV 742 a to parcela č. 795/1
a parcela č. 802 o celkovej výmere 50 m2
h/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa §9a ods.9 zákona č. 138/1991 Z.z.o majetku
obcí, ktorá je vo vlastníctve obce Málinec, vedená na LV 742 a to parcela č. 818/2
a parcela č. 838/1 o celkovej výmere 15 m2
i/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa §9a ods.1písm.c) zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí, ktorá je vo vlastníctve obce Málinec, vedená na LV 742 parcela číslo
468 vedená ako zastavané plochy a nádvoria a parcela číslo 474/1 vedená ako zastavané
plochy a nádvoria podľa geometrického plánu č.32616881-079/2014zo dňa 20.5.2014
vypracovaný geodetom Ing. Jánom Šágom nasledovne: parcela č. 468 o výmere 56 m2
a novovytvorené parcely č.474/6 o výmere 552 m2 a parcela č. 474/7 o výmere 16 m2
spolu 624 formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške hodnoty nehnuteľnosti .
stanovenej podľa znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci uhradí náklady na
spracovanie znaleckého posudku a tiež náklady spojené s prevodom vlastníctva
j/ žiadosť Michala Valentýniho, , bytom Mlynská 511/17 Málinec o zrušenie
zmluvy o nájme bytu č. 6 v bytovom dome súpisné číslo 511s tým, že ukončenie nájmu
bude 31.5.2014
k/ Žiadosť Júliusa Trčana nar. , bytom Mlynská 511/17 Málinec, o pridelenie
bytu č.6 v bytovom dome súpisné číslo 511 od 1.6.2014
l/ Rekonštrukciu miestnej komunikácie – Okružná ulica a to dvojnásobným penetračným
postrekom a dvojnásobným posypom štrkodrvou.
m/ Prekrytie miestneho rigólu na okružnej ulici pred novostavbou Ľubomíra Turošíka
v dĺžke cca 35 m betónovými rúrami


3. Súhlasí

a) S prijatím nefinančného daru – vykonanie auditu verejného osvetlenia pre obec Málinec od darcu „Nadácia Pontis, Jelinárska 2, Bratislava
b) S usporiadaním motocyklového podujatia v obci Málinec v dňoch 28. a 29.6.2014 Motoklubom Crocodiles
c) S prijatím daru od darcu Haffner Viliam a Anna rodená Mišúriková, Rázusova 78, Lučenec nehnuteľností v k.ú. Málinec vedených na LV 747číslo parcely 449/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2, na LV 724 číslo parcely 448/1 záhrada o výmere 5347 m2, číslo parcely 4478/2 záhrada o výmere 1553 m2, číslo parcely 448/4 záhrada o výmere 1182 m2, číslo parcely 450 záhrada o výmere 402 m2

4. Udeľuje:

Predbežný súhlas žiadateľke Márii Oláhovej, bytom Málinec Urbárska 117/5 na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742. č. p. 803 a č.p. 795/1 o celkovej výmere asi 550 m2.


5. Ukladá:

a/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti, podľa bodu 2/g tohto uznesenia
Termín: jún 2014
b/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto uznesenia
Termín: jún 2014
c/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/i tohto uznesenia
Termín: jún 2014
d/ OcÚ, ukončiť nájomnú zmluvu podľa bodu 2/j tohto uznesenia
Termín: máj 2014
e/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytu podľa bodu 2/k tohto uznesenia
Termín: máj 2014
f/ OcÚ, zabezpečiť rekonštrukciu miestnej komunikácie podľa bodu 2/l tohto uznesenia
Termín: september 2014
g/ OcÚ, zabezpečiť prekrytie miestneho rigolu podľa bodu 2/m tohto uznesenia
Termín: júl 2014
h/ OcÚ, zabezpečiť príjem darov pre obec Málinec podľa bodov 3/a a 3/c tohto uznesenia
Termín: rok 2014


V Málinci, 24.5.2014

Ing. Čepko Igor
starosta obce

Interpelácie a pripomienky poslancov

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 22.5.2014


Bc. Jozef Starove - navrhuje rozšíriť verejné osvetlenie v časti Panská cesta + zastávka
                                - pri bytovkách 510 a 511 sa stále hromadí rôzny odpad, treba to aspoň zrovnať
Marián Detvan - pri pohreboch je potrebné vyložiť lavičky pred dom smútku, hlavne keď
                              je veľa ľudí
Juraj Janšto - navrhuje opíliť lipy na Lipovej ulici nakoľko , ohrozujú majetok občanov
                        -bolo by dobré opraviť výtlky pred CBA na Lipovej ulici
                        - vstúpiť do jednania s p. Auxom ohľadom rekonštrukcie zastávky pri chate
                           Ipeľ ako i oplotenie kontajnera
Drahomír Melich – rigol od p. Slávika smerom dolu je potrebné opraviť, mala by to robiť
                                  firma SVOMA, ktorá zabezpečovala tieto práce, fontána na námestí obce
                                  je ešte stále nefunkčná, kanál stredom obce tiež nie je dokončený – je potrebné upozorniť firmy, ktoré tieto práce zabezpečovali na odstránenie nedostatkov
                                - doporučuje v ambulancii MUDr. Brémovej opraviť elektrické zásuvky a odstrániť predlžovací kábel, ktorý je vedený po podlahe cez miestnosť.