Uznesenie 4/2014

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 25. septembra 2014

1.Berie na vedomie:

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za roky 2012 a 2013
c/ Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na šk. rok 2014/2015
d/ Informáciu o zrealizovaní rekonštrukcie časti strechy na budove starej školy zároveň
s prácami pri prestavbe budovy starej školy na komunitné centrum
e/ Informáciu o zabezpečovaní PD na rekonštrukciu ČOV firmou Ekoservis
f/ Žiadosť ZO SZPB o opravu pamätníka SNP na námestí
g/ Informáciu o pripravovanej oprave Okružnej ulice formou už použitou a upravenou
obaľovanou drvou
h/ Zmenu rozpočtu obce Málinec k 25.9.2014 formou presunu rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtového opatrenia č. 1/2014, pričom sa nemenia celkové
výdavky a celkové príjmy ani sumy na úrovni 3-miestneho kódu položky
i/ Spracovaný audit verejného osvetlenia

2. Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Ivan Urda
členovia: Marián Detvan, Ján Kvasnica
b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2014
c/ Správu o výstavbe obce Málinec za 3.Q.2014
d/ VZN č. 5/2014 o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy
obce, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014
e/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2014
f/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 1.1.2014/01 za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia Materskej školy v Málinci“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce;
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 9 975,26 EUR
g/ Odkúpenie do majetku obce Málinec za účelom predaja, jednej polovice nehnuteľnosti,
zapísanej na LV č. 724, p.č.448/4, vedenej ako záhrada o celkovej výmere 1182 m2, ktorá
sa nachádza v k.ú. Málinec a je vo vlastníctve Slovglas Poltár s.r.o.
h/ Ceny za služby poskytované v obecnej muštárni v roku 2014 nasledovne:
Pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec, za 1 vrece:
Mletie + lisovanie + pasterizovanie 2,--€
Mletie + lisovanie 1,50 €
Mletie 1,-- €
Ceny pre ostatných občanov za 1 vrece:
Mletie + lisovanie+ pasterizovanie 3,--€
Mletie + lisovanie 2,50 €
Mletie 2,--€
i/ Žiadosť Jána Šuľaja, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 na výmenu bytu a to bytu č. 4,
za byt č. 5 v bytovom dome Na štadióne 130/2
j/ Žiadosť Patrika Baryho, bytom Málinec, Sklárska 379/6, o zaradenie do poradovníka
obce Málinec na pridelenie bytov
k/ Navýšenie dotácie pre TJ Málinec pre rok 2014 o 1.000,-- €
l/ Dotáciu pre Občianske združenie Málinec vo výške 50 € na spolufinancovanie projektu
„Fitnes centrum pre ženy“ v obci Málinec
m/ Zaradenie novonadobudnutých pozemkov do majetku obce Málinec od p. Haffnerovej Anny na základe darovacej zmluvy zo dňa 25.6.2014 v hodnote 1 Eur / m2
Jedná sa o nasledovné pozemky zapísané do KÚ Málinec:
Číslo listu Parcelné číslo: Výmera pozemku: Druh pozemku: Podiel:
vlastníctva:
LV č. 724 448/1 5347 m2 záhrady ½
LV č. 724 448/2 1553 m2 záhrady ½
LV č. 724 448/4 1182 m2 záhrady ½
LV č. 724 450 402 m2 záhrady ½
LV č. 747 449/2 398 m2 zast. plochy a nádv. ½
Celkovo sa jedná o 4441 m2 x 1Eur/m2 = 4441,- Eur

n/ Použitie fondu rozvoja bývania na úhradu fa. č. 11/2014, dodávateľa OZ BOVAP Lučenec
za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu na zateplenie
budovy zdravotného strediska v Málinci
o/ Zámer na prenájom obecného pozemku o veľkosti 15 m2, parcela č. 474/1
p/ Zámer na prenájom obecného pozemku o veľkosti 15 m2, parcela č. 784/4
r/ Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce
Málinec na roky 2014 – 2020


3. Ukladá :

a/ OcÚ, zabezpečiť inventarizáciu majetku obce Málinec v zmysle schválenej smernice
v bode 2/e tohto uznesenia
Termín: rok 2014
b/ OcÚ, zabezpečiť odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Málinec, v zmysle bodu
2/g tohto uznesenia
c/ OcÚ, poskytnúť služby v obecnej muštárni za ceny schválené v bode 2/h tohto uznesenia
Termín: trvalý
d/ OcÚ, zabezpečiť výmenu bytov podľa bodu 2/i tohto uznesenia
Termín: rok 2014
e/ OcÚ, zaradiť žiadosť Patrika Baryho, bytom Málinec, Sklárska 379/6 do poradovníka
o pridelenie bytov
Termín: október 2014
f/ OcÚ, navýšiť dotácie pre TJ Málinec pre rok 2014 podľa schválenia v bode 2/k tohto
uznesenia
Termín: október 2014
g/ OcÚ, prideliť dotáciu pre Občianske združenie Málinec podľa bodu 2/l, tohto uznesenia
Termín: október 2014
h/ OcÚ, previesť zaradenie pozemkov do majetku obce Málinec, podľa bodu 2/m, tohto
uznesenia
Termín: október 2014
i/ OcÚ, zabezpečiť použitie fondu rozvoja bývania, podľa bodu 2/n tohto uznesenia
Termín: október 2014
j/ OcÚ v priebehu r. 2015 zabezpečiť financovanie opravy pamätníka SNP na námestí
Termín: rok 2015
k/ OcÚ zapracovať do aktualizácie rozpočtu 2014 zvýšenie dotácie pre TJ O 1.000,-- €
na kapitolu 810/642 a znížiť rozpočet o 1.000 € na kapitolu 0820/632
Termín: október 2014
l/ OcÚ zapracovať do aktualizácie rozpočtu 2014 poskytnutie dotácie pre OZ Málinec
vo výške 50 € na kapitolu 0840/640 a znížiť rozpočet o 50 € na kapitolu 0820/632
m/ OcÚ zabezpečiť finančné prostriedky na opravu strechy v starej škole
Termín: rok 2015


4. Doporučuje:
a/ Obecnému zastupiteľstvu prerokovať audit verejného osvetlenia na najbližšom zasadnutí
V Málinci, 29.9.2014

Ing. Čepko Igor
starosta obce

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 25.9.2014


Melich Štefan - bolo by dobré, aby zubný lekár MUDr. Pančík ordinoval aspoň 1-krát v Málinci
                          - je tam veľký neporiadok pod lipami pri kontajneroch , treba ich premiestniť na vhodnejšie miesto

starosta informoval, že zubný lekár MUDr. Pančík prevzal kompletnú dokumentáciu minulý, týždeň dostal licenciu, že preberá pacientov z Málinca. Do konca roka má                         požiadať zdravotnú poisťovňu o fin. limit pre našich občanov.

Bc. Starove Jozef - bolo by vhodné zabezpečiť zamykanie brány na zdravotnom stredisku vo
večerných hodinách, je tam veľký neporiadok a hluk, pohybujú sa tam
občania v opitom stave
- šíria sa reči, že Bar Barcode končí, že to predávajú
- budujeme zberný dvor, za pozemok platíme nájom, bolo by dobré odkúpiť tento pozemok od vlastníka
- po obci sa opäť voľne pohybujú kone p. Fodora, treba to riešiť
starosta informoval, že Barcode neplatí nájom, zaslali sme im výpoveď, čo sa týka pozemku na zberný dvor, keď budeme mať kolaudačné rozhodnutie, budeme riešiť kúpu pozemku. Fodor Ján bola predvolaný za voľný pohyb koní po obci, dostal pokutu.

Janšto Juraj – na Potočnej ulici je roztrhnutý rozhlasový kábel, urobili to pracovníci Povodia
Hrona, keď kosili okolo potoka
- lavička pri maklurách v Hute je nevhodne umiestnená, je tam veľký neporiadok
- treba zabrániť vypíleniu orechov popri ceste v Ipeľskom Potoku, stačí ich opíliť
- p. Semeráková Ľubica ma upozornila na pridelenie sociálneho bytu, nakoľko žiadosť má v poradovníku už dlhšiu dobu a byt by veľmi potrebovala