Uznesenie č.6/2014

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 15. decembra 2014

1.Berie na vedomie

a/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

b/ Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec p. Ing. Jaroslav Faťara

c/ Informáciu starostu o prebiehajúcich projektoch v obci
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č. 3/2014 na aktualizáciu
rozpočtu obce Málinec k 15.12.2014
e/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Málinec
na roky 2015 – 2017
f/ Požiadavku riaditeľa ZŠ Málinec na opravu strechy ŠJ v Málinci

2. Konštatuje, že:
a/ Novozvolený starosta obce Ing. Čepko Igor, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
b/ Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ: Ing. Jaroslav Faťara,
Mgr. Ľuboslav Jablonský, Juraj Janšto, Ján Kvasnica, Ing. Dušan Michalove, Bc. Jozef
Starove, MVDr. Ľuboš Tatranský, Mgr. Ivan Urda, Ing. Víťazoslav Zákopčan

3. Schvaľuje
a/ Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Predseda: Mgr. Ivan Urda
Členovia: Bc. Jozef Starove, Juraj Janšto
b/ Rozdelenie poslaneckých obvodov
c/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,
zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a to pozemok zapísaný na LV 742 ako zastavaná plocha
a nádvorie, identifikovaný GP č. 35133856-119/2014, zo dňa 14.10.2014, parcela č. 795/4,
o výmere 297 m2, vybranému záujemcovi – víťazovi priameho predaja, ktorým je Mária
Oláhová , bytom Urbárska 117/5, Málinec v cene 0,98/m2, celkom za 291 €,
za týchto ďalších podmienok:
- kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku
- kupujúci zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy
- kupujúci uhradí cenu predávajúcemu včetne nákladov na znalecký posudok pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 258/2009 Z.z.
d/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 9a, ods.9, zákona č.
258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV 742, ako zastavané plochy a nádvoria, parcela číslo
773/2 o výmere 15 m2, za účelom umiestnenia prenosnej garáže vybranému žiadateľovi,
ktorým je Mgr. Ľuboslav Jablonský , bytom Mlynská 510/15, Málinec, na
dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok so začatím nájmu od 1.1.2015
e/ VZN č. 6/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku
na území obce Málinec
f/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 15.12.2014
g/ Zostavený rozpočet obce Málinec na rok 2015 bez programovej štruktúry ako záväzný a
zostavený rozpočet obce Málinec na rok 2016- 2017 bez programovej štruktúry ako
orientačný
h/ Dotáciu pre SZPB na rok 2015 vo výške 600 €
i/ Dotáciu pre DHZ na rok 2015 vo výške 5.000 €
j/ Dotáciu pre TJ Málinec -Stolnotenisový oddiel na rok 2015 vo výške 300 €
k/ Dotáciu pre TJ Jednota Málinec na rok 2015 vo výške 10.000 €
l/ Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2015 vo výške 300 €
m/ Odmeny za rok 2014 pre pracovníkov ŠKD, ŠJ, MŠ, OcÚ a TSP vo výške 100 € v hrubom
so zohľadnením úväzku
n/ Dotáciu z rozpočtu obce pre Mikroregión Hornohrad – Integrované sociálne centrum
v Málinci, na úhradu faktúry vo výške 271,87 € pre ŠJ pri ZŠ v Málinci
o/ Zaradenie žiadosti Mária Oláha, bytom Málinec, Sklárska 379/6 o pridelenie bytu do
poradovníka

4. Poveruje
a/ Poslanca Bc. Jozefa Starove zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12,
ods.2, ods.3, ods.5 a ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
b/ Predsedu a veliteľa DHZ v Málinci k podpisovaniu žiadaniek na prepravu požiarnych
vozidiel v rámci intravilánu obce

5. Zriaďuje komisie pri OZ v Málinci:

a/ Komisiu výstavby a stavebného poriadku
b/ Kultúrno – športovú komisiu
c/ Sociálnu komisia
d/ Komisiu pre ochranu verejného záujmu
e/ Finančnú komisia
f/ Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností

6. Volí predsedov komisií pri OZ nasledovne:
Komisia výstavby a stavebného poriadku p. Bc. Jozef Starove
Kultúrno – športová komisia p. Mgr. Ivan Urda
Sociálna komisia p. Juraj Janšto
Komisia pre ochranu verejného záujmu p. Ing. Dušan Michalove
Finančná komisia p. Ing. Víťazoslav Zákopčan
Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností p. Ing. Jaroslav Faťara

7. Určuje

V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, plat starostu obce Málinec
stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
za rok 2013 a násobku /podľa § 4 ods.1/ 1,98, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
 

8. Ukladá
a/ Poslancom OZ, vykonávať poslaneckú činnosť vo svojich obvodoch
Termín: volebné obdobie 2014-2018
b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 3/c tohto uznesenia
Termín: január 2015
c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 3/d tohto uznesenia
Termín: január 2015
d/ Predsedom komisií pri OZ, predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ návrh členov
jednotlivých komisií
Termín: ako v texte
e/ OcÚ predložiť prehľad o zdaňovanej výmere katastrálneho územia Málinec a Ipeľský Potok
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ
f/ OcÚ zaktualizovať rozpočtové opatrenie č. 3/2014 podľa schválených žiadostí
Termín: december 2014
g/ OcÚ zaoberať sa riešením opravy strechy ŠJ v Málinci a návrhy na riešenie predložiť
na zasadnutie OZ
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

V Málinci, 15.12.2014 o 21.30 hod.

Ing. Čepko Igor
starosta obce

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 15.12.2014

Bc. Jozef Starove

 • je odlomený stĺpik na označení ulice Pánska cesta, doporučuje tiež  v budúcnosti riešiť verejné osvetlenie na tejto ulici

Juraj Janšto

 • máme zriadené občianske hliadky, mohli by dohliadnuť na používani pyrotechniky vo večerných hodinách a tiež na parkovanie na chodníkoch obce,
 • pútač v časti Huta je natretý prepáleným olejom- nerobí to dobrý dojem,
 • pletivo okolo miestnej ČOV je na smrekových koloch – nevydrží to dlho

Mgr. Jablonský Ľuboslav

 • mal pripomienku k vybaveniu klubu dôchodcov, bolo by  potrebné vybrúsiť parkety, a dať tam nejaké novšie zariadenie, treba osloviť občanov, darovaním by to bolo najvhodnejšie-zoberie si to na starosť
 • ďalej mal pripomienku ku financovaniu centier voľného času , v minulom roku išli financie na krúžkovú činnosť  a kde je rozdiel, starosta odpovedal: peniaze išli na krúžkovú činnosť a na udržiavanie ihrísk

Anna Kančová

 • tlmočila pripomienku dôchodcov na nevhodné parkovanie nákladných motorových vozidiel /kamiónov / na miestnych komunikáciách / Findra, Fodor,Turošík, Ivan Karlík/  

Ing. Dušan Michalove

 • pracovníci obce betónujú jamy po miestnych komunikáciách, bolo by vhodné na zabetónované miesta dať drevený poklop s reflexnou páskou pokým betón nestvrdne.
 • Pri družstevných bytovkách po čerstvom betóne hneď pochodili Fodorové  kone
 • web stránku obce by bolo potrebné oživiť, máme tam zastaralé veci, možno by sme mohli riešiť aj dlžníkov a zverejniť ich menovite na webe

Ing. Igor Lacko

 • mali by sme mať správcu našej web stránky, graficky by ju bolo treba upraviť,mal by to robiť človek, ktorý to ovláda- Mgr. Jablonský by sa k tomu mohol vyjadriť nakoľko sa tomu lepšie rozumie

Mgr. Jablonský Ľuboslav

 • jedna vec je vytvoriť web stránku a druhá spravovať ju, nikto to nebude robiť zadarmo pretože je to časovo náročné

 

Starosta na záver informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer na prenájom priestorov SD na prízemí. Do 10.12.2014 bol termín predkladania ponúk, nikto sa neprihlásil. Ešte to ponúkneme na prenájom, predĺžime termín. Ak sa nikto neprihlási budeme musieť mymyslieť, čo s týmto priestorom ďalej.