Uznesenie č.5/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 6. novembra 2014
 

 

 

1.Berie na vedomie: 
     a/ Informáciu o plnení uznesení
     b/ Informáciu starostu obce o podaných projektových žiadostiach

2. Schvaľuje:
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica, členovia –Mgr. Ivan Urda, Marian Detvan
    b/ Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2014
    c/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 9a, ods.9, zákona č.
        258/2009 Z.z. , ktorá je zapísaná na LV 742, vedená ako zastavané plochy a nádvoria,
        číslo parcely 474/1 o výmere 15 m2 pre žiadateľku Miroslavu Balogovú, bytom Málinec,
        Sklárska 379/6 na dobu určitú – 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 €/m2 a rok, celkom
        za 2,25€ / rok a to od 1.12.2014
    d/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 9a, ods.9, zákona č.
        258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 742, vedená ako zastavané plochy a nádvoria,
        číslo parcely 784/4 o výmere 15 m2 pre žiadateľa Roberta Tὅrὅka, bytom Málinec,
        Urbárska 140/1 na dobu určitú – 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 €/m2 a rok, celkom
        Za 2,25 € / rok a to od 1.12.2014
    e/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742, číslo
        parcely 773/2 o výmere 15 m2
    f/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa § 9a, ods.1, písm.c, zákona č. 138/1991 Z.z.        
       o majetku obcí, ktorá je vo vlastníctve obce Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 795/4, 
       vedená ako zastavané plochy a nádvoria, podľa geometrického plánu č. 35133856-
       119/2014, zo dňa 14.10.2014, vypracovaného geodetom Jánom Antalíkom , o výmere
       297 m2, formou priameho predaja . Cena nehnuteľnosti je najmenej vo výške hodnoty
       nehnuteľnosti,  stanovenej podľa znaleckého posudku t.j. minimálne 0,98 €/m2 
       s podmienkou, že kupujúci uhradí náklady na spracovanie znaleckého posudku a tiež
       náklady spojené s prevodom vlastníctva.
    g/ Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom SD s firmou KOMA & KOMA dohodou 
        k 31.10.2014 s podmienkou, že bude podpísaný splátkový kalendár na uhradenie dlhu     
        do 30.6.2015
    h/ Použitie fondu rozvoja bývania v roku 2014 na úhradu fa . č.2014004, dodávateľ VARGA
       ELEKTRO  s.r.o v sume 102,--€, fa č. 2/2014 dodávateľ Ing. Ján Kubaliak v sume 415,--€
       a fa. č.01402272 od dodávateľa Teleservis MEP v sume 90,04 €
    i/ Žiadosť Marcely Balogovej bytom Málinec, Mlynská 511/17 o preplatenie nákladov vo
       výške 69,62 € za výmenu radiátorových ventilov formou platby nájomného za byt.
    j/ Žiadosť Stanislava Kovalančíka, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o preplatenie nákladov
       za výmenu okien vo výške jednomesačného nájmu t.j. 150 € formou platby nájomného za
       byt,  po predložení faktúry.
    k/ Žiadosť Júliusa Trčana bytom Málinec, Mlynská 511/17 o preplatenie nákladov za
       výmenu okien vo výške jednomesačného nájmu t.j. 155 €, formou platby nájomného za
       byt.
   
3. Ruší:
    Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Málinci  č. 4/2014, bod 2/n, zo dňa 25.9.2014

4. Ukladá:
   a/ OcÚ zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/c a 2/d tohto uznesenia
       Termín: november 2014
   b/ OcÚ zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/e tohto uznesenia
        Termín: november 2014

   c/ OcÚ zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/f tohto uznesenia
       Termín: november 2014
   d/ OcÚ zverejniť zámer na prenájom priestorov v Spoločenskom dome na prízemí
       Termín: november 2014
   e/ OcÚ ukončiť nájom s firmou KOMA & KOMA v zmysle schválenia v bode 2/g tohto
       uznesenia a zverejniť zámer na prenájom priestorov
       Termín: november 2014
   f/ OcÚ použiť fond rozvoja bývania v zmysle schválenia v bode 2/h tohto uznesenia
       Termín: rok 2014
   g/ OcÚ preplatiť náklady žiadateľom v zmysle schválenia v bodoch 2/i, 2/j, 2/k tohto
       uznesenia
      
Termín: rok 2014


V Málinci, 10.11.2014

     Ing. Čepko Igor
        starosta obce

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 6.11.2014

Bc. Jozef Starove  - Okružná ulica mohla byť urobená lepšie, obrubníky okolo domu p.Turošíka 
                                sú položené dosť nevhodne
starosta – obrubníky zachránia rúry, ktorými sa prekryl kanál
Marian Detvan – stavebná komisia súhlasila s prekrytím kanála, aby sa cesta rozšírila až po
                            hranicu pozemku a to sa nestalo
Drahomír Melich – rúry sú pokryté zeminou, nákladné autá aj tak prejdú cez obrubníky a rúry sa
                               zlomia, Okružná ulica nebola pozametaná a očistená pred povrchovou
                              úpravou, tieto  práce neboli dobre urobené
Juraj Janšto  - Web stránka obce Málinec je zastaralá, je potrebné ju zaktualizovať,
                      -treba upozorniť firmu, ktorá vypiľovala jablone okolo hlavnej cesty na ich
                       odstránenie, kým nenapadne sneh, haluze zasahujú do cesty
                     -upozornil na zlý signál Orange v k.ú. Ipeľský Potok / stráca sa signál/
Eva Števove – upozornila na novovytvorenú skládku odpadu v časti /Pod skalou/
Bc. Jozef Starove – navrhuje spracovať menovitý zoznam všetkých dlžníkov /dane, TKO, pes,
                               stočné/ a štvrťročne prípadne polročne ho predkladať na zasadnutí OZ – ak je
                               to možné
Štefan Melich – kontajner pri dome smútku bol odstránený, vznikajú nám nové skládky v hornej 
                          časti evanjelického cintorína, hromadí sa aj odpad v drevených kompostéroch
                          a hlavne ja neporiadok okolo nich
                         -na záver poďakoval všetkým za spoluprácu, keďže už nebude kandidovať na 
                          poslanca OZ