Uznesenie 1/2015

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 11. marca 2015

1. Berie na vedomie:
a) Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2014
b) Informáciu o pohľadávkach obce Málinec
c) Informáciu o zdaňovanej výmere obcou Málinec
d) Informáciu firiem Teslux s.r.o. Bratislava a ECO-LOGIC s.r.o. Senec o možnostiach rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Málinec a modelu jej financovania
e) Ponuku Prima banky, Slovensko a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti
f) Žiadosť p. Eriky Katonovej, Hradište 132 o úpravu prístupovej cesty k nehnuteľnosti
g) Vydanie vnútorného predpisu na určenie pomeru rozdelenia príjmov a výdavkov na originálne a prenesené kompetencie podľa funkčnej klasifikácie
h) Informáciu o priebehu výberu dodávateľa na realizáciu prác „Rekonštrukcia MŠ v Málinci
i) Informáciu o zahájení prevádzky Komunitného centra v Málinci a o jeho poslaní a pláne činnosti
j) Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Málinec za rok 2014
k) Žiadosť obyvateľov Lipovej ulice na montáž spomaľovačov
 
2. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Jozef Starove, členovia – Janšto Juraj, Ing. Michalove Dušan
b) Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2014
c) Správu o plnení výstavby obce v roku 2014
d) Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2014
e) Likvidačnú komisiu v zložení: predseda- Kvasnica Ján, členovia – Ing. Geľhoš Juraj, Šnúrik Juraj
f) Vyraďovaciu komisiu v zložení: predseda- MVDr. Tatranský Ľuboš, členovia- Bc. Starove Jozef, Ing. Faťara Jaroslav
g) VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2015
h) Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2015 v sume 20,-- € / dieťa
i) Plán výstavby a investičných akcií obce Málinec pre rok 2015
j) Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome Na Štadióne 130/2 všetkým nájomníkom bytov o jeden rok t.j. do 31.3.2016
k) Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým nájomníkom bytov okrem bytu č. 5 , nájomníka Igora Oláha o jeden rok, t.j. do 31.3.2016
l) Sobášiacich pre obdobie 2014 – 2018 nasledovne: Ing. Faťara Jaroslav, Ing. Zákopčan Víťazoslav
m) Členov komisií OZ podľa návrhov predsedov jednotlivých komisií nasledovne:
• Komisia výstavby a stavebného poriadku: Ing. Juraj Geľhš, Pavel Števove, Ján Urda
• Kultúrno-športová komisia: Mgr. Ľuboslav Jablonský, Ján Kvasnica, Eva Števove, Jaroslav Balog, Anna Pilátová, Anna Kančová, Anna Pinková, Ing. Igor Lacko
• Sociálna komisia: Mgr. Eva Salvová, Milota Kupcová, Eva Števove, Drahomír Melich
• Komisia pre ochranu verejného záujmu: Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský
• Finančná komisia: Jana Kančová, Bc. Michaela Faťarová
• Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností: Ing. Milan Tóčik, Ján Kovalančík
n) Doplnenie členov Rady školy pri ZŠ v Málinci nasledovne: p. Bc. Jozef Starove, p. Ján Kvasnica
o) Výšku stočného nasledovne: Fyzické osoby 0,80 / m3
Právnické osoby 0,90 / m3
p) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742, číslo parcely 489/1, ostatné plochy o výmere 120 m2
r) Zásady odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu obce Málinec pre obdobie 2014-2018
s) Zaradenie žiadosti p. Stanislava Oláha o pridelenie bytu do poradovníka pre prideľovanie bytov
t) Vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce Málinec formou presunu finančných prostriedkov medzi podpoložkami pri zachovaní schválenej funkčnej klasifikácie pričom sa nezmenia sumy ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu

3. Určuje: 

Mesačný plat starostu obce, podľa § 3 ods.1, zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z. v sume 1699,-- € s účinnosťou od 1.1.2015

4. Ukladá:
a) Vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku a správu predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ. Termín: ako v texte
b) OcÚ, zabezpečovať plán výstavby v roku podľa schváleného plánu v bode 2/i tohto uznesenia. Termín: ako v texte
c) OcÚ, predĺžiť nájomné zmluvy pre nájomníkov v bytovom dome č. 130 a 515 podľa bodu 2/j tohto uznesenia. Termín: marec 2015
d) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/p tohto uznesenia Termín: marec 2015
e) OcÚ priebežne kontrolovať zdaňovanú výmeru nehnuteľností v k.ú. Málinec a Ipeľský Potok a vždy na prvom zasadnutí OZ v roku informovať OZ o výsledkoch Termín: trvalý
f) OcÚ, naďalej ponúkať na prenájom nebytové priestory v SD , za znížené nájomné o 50 %, Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ
g) OcÚ, zverejniť zoznam dlžníkov voči obci v zmysle zákona, vo vývesnej tabuli a tiež v obecnom spravodajcovi. Termín: apríl 2015
h) OcÚ a stavebnej komisii absolvovať prezentáciu firiem na rekonštrukciu verejného osvetlenia a informovať poslancov na nasledujúcom zasadnutí OZ. Termín: máj 2015
i) Stavebnej komisii pri OZ prejednať umiestnenie spomaľovačov so žiadateľmi a o výsledku informovať na nasledujúcom OZ. Termín: máj 2015

5. Ruší:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 3/2014 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Málinec, ktoré bolo schválené OZ v Málinci, uznesením č. 2/2014, v bode 2/c,
dňa 22.5.2014, na základe upozornenia prokurátora č. Pd 4/15/6606-6, zo dňa 17.2.2015.

V Málinci, 11.3.2015 o 20:30 hod.
Ing. Čepko Igor - starosta obce
 
Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 11.3.2015

     Bc. Jozef Starove:
máme zriadené občianske hliadky, navrhuje pracovníkov označiť nápisom, občania ani nevedia o nich. Bolo by dobré opäť začať prenajímať chatu na Starom Vŕšku, občania by mali záujem. Starosta – súhlasí s návrhom na prenájom chaty, treba nájsť zodpovedného chatára

Juraj Janšto:
bolo by dobré opíliť lipy na Lipovej ulici pretože padajú suché haluze a môžu spôsobiť škody. Tabuľa Sklárska ulica je umiestnená na budove sklární, treba ju dať ku mostu na viditeľné miesto. Na zvoničke je nevkusne umiestnená tabuľa. Mali by sme sa zaoberať myšlienkou vybudovania chodníka pre chodcov ľavou stranou smerom ku priehrade pretože sa čoraz viac ľudí prechádza za dedinou. Obec by mala začať do budúcna zaoberať myšlienkou odkupovania starých domov z viacerých dôvodov. V obci máme múzeum, bolo by dobré nadviazať spoluprácu s p. Auxom, ktorý má chatu na Újati a ponúka služby zahraničným hosťom, zviditeľnili by sme našu obec.

Ján Kvasnica:
v cintoríne v Hute je kontajner plný rôzneho odpadu, treba ho dať preč, občania to zneužívajú a vozia odpad z domácností, starosta odpovedal – umiestnime tam malý kontajner na sklo a plasty

Ing. Dušan Michalove:
pri makulurách v časti Huta je sedenie, treba tam dať smetný kôš. Cesta ku V. Semerákovi je neprístupná, Urbár má problém voziť tadiaľ drevo pretože Fodor Ján má tam umiestnené rôzne vozidlá. Oznam p. Urbašík píše knihu o Málinci, žiada o nejaký sponzorský príspevok na jej vydanie. Ďalej mal pripomienku k vysokej spotrebe benzínu na kosenie, k obnovovaniu nájomných zmlúv na hrobové miesta po 10-rokoch ako i k vydávaniu obecného spravodaja. Treba informovať občanov cestou spravodaja, osloviť aj športovcov, aby dávali príspevky.

Mgr. Ľuboslav Jablonský:
do obecného spravodaja treba zverejniť obvody poslancov, pretože občania nevedia kto je ich poslanec. Mal pripomienku k otváraniu čakárne v detskej ambulancii. Bolo by dobré dohodnúť to s MUDr. Gasperovou hlavne v zimnom období, aby bola otvorená aspoň o 9.00 hod., aby deti nečakali vonku. Aktivační pracovníci upratujú celý rok Hlavnú ulicu, aspoň raz do roka by mohli pozametať aj bočné ulice.