Uznesenie č.2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 20. mája 2015
1. Berie na vedomie:
a) Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2014
b) Informácie o projektových možnostiach na elektronizáciu služieb pre občanov
c) Informácie o možnostiach na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci
d) Informáciu o vyradení a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce
e) Informáciu o činnosti Komunitného centra v obci Málinec
f) Výpoveď nájmu z bytu v bytovom dome č. Mlynská 511/17 nájomníkom Igorom Karlíkom
g) Petíciu občanov obce za plné sprevádzkovanie autobusovej zastávky na Hlavnej ulici – horný koniec
h) Petíciu občanov obce za majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby protipovodňových úprav Málinského potoka – horná časť
i) Informáciu o podaní projektovej žiadosti na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Stupník
j) Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti
k) Informáciu o nariadení pojednávania na Okresnom súde v Prešove, vo veci navrhovateľa: Dubjel, SKP GasOil energineering a.s. Slavomír, proti odporcovi obec Málinec o zaplatenie 67830,--€ s príslušenstvom
l) Informáciu o procese výberu dodávateľa na nadstavbu Materskej školy v Málinci
m) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2015
n) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2015
o) Žiadosť Jána Kancku, bytom Málinec, Vrecová 241 ohľadom dodania betónových rúr

2. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – MVDr. Ľuboš Tatranský. členovia – Ing. Víťazoslav Zákopčan, Mgr. Ľuboslav Jablonský
b) Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2015
c) Plnenie plánu investičných akcií k 31.3.2015
d) VZN č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Málinec
e) Zámer na prenájom nehnuteľnosti v majetku obce o veľkosti 80 m2, vedenej ako parcela č.795/1 v k.ú. Málinec
f) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742,č.p. 383/54, orná pôda 207 m2, č.p. 5139, orná pôda 1129 m2, č.p. 5131/2, orná pôda 831 m2 , č.p.5134, orná pôda o výmere 646 m2, spolu 2813 m2.
g) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV 742, č.p. 489/1 o výmere 120 m2 – ostatná plocha za účelom umiestnenia garáže, vybranému záujemcovi, ktorým je Ján Mak , bytom Závadka nad Hronom – Paseka 630/13 na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok, so začatím nájmu 1.6.2015
h) Doplnenie cenníka za služby poskytované Obecným úradom v Málinci, položku č. 7 nasledovne:
Traktor KIOTI : 20,--€/ hodina - občania obce Málinec, 25,--€/ hodina – podnikatelia a cudzí občania
Nakladač BOBCAT: 20,--€/ hodina - občania obce Málinec, 25,--€/ hodina – podnikatelia a cudzí občania
i) Účasť obce Málinec v národnom projekte „Dátové centrum obcí a miest DCOM“ a jeho finančné zabezpečenie
j) Účasť obce Málinec v národnom projekte „Integrované obslužné miesta a jeho finančné zabezpečenie
k) Zaradenie žiadosti p. Zory Balogovej o pridelenie obecného bytu do poradovníka na prideľovanie bytov
l) Žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy dohodou firmy Pro Angelum s.r.o. z priestorov ambulancie praktického lekára v budove zdravotného strediska v Málinci, ku dňu 31.5.2015
m) Žiadosť o prenájom priestorov ambulancie praktického lekára v budove zdravotného strediska v Málinci pre žiadateľa firmu Medipen s.r.o. Gorkého 28, Rimavská Sobota, na činnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti pre dospelých, so zahájením nájmu od 1.6.2015
n) Zaradenie žiadosti Jany Kanckovej o pridelenie obecného bytu do poradovníka na prideľovanie bytov
o) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, žiadateľa Jozefa Gabľasa, Mlynská 510/15 s ukončením nájmu 30.6.2015
p) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, žiadateľa Petra Gabľasa, Mlynská 510/15 na prenájom bytu č. 7 s ukončením nájmu 30.6.2015
r) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, žiadateľa MUDr. Brémová Zuzana –Pro Angelum s.r.o. na prenájom garáže v areáli zdravotného strediska v Málinci,s ukončením nájmu 31.5.2015
s) Spolufinancovanie projektu Ministerstva vnútra SR pod názvom „Rekonštrukciamiestnej komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Málinec“,
výzva č. USVRK-OKA-2015/000967, vo výške najmenej 10 % celkových oprávnených výdavkov
t) Pozemky vo vlastníctve obce Málinec, ktoré sú vhodné na náhradnú výsadbu stromov v územnom obvode Málinec nasledovne: k.ú. Málinec, čísla parciel: 18/1,20,445,446,671, 905,907,818,584,585,905,907,773/1
u) Pridelenie nájomného bytu č. 5 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre žiadateľku Adrianu Oláhovú, bytom Málinec, Na Vinici 388/1, v termíne od 1.6.2015
v) Realizáciu národného projektu ku zvyšovaniu prístupnosti širokopásmového internetu a vybudovania pasívnej optickej siete v obci Málinec
z) Zaradenie žiadosti p. Erika Schlenca o pridelenie obecného bytu do poradovníka na prideľovanie bytov

3. Ukladá:
a) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/e tohto uznesenia. Termín: máj 2015
b) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/f tohto uznesenia.Termín: máj 2015
c) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/g tohto uznesenia. Termín: 31.7.2015
d) OcÚ zabezpečiť účasť obce Málinec v projektoch podľa bodov 2/i a 2/j tohto uznesenia. Termín: 30.8.2015
e) OcÚ, ukončiť prenájom podľa bodu 2/l tohto uznesenia. Termín: máj 2015
f) OcÚ, zabezpečiť prenájom priestorov podľa bodu 2/m tohto uznesenia. Termín: máj 2015
g) OcÚ, ukončiť nájom dohodou podľa bodov 2/o a 2/p tohto uznesenia. Termín: jún 2015
h) OcÚ, ukončiť prenájom podľa bodu 2/r tohto uznesenia. Termín: máj 2015
i) OcÚ, zabezpečovať náhradnú výsadbu stromov na pozemkoch určených v bode 2/f tohto uznesenia. Termín: trvalý
j) OcÚ, zaradiť žiadosti do poradovníka na byty podľa bodov 2/k, 2/n, 2/z tohto uznesenia. Termín: máj 2015
k) OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom bytu č. 5 v zmysle schválenia v bode 2/u tohto uznesenia. Termín: od 1.6.2015
l) OcÚ, prejednať žiadosť Jána Kancku, bytom Vrecová 241, Málinec na nasledujúcom zasadnutí OZ.Termín: ako v texte

4. Podporuje:
a) Požiadavku občanov obce Málinec na plné sprevádzkovanie autobusovej zastávky na Hlavnej ulici – horný koniec
b) Požiadavku občanov obce Málinec na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre potreby protipovodňových úprav Málinského potoka – horná časť

5. Doporučuje:
a) Starostovi obce, podniknúť potrebné kroky pre zabezpečenie plnej prevádzky autobusovej zastávky na Hlavnej ulici – horný koniec
b) Starostovi obce, urgovať SVP š.p. Banská Bystrica, aby čo najskôr začal s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pre úpravu hornej časti Málinského potoka

6. Neschvaľuje:
a) Žiadosť o prehodnotenie výšky dlhu firmy KOMA&KOMA s.r.o. Málinec 477
b) Žiadosť obyvateľov Lipovej ulice na montáž spomaľovačov


V Málinci, 21.5.2015  Ing. Čepko Igor - starosta obce


Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 20.5.2015 

Ing. Zákopčan Víťazoslav:
 • oslovili ho občania bytovky č. 480, ktorí majú problémy - pri prívalových dažďoch im podmáča bytovku, vlhnú im pivnice a tiež byty na prízemí, voda stojí pred bytovkou 480
Ing. Michalove Iveta:
 • uviedlo, že v minulosti bola pred záhradou /Grexovka/ urobená šachta, ktorá je v súčasnom období nefunkčná, od bytového domu 515 je cesta vyvýšená a voda steká dolu a stojí pred bytovkou 480, nemá kam odtiecť
Bc. Starove Jozef: 
 • bolo by dobré označiť križovatku Podhradská ulica – Kostolná ulica, treba umiestniť dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“ na Podhradskú ulicu
 • Mal otázku, či sme už vybrali nejakého správcu obecnej chaty
 • Ministerstvo ŽP vydalo výzvu na likvidáciu čiernych skládok, žiadosť je potrebné predložiť do 17.7.2015
 • DHZ  nedostáva pravidelne na účet finančné prostriedky z rozpočtu obce - Ing. Michalove Iveta odpovedala: funguje to tak, že keď si požiadajú, hneď sa im posielajú na účet, tak ako TJ
Mgr. Jablonský Ľuboslav: 
 • opäť pripomienkoval otváranie čakárne detskej ambulancie aspoň o 9.00 hod, aby mamičky nemuseli  s deťmi čakať vonku, hlavne v zlom počasí
 •  bočné ulice Mlynskú, Novú a Urbársku aktivační pracovníci nezametali
 • bolo by dobré upozorniť Ivana Búdu, aby si odstránil osobný automobil, ktorý parkuje pred bytovkou 511, keďže tam už nebýva
 • mal pripomienku ku separovaniu pneumatík - starosta odpoveda: nie je povinnosťou obce separovať pneumatiky, občania ich však môžu odviesť na skládku TKO do Brezničky
Janšto Juraj           
 • opäť pripomienkoval opílenie suchých haluzí na lipách na Lipovej ulici, v Stupníku bol spílený zdravý 200-ročný dub, ktorý nikoho neohrozoval
 • treba porobiť výtlky pri moste pred CBA v dedine
 • bolo by dobré umiestniť betónovú čakáreň, ktorá bola predtým na námestí do Ipľa k Júliusovi Kurčíkovi, je tam konečná pre autobusy, ľudia sa nemajú kam ukryť v zlom počasí, aspoň by sa to skultúrnilo, je tam stará rozbitá čakáreň
 •  treba sa zaoberať projektom, ktorý rieši bytový problém sociálne slabších skupín občanov výstavbou nájomných bytov nižšieho štandardu, nakoľko žiadostí pribúda
 • pri zastávke SAD chata Ipeľ–Línie je kontajer, ktorý znečisťuje náš kataster, vietor rozfukuje odpad – umiestnila ho tam obec Kokava n/Rim. – treba to riešiť uzatvoreným kontajnerom
 • nemáme v obci detské ihrisko pre mamičky s  malými deťmi -starosta odpovedal: detské ihrisko budeme  robiť v starej škole, čo sa týka výrubu duba v Stupníku, mali sme  povolenie na výrub

Ing. Faťara Jaroslav: 
 • cesta zo Školskej ulice smerom na Hlavnú je neprehľadná, treba tam uložiť zrkadlo, prekážajú dreviny pri bytovke 222
 • Juraj Kancko zo Školskej ulice má na pozemku starý el.stĺp s lampou, ktorý je nefunkcný – treba ho odstrániť, zavadzia tam
Ing. Michalove Dušan
 • priepust za Jánom Turicom je zarastený, upchatý – treba to vyčistiť, je nefunkčný, pred domom p. Semanovej chýba dopravná značka „Hlavná cesta“  
Ján Kvasnica
 • v administratívnej budove sklárne, ktorá je prázdna by mohli byť sociálne byty