Uznesenie č.3/2015

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26. jún 2015

 

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ

   b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2014

   c/ Auditorskú správu o overení účtovnej závierky obce Málinec za rok 2014

   d/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec

   e/ Informáciu starostu o prvom súdnom pojednávaní s firmou GasOil, konaného 25.6.2015 na Okresnom súde v Prešove

   f/ Informáciu starostu o stave prípravy rekonštrukcie MŠ v Málinci

 

2. Schvaľuje:

    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ján Kvasnica, členovia –  Ing. Jaroslav Faťara. MVDr. Ľuboš Tatranský

    b/ Rozpočtové opatrenie č.3/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec

    c/ Záverečný účet obce Málinec za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce Málinec za rok 2014 bez výhrad

    d/ Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z., § 18, ods.2  v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z.z. v sume 326,13 €

    e/ Použitie prebytku zisteného podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  znení zmien po vylúčení nevyčerpaných                       prostriedkov ŠR v sume 41.092,84 € a prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 326,13 € a po vysporiadaní zostatku finančných operácií na tvorbu         rezervného fondu za rok 2014 v sume 32.335,78 € a tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2014 v sume 1.319,04  v zmysle § 15 uvedeného zákona.

    f/ Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na úhradu fa.č. 2014 070 firmy Spodstav s.r.o.Lučenec v zostávajúcej sume 2865,60 € podľa § 10, ods.9 zákona č.              583/2004 Z.z.

   g/ Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu Kostolnej ulice, na vlastn vklad pri kapitálových výdavkoch pri rekonštrukcii MŠ

   h/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č.258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 742, p.č.795/1 o výmere 80 m2  –          ostatné plochy, vybranému záujemcovi, ktorým je Ladislav Oláh nar. 3.4.1974, bytom Málinec, Za lesami 473/36 na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške        0,15 €/m2/rok so začatím nájmu 1.7.2015

    i/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č.258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 742, p.č. 383/54 – orná pôda                o výmere 207 m2,p.č. 5139 – orná pôda o výmere 1129 m2, p.č.5131/2-  orná pôda o výmere 831 m2, p.č. 5134 – orná pôda o výmere 646 m2, výmera spolu            2813 m2 vybranému záujemcovi,ktorým je Igor Findra, bytom Málinec, Hlavná 113/75, na dobu určitú 10 rokov za nájomné vo výške 30,--€/ha/rok, so                      zohľadnením inflácie, so začatím nájmu 1.7.2015

    j/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa § 9a, ods.1, písm.c, zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obci, ktorá je vo vlastníctve obce Málinec,vedená na LV 742,              parcela registra E č. 5157/4 – orná pôda o výmere 229 m2 a parcela registra E č. 5158/2 – záhrada o výmere 24 m2, formou priameho predaja. Cena                      nehnuteľnosti je najmenej vo výške hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci uhradí náklady na spracovanie            znaleckého posudku a tiež náklady spojené s prevodom vlastníctva.

   k/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia č. 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu Modernizácia sústavy verejného osvetlenia, ktorý je realizovaný obcou              Málinec,

       -zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

       -zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP                     v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

   l/ Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. ako vnútorný predpis

  m/ Žiadosť MUDr. Zuzany Wirtschafterovej, Podháj 57, Banská Bystrica o pridelenie bytu v budove Zdravotného strediska v Málinci č. 59, so začatím prenájmu od       1.9.2015

   n/ Žiadosť Andrey Rovňanovej, bytom Kostolná 509/35 o skladové priestory s výmerou 11 m2, so začatím prenájmu od 1.7.2015

   o/ Zaradenie obce Málinec do územia verejno-súkromného partnerstva MAS  HORNOHRAD

   p/ Dodatok č. 3,  k Vnútornému predpisu o evidovaní odpisovaní a účtovaní majetku ZŠ v Málinci č. 4/2008

   r/ Odpísanie daňovej pohľadávky na daň z nehnuteľnosti za daňový subjekt : Slovglass a.s.v konkurze, Ul. 13. januára, 987 01  Poltár vo výške 135,24 €

   s/ Zriaďovaciu listinu Komunitného centra v Málinci

   t/ Dotáciu  z rozpočtu obce pre Mikroregión Hornohrad vo výške 603,33 €

   u/ Pridelenie bytu č. 7 v bytovom dome Mlynská 510/15 po Petrovi Gabľasovi pre Zoru Balogovú, bytom Málinec, Potočná 420/18, od 1.7.2015

       bytu č.2 v bytovom dome Mlynská 510/15 po Jozefovi Gabľasovi pre Erika Schlenca, bytom Málinec, Na Vinici 388/1, od 1.7.2015

       bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 511/17 po Igorovi Karlíkovi pre Jána Najmajera, bytom Málinec, Družstevná 515/21, od 1.8.2015

   v/ Pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome Družstevná 515/21 po Jánovi Najmajerovi pre Jozefa Illéša, bytom Málinec, Družstevná 515/21 od 1.8.2015

      bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 po Jozefovi Illéšovi pre

      1.      Janu Kanckovú, bytom Málinec, Mlynská 511/17

      2.      Erika Oláha, bytom Málinec, Sklárska 389/7 od 1.8.2015

   z/ Reprodukčnú obstarávaciu cenu vo výške 1,-€/m2 v zmysle Darovacej zmluvy zo dňa 26.6.2015, od Zuzany Gallovej r. Sivičekovej, bytom L.                                    Novomeskéhoč.2702/21, Pezinok.  

  

 3. Ukladá:

    a/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu obce podľa schváleného rozpočtového opatrenia. Termín: trvalý

    b/ OcÚ, zabezpečiť použitie prebytku zisteného podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v zmysle  bodu 2/e tohto uznesenia. Termín: rok 2015

    c/ OcÚ, zabezpečiť čerpanie prostriedkov rezervného fondu podľa bodu 2/f tohto uznesenia. Termín: rok 2015

    d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto uznesenia. Termín: júl 2015

    e/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/i tohto uznesenia. Termín: júl 2015

    f/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/j tohto uznesenia. Termín: júl 2015

    g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľností v zmysle schválenia v bodoch 2/m a 2/n tohto uznesenia. Termín: ako v texte

    h/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie pohľadávky v zmysle schválenia v bode 2/r tohto uznesenia. Termín:  trvalý

    i/ OcÚ, dať vypracovať ponuku na rekonštrukciu ŠJ. Termín: august 2015

    j/ OcÚ, zabezpečiť pridelenie bytov v zmysle schválenia v bodoch 2/u a 2/v tohto uznesenia. Termín: ako v texte

    k/ OcÚ zaradiť do majetku obce dar od Zuzany Gallovej r. Sivičekovej v zmysle bodu 2/z tohto uznesenia. Termín: rok 2015

 

 4. Prijíma:

Dar do svojho výlučného vlastníctva od Zuzany Gallovej rod. Sivičekovej, , bytom L. Novomeskéhoč.2702/21, Pezinok,  a to nehnuteľnosti vedené na LV č. 487 k.ú. Málinec, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: p.č. 543 záhrady vo výmere 133 m2, podiel 1/1-ina, p.č. 544 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 263 m2, podiel      1/1-ina, stavba: rodinný dom so súp.č. 264 stojaci na CKN p.č. 544, podiel 1/1-ina.

 

V Málinci, 1.7.2015

Ing. Čepko Igor- starosta obce

 

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 26. júna 2015

Bc. Jozef Starove

  • bolo by dobré  zabetónovať rámy v chodníku na poklopoch pred ZŠ a Urbárom, aby nedošlo k úrazu
  • Oslovila ho p. Adriana Podhorová, či by bolo možné naviesť zeminu, ktorá je na skládke pri zákrute k jej rodinnému domu, aby si mohla upraviť terén
  • Pozemok pod zberným dvorom, by bolo dobré odkúpiť od p. Kancka späť do vlastníctva obce, aby sme nemuseli platiť prenájom

Juraj Janšto 

  • pochvalne sa vyjadril na reláciu „Zvony nad krajinou“, navrhuje p. Jakubovi a p. Kováčovi, p. Urbašíkovi udeliť pochvalný list starostu obce, bolo to na  úrovni, ohlasy občanov boli dobré

Ing. Michalove Dušan

  • navrhuje vyhodnocovať pripomienky poslancov zo zasadnutia OZ, aby vedeli, čo bolo splnené a čo nie

Mgr. Ľuboslav Jablonský

  • stále pripomienkuje zametanie ulíc, Mlynská a Urbárska ešte neboli pozametané, pri Kovalančíkovcoch na Mlynskej ulici
  • pred domom Juraja Čániho je  v potoku veľký nános zeme, kanál za bytovkami 510 a 511 je zarastený

Kvasnica Ján 

  • v časti Huta zatápa bytovku č. 382, treba to vyriešiť

Starosta odpovedal – rúra  pri p. Sliackom sa pravidelne čistí, ideme robiť šachtu  v záhrade p.Romana Fodora

Bc. Jozef Starove

  • treba upozorniť Urbár, majú tam  skládky, treba to vyčistiť od zbytkov kôry, aby to nesplavovalo

Ing. Faťara Jaroslav

  • p. Kancko Ján vo Vrecovej ulici požaduje 20 m betónových rúr Ø 40, ktoré si chce uložiť do kanála  popred  dom, nakoľko mu tečie voda do základov domu, voda sa stráca pod mostíkom, ďalej nejde, má praskliny v dome