Uznesenie č.4/2015

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 16. septembra 2015

 

1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2015/2016
c/ Informáciu starostu o možnosti urovnania súdneho sporu s firmou GAS OIL aj mimosúdnou dohodou
d/ Informáciu starostu o stave príprav projektov na rekonštrukciu ŠJ a TV, ČOV a kanalizácie a rozšírenia kamerového systému v obci
e/ Petíciu na rekonštrukciu cesty v časti Huta
f/ Ponuku Prima banky na odkúpenie akcií


2.Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Ľuboslav Jablonský , členovia – Ján Kvasnica, Mgr. Ivan Urda
b/ Správu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2015
c/ Správu o realizácii výstavby a investičných akcií v obci k 30.6.2015
d/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015
e/ VZN č. 3/2015 – Trhový poriadok
f/ Mimosúdne vyrovnanie s firmou GAS OIL formou zaplatenia dlžoby vo výške 7000 €
g/ Zaradenie žiadosti Evy Balogovej, bytom Málinec, Na Vinici 388/1 o pridelenie bytu do poradovníka
h/ Dotáciu pre Občianske združenie Málinec vo výške 70 €

3.Ukladá:
a/ OcÚ, realizovať inventarizáciu majetku obce v zmysle schválenej Smernice v bode 2/d tohto uznesenia, Termín: rok 2015
b/ OcÚ, zabezpečovať a riadiť predaj v obci v zmysle schváleného Trhového poriadku v bode 2/e tohto uznesenia, Termín: trvalý
c/ OcÚ, preveriť možnosť ukladania poplatku za podanie žiadosti o pridelenie bytu, Termín: september 2015
d/ OcÚ, zaradiť žiadosť o pridelenie bytu do poradovníka, v zmysle schválenia v bode 2/g, Termín: september 2015
e/ OcÚ, poskytnúť dotáciu pre OZ Málinec v zmysle schválenia v bode 2/h tohto uznesenia, Termín: september 2015

4.Neschvaľuje:
a/ Žiadosť firmy KERMAT s.r.o. Kalinovo o poskytnutie finančného príspevku na publikáciu Krása slovenského skla


V Málinci, 17.9.2015
Ing. Čepko Igor
starosta obce

 

 Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 16.9.2015Bc. Jozef Starove

 •  lipa v ev. cintoríne nad kontajnerom je suchá, bolo by ju potrebné vypíliť, ohrozuje hroby,
 • občania majú pripomienky , či obec pripravuje žiadosť na verejné osvetlenie ?
 • treba niečo robiť s ihriskom na úpravni vody, je to zarastené burinou, vyzerá hrôzostrašne

Starosta odpovedal: žiadosť o NFP na verejné osvetlenie pripravujeme, výzva už vyšla, žiadosti sa odovzdávajú priebežne, možno o 2 týždne ju zašleme.

Juraj Janšto

 • navrhuje dať kameru v časti Huta oproti obchodu tam kde je umiestnené sedenie,
 • štátna cesta na úseku od Vlčova až po križovatku je vo veľmi zlom stave


MVDr. Ľuboš Tatranský

 • zberný dvor je o 16.00 hod. vždy zatvorený

Ing. Dušan Michalove

 • oslovila ho p. Haffnerová, cíti sa dotknutá, darovala obci majetok za 4400 € a údajne v uznesení OZ je uvedené, že nám ho predala
 • mal pripomienku k občianskym hliadka, chodia neoznačení, či majú nejaký harmonogram kde sa majú pohybovať ?
 • kontajner na šatstvo, ktorý je v časti Huta treba premiestniť tam kde sú kamery, chodia do neho deti a vyhadzujú veci von, je tam neporiadok

Mgr. Ivan Urda 

 • navrhuje povrch ihriska nad ZŠ vyrovnať, je tam veľká nerovnosť, zle sa robí ľad

Janka Tὄrὄková

 • za predajňou CBA sú umiestnené válovce, nie je ich vidieť, sú burine,pri dažďoch všetka voda ide do záhradky pri bytovke 140, 

Mgr.Ľuboslav Jablonský

 • navrhuje prechod pre chodcov pri pošte a pri Mlynskej ulici, značku pozor deti doporučuje osadiť v hornej časti obce prechod zo štadióna na Hlavnú ulicu
 • vyzbierať smeti na zákrute a pri bytovkách 510, 511
 • kanál poza bytovky 510,511 nie je zaústený do Ipľa
 • jamy pri bytovke 140 sa urobili, či sa bude robiť aj vyššie k CBA ?
 • sťažnosti na riaditeľku ISC- údajne chodí na fušky, ženy robia 24 hod. , bola požiadavka na dobrovoľnícku činnosť v ISC, riaditeľka uviedla, že dotyčná nie je na zozname UPSVR aj keď bola, riaditeľka ISC by sa mala zamyslieť nad svojou činnosťou, možná by postačoval pohovor s menovanou, riaditeľ ZŠ Mgr. Čonka – uviedol, že riaditeľka odmietla pustiť Ivana Kroku s asistentkou na vychádzku, vyhlásila ho zo stravy, chcela mu tiež ukončiť dochádzku do školy


Ing. Jaroslav Faťara – v Školskej ulici v časti pri drevenici p.Krnáčovej a pri pozemku p.Turošíka je upchatý rigol, treba to vyčistiť