Uznesenie č. 5/2015

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 11.decembra 2015

 

1.Berie na vedomie: 

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k RO č. 5/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec

    k 11.12.2015

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018

d/ Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3,4/2015

e/ Viac ročný rozpočet obce Málinec na roky 2017 – 2018 bez programovej štruktúry

f/ Audítorskú správu o overení konsolidovanej  účtovnej závierky obce Málinec za rok 2014

g/ Informáciu starostu o podpísaní dohody o urovnaní s firmou GAS OIL

i/ Odpoveď na žiadosť obce Málinec na opravu štátnej cesty v časti Dobrý Potok 

2.Schvaľuje:

   a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Juraj Janšto

                                                      členovia –Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove

   b/Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.9.2015

   c/Správu o plnení výstavby obce k 30.9.2015

   d/Dodatok č.1, ku VZN č. 5/2012 o cenách za služby poskytované obcou Málinec

   e/Dotáciu pre SZPB na rok 2016 vo výške 700,-- €

   f/ Dotáciu pre DHZ  na rok 2016 vo výške 7.000,--€

   g/Dotáciu pre TJ Málinec -Stolnotenisový oddiel na rok 2016 vo výške 350,-- €

   h/Dotáciu pre TJ Jednota Málinec na rok 2016 vo výške 14.650,-- €

   i/ Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2016 vo výške 300,-- €

   j/Rozpočet obce Málinec na rok 2016 bez programovej štruktúry

   k/Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 11.12.2015

   l/ VZN č. 4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných

      priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Málinec

 m/VZN č. 5/2015 upravujúce podmienky prenajímania bytov obstaraných v zmysle   

     zákonač.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývanív podmienkach

     obce   Málinec

   n/VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia

     v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2016

   o/VZN č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

    dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec

   p/Žiadosť o navýšenie finančného príspevku pre TJ Jednota Málinec na rok 2015 o1000,-- €

   r/Žiadosť Silvie Gašparovej o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 6

     v bytovom  dome Družstevná 515/21 a to dohodou k 31.12.2015

   s/Zaradenie žiadosti Miloša Goliana, bytom Málinec, Na Vinici 377/2 o pridelenie bytu do

      poradovníka uchádzačov o byty

   t/Komisiu na ocenenie prebytočného majetku obce, zisteného pri inventarizácii

     k 30.11.2015 v zložení: predseda- Ing. Víťazoslav Zákopčan, členovia- Bc. Starove Jozef,

     Ing. Juraj Geľhoš

  u/Pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Stanislava Oláha, bytom

     Málinec, Na Vinici 388/1 na základe tajného hlasovania

  v/Pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre Miloša Goliana, bytom Málinec,

     Na Vinici 377/2 na základe tajného hlasovania

3.Ukladá:

   a/ OcÚ, vyberať poplatky za podanie žiadosti o pridelenie bytu v zmysle schváleného

       Dodatku č.1 ku VZN č. 5/2012

       Termín: trvalý

   b/ OcÚ, prideliť dotácie pre rok 2016 v zmysle schválenia v bodoch 2/f,g,h,i,j, tohto

       uznesenia

       Termín: rok 2016

   c/ OcÚ, zabezpečovať činnosť v zmysle prijatých VZN č. 4,5,6,7/2015

       Termín: trvalý

   d/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v roku 2016, podľa jeho schválenia v bode 2/l

       Termín: rok 2016

    e/ OcÚ, vyžiadať od Združeniu pre likvidáciu odpadu Breznička podklady ku kalkulácii

       nákladov na vývoz TKO na rok 2016

       Termín: do budúceho  zasadnutia OZ

    f/ OcÚ, pripraviť podklady na vykonanie potrebných revízií, súvisiacich s chodom SD

       Termín: do budúceho zasadnutia OZ

    g/ OcÚ zaktualizovať poradovník na byty, formou výzvy uchádzačom o zotrvaní žiadosti

        v poradovníku a zaplatení poplatku 10 € podľa schváleného Dodatku č. 1k  VZN č.

        5/2012

        Termín: do budúceho zasadnutia OZ

    h/ OcÚ, ukončiť nájomný vzťah so Silviou Gašparovou v zmysle schválenia v bode 2/r

        tohto uznesenia

        Termín: k 31.12.2015

     i/ OcÚ vypracovať nájomné zmluvy na prenájom bytov v zmysle schválenia v bodoch

         2/u a 2/v tohto uznesenia

        Termín: január 2015

4.Neschvaľuje :

    a/ Dodatok č. 1,ku VZN č. 6/2014  o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatku        

       za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania

       dane a poplatku na území obce Málinec

    b/Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad – ISC Málinec na rok 2015.

    c/Darovaciu zmluvu firmy TESLUX s.r.o. Bratislava- Staré Mesto pre obec Málinec

    d/ Zmluvu o pôžičke firmy TESLUX s.r.o. Bratislava – Staré Mesto, pre obec Málinec

V Málinci, 15.12.2015

                                                                                          Ing. Jaroslav Faťara

                                                                                            zástupca starostu

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 11.12.2015

 

Bc. Jozef Starove – máme nevhodne umiestnené hodiny na SD, treba ich premiestniť alebo

                               vypíliť stromy

                 -treba upozorniť občanov na Hlavnej ulici, ktorým zasahujú stromy a kríky

                  do chodníka, aby si ich opílili

                 -v obecnom spravodajcovi treba poďakovať p. Piaterovi Romanovi za

                  výzdobu na vianočný stromček, ktorý nám  tento rok môžu závidieť

                 -bolo plánované vybudovanie cesty do Stupníka, čo je s tým?

Odpovedal Ing. Geľhoš – žiadosť o finančný príspevok bola zaslaná, zatiaľ nemáme žiadne informácie

                  -niektoré obce riešia výstavbu sociálnych bytov cez eurofondy, ako je to

                   s budovou sklární, tam by mohli byť takéto byty

odpovedala Mgr. Grulišová – pôvodný majiteľ  to predal, previedol všetko na inú firmu, zrušil účty, nemáme na nich kontakt, nezaplatili v roku 2015 dane, dali sme to na exekúciu

Mgr. Jablonský Ľuboš – došla odpoveď za opravu hornej časti kanála , SVP š.p. uvádza, že

                                       nikdy nemal v pláne tento úsek robiť, nie je to však pravda, navrhuje

                                       starostovi obce, aby inicioval stretnutie so zástupcami SVP, š.p.

                                       +občania hornej časti +Mgr. Jablonský, kde by si to vydiskutovali

                                    -pri Jurajovi Čánimu vyčnieva zo zeme teplovodná rúra, treba ju

                                     odpíliť

                                    -navrhuje vybudovať zábradlie popri kanále od Juraja Čániho smerom

                                      k Ipľu

                                    -hanbou obce je budova knižnice – opraviť aspoň fasádu od hl.cesty

                                    -mal otázku, či boli podniknuté kroky urobiť prechod pre chodcov pri

                                     pošte + horný koniec obce

odpovedal Ing. Geľhoš Juraj – je zvolané jednanie, ktoré sa uskutoční dňa  15.12.2015

 

Ing. Dušan Michalove – osvetlenie pri ŠA – oslovili ho šoféri SAD, je tam tma, každé ráno sa

                                        tam otáčajú na autobusoch

                            -cesta, ktorá prechádza cez Stupník okolo p. Fodora je zaprataná, autá

                            Urbáru nemôžu tadiaľ prejsť, treba zistiť vlastníka pozemkov a upozorniť ho

                            -mal otázku v akom stave máme revízie komínov

                            -v obci Kalinovo robili bytovku 6-bytov cez projekt  

 

Juraj Janšto – kanál cez obec je v zlom stave, vypadávajú skaly – treba to reklamovať

                    -vypadáva verejné osvetlenie v časti Huta

                  -budova obecného úradu – treba urobiť fasádu v spolupráci so stavebnou komisiou

                  -chodník od Márie Kanckovej po Mgr. Jablonského na hlavnej ulici je zlý, panely

                    sú polámané

                  -výrub orechov v doline, už v minulosti upozornil starostu, aby napadol rozhodnutie ŽP o výrube orechov, je tam 224 orechov, cca 30 ks už vyrúbali, potom boli práce pozastavené , sú to zdravé stromy – postačí len opíliť haluze. Občania, ktorí žijú v doline boli pohoršení keď ich chceli všetky vypíliť. 

Ján Kvasnica  - poďakoval za úpravu priestranstva pred cintorínom v časti Huta, dali sa tam

                        dva malé kontajnery na sklo a kvety, veľký kontajner treba dať preč, pretože je

                        v ňom stavebný odpad a pneumatiky.

                       -vchod do kinosály – navrhuje namontovať madlá na stenu pre starších občanov

                   -fitnes v SD –chlapci sa sťažujú, že si platia a je tam zima, nekúri sa v priestoroch

Odpovedala Kupcová – za posledné dva mesiaci si nikto nekupoval lístky do fitnes