Uznesenie č. 6/2015

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21. decembra 2015

 

1.Berie na vedomie: 

a/ Informáciu starostu o poskytnutej dotácii Ministerstva hospodárstva SR pre obec Málinec

    na realizáciu akcie „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Málinec“

b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému spôsobu financovania akcie

   „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Málinec“, formou výpožičky a daru od firmy

   Teslux s.r.o. Bratislava

c/ Informáciu zástupcu firmy Teslux s.r.o. Bratislava o pripravenosti akcie Modernizácia

    verejného osvetlenia v obci Málinec

d/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 6/2015

2.Schvaľuje:

   a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica

                                                      členovia –Ing. Víťazoslav Zákopčan, Mgr. Ivan Urda

   b/ Prijatie krátkodobej pôžičky od firmy Teslux s.r.o. Bratislava vo výške 167.732,15 €, na

       účel úhrady  nákladov akcie „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Málinec“

   c/ Prijatie daru od firmy Teslux s.r.o. Bratislava vo výške 19.482,68 €, na účel úhrady 

       nákladov akcie „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Málinec“

   d/ Spoluúčasť obce Málinec na financovaní projektu „Modernizácia verejného osvetlenia

       v obci Málinec“ vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov

   e/ Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 21.12.2015

       bez predloženia na verejnú diskusiu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

   f/ Použitie rezervného fondu na vlastnú spoluúčasť akcie „Modernizácia verejného

      osvetlenia v obci Málinec“

3.Ruší:

   a/ Uznesenie č OZ v Málinci č.5/2015 v bodoch 4/c a 4/d, zo dňa 11.12.2015

 

V Málinci, 22.12.2015

 

                                                                                                            Ing. Čepko Igor

                                                                                                               starosta obce