Uznesenie č. 1/2016

 

zo zasadnutia Obecného Zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 4. februára 2016

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu starostu o končiacom funkčnom období hlavného kontrolóra obce Málinec

   b/ Informáciu starostu o vyhlásených výzvach na získanie nenávratných finančných

       prostriedkov

2. Schvaľuje:

    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ing. Dušan Michalove

                                                       členovia – Bc. Jozef Starove, Juraj Janšto

    b/ Podanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu – Kvalita životného prostredia,

        Prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1- Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných

        budov, na projekt „Zníženie spotreby energie v budove obecného úradu“ a jeho

        spolufinancovanie vo výške minimálne 5 % celkových nákladov 

3. Vyhlasuje:

 

     V Zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien   

      a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, ktorá sa uskutoční na zasadnutí

      Obecného zastupiteľstva dňa 31.3.2016 na Obecnom úrade v Málinci.

4. Ukladá:

 

    a/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Málinec

        Termín: 10.2.2016

    b/ OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP podľa bodu 2/b, tohto uznesenia

        Termín: marec 2016

V Málinci, 8.2.2016

 

 

                                                                                                     Ing. Čepko Igor

                                                                                                       starosta obce