Uznesenie č. 2/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 31. marca 2016

 

1. Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ

   b/ Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2015

   c/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2015

   d/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu za rok 2015

   e/ Informáciu starostu obce, že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Málinec, vyhláseného na základe uznesenia OZ č. 1/2016, bod 3, zo dňa 4.2.2016  sa neprihlásil žiadny uchádzač

 

   2. Schvaľuje:

   a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Bc. Jozef Starove, členovia – Juraj Janšto, Ing. Dušan Michalove

   b/ Správu o plnení rozpočtu obce k 31.12.2015

   c/ Správu o plnení plánu investičných akcií za rok 2015

   d/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného  pri inventarizácii k 31.12.2015

   e/ Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu v zložení: Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara,  Likvidačná komisia: Mgr. Ivan Urda, Ing. Juraj Geľhoš, Roman Fodor

   f/ Hodnotu prebytočných oceľových skladov vo výške 10 € za sklad

   g/ Prenájom v bytovom dome Na štadióne 130/2 všetkým súčasným nájomníkom bytov, do 31.3.2017

   h/ Prenájom v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým súčasným nájomníkom bytov, do 31.3.2017

   i/ Zloženie DHZ Málinec nasledovne:

-          Veliteľ DHZ:  Ján Valentíny

-          Zástupca veliteľa DHZ: Ing. Stanislava Geľhošová

-          Vodič – strojník DHZ: Drahomír Melich, Ivan Karlík, Miroslav Bitala, Miloš Starove, Dušan Kminak

-          Člen DHZ: Bc. Jozef Starove, Lukáš Kupec, Jaroslav Siheľský, Erika Schlencová, Július Schlenc, Ján Pagáč, Dominik Rovňan, Erik Segeč, Soňa Štofová

   j/ Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Málinec

   k/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov, pre rok 2016, vo výške 25 € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci

   l/ Návrh plánu investícií pre rok 2016

  m/ Zámer na zriadenie Prevádzky pomoci osobám odkázaných na sociálnu službu  v zariadení na určitý čas dňa „Denný stacionár“, v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, organizáciou - Kalypso n.o., Irkutská 16, 040 12  Košice v priestoroch            

        spoločenského domu na prízemí.

   n/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, zapísanej na LV č.742,vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 474/1 v k.ú. Málinec, o výmere 30 m2

   o/ Odpísanie premlčaných záväzkov, resp. záväzkov vysporiadaných mimosúdnou cestou nasledovne: EKOCONSULT – ENVIRO s.r.o.   fa č. 100100042 v sume  7.735,-- €

                             GAS OIL ENGINEERING a.s.,       fa č. 2010-0142 v sume   3.094,-- €

                             GAS OIL ENGINEERING a.s.,       fa č. 2010-0094  v sume 64.736,-- €

                             Celkom:                                                                                         75.565,-- €

         sume 79.883,15 € ako zmarené  investície z dôvodu morálneho zastarania

       r/ Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti ZŠ v Málinci

       s/ Žiadosť o výmenu elektrického sporáka pre Zoru Balogovú, bytom Málinec,  Mlynská 510/15

       t/ Žiadosť  Jána Najmajera o preplatenie jednomesačnej zálohovej platby za výmenu okien v byte č. 8, Mlynská 511/17

       u/ Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 18.6.2013

 

3. Vyhlasuje:

      Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční na zasadnutí OZ dňa  30. júna 2016

 

4. Vyslovuje:

    Znepokojenie nad havarijným stavom štátnej cesty Málinec – Línia Rázcestie,  Málinec – Ozdín, Málinec - Cinobaňa

 

5. Ukladá:

   a/ Vyraďovacej a likvidačnej komisii, previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, v zmysle schváleného návrhu na vyradenie v bode 2/d tohto uznesenia

       Termín: 30.6.2016

   b/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy v bytových domoch 515/21 a 130/2 v zmysle bodu 2/g  a 2/h tohto uznesenia

       Termín: apríl 2016

   c/ OcÚ, zabezpečiť vykonávanie finančnej kontroly v pôsobnosti obce Málinec, v zmysle schválenej smernice v bode 2/j a 2/r tohto uznesenia

      Termín: trvalý

   d/ OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov v roku 2016, podľa bodu 2/k tohto uznesenia

       Termín: rok 2016

   e/ OcÚ, zabezpečovať plán investičných akcií obce Málinec v roku 2016, podľa  schváleného plánu v bode 2/l tohto uznesenia

       Termín: rok 2016

   f/ OcÚ zistiť parametre a cenovú ponuku na sporák do ŠJ pri ZŠ Málinec

       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

   g/ OcÚ, požiadať VÚC Banská Bystrica o opravu štátnej cesty v úseku Málinec – Línia Rázcestie, Málinec- Rovňany, Málinec- Cinobaňa

       Termín: apríl 2016

   h/ OcÚ, preveriť možnosť zakúpenia osobného motorového vozidla pre Obec Málinec

       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

    i/ OcÚ, vypracovať prehľad neplatičov a predložiť ho na zasadnutie OZ

       Termín: najbližšie zasadnutie OZ

 

V Málinci, 4.4.2016                                                       Ing. Čeko Igor

                                                                                         starosta obce

 

 

 Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 31.3.2016

 

Ing. Jaroslav Faťara –  panel na chodníku v Školskej ulici oproti D. Vengrínovej je posunutý, treba to opraviť, chodia tadiaľ aj deti z MŠ, aby nedošlo k úrazu

Ing. Dušan Michalove – obyvatelia časti Huta majú požiadavku o doplnenie jedného kontajnera na sklo pri sklárni, je len jeden a vždy je preplnený

                                         -   obyvatelia časť Salaš majú požiadavku o vyčistenie úseku od Sódovkárne po Salaš, vyčistiť rigol a kroviny odstrániť

                                         - pod sklárňou pri 3. spáde je znovu vytvorené smetisko

                                         - do ev. cintorína chodí zver, ničí ploty a sú poškodené aj hroby – treba skontrolovať oplotenie

                                         - Potočná ulica – sú tam jamy, stojí tam vody

                                        -  aký máme výsledok s dlžníkmi – v minulom roku sme  zverejňovali OZ uložilo OcÚ, vypracovať prehľad neplatičov a predložiť ho na najbližšie zasadnutie OZ

 

Bc. Jozef Starove – pri J. Kančovi a P. Morháčovi na Okružnej  ulici sú jamy – cesta má len rok, treba to reklamovať

 starosta odpovedal – cesta pri P. Morháčovi bola rozkopaná, sadlo to, záruka sa na to nevzťahuje

                             -kanál cez obec je v dezolátnom stave, treba to reklamovať

starosta odpovedal – požiadavka na reklamáciu bola uplatnená, mali by to robiť v 04/2016

                             -v bytovkách 510 a 511 sú vraj problémy s elektroinštaláciou + rozvody vody

starosta odpovedal - nevieme o žiadnych problémoch

                              -navrhuje opäť prenajímať obecnú chatu, takto to len chátra, nevetrá sa, treba určiť chatára, ktorý bude riadne chatu odovzdávať a preberať

                              

Juraj Janšto – doporučuje, aby na obecnej chate robil chatára Michal Kancko ml. alebo starší

                    -značku STOP na námestí treba odstrániť alebo ju vymeniť za Daj prednosť v

                      jazde

                    -schodíky do kanála, ktorý ide stredom obce sa rozpadávajú

                    -na Šťavici pri prameni je veľký neporiadok / plastové fľaše/

Mgr. Karol Čonka ,riaditeľ ZŠ – kanálizácia pri hornej bráne ZŠ / nesedí tam dekeľ na obruči/

                               -Mária Oláhová a Karolína Farkašová majú vymeškaných 200 hodín, bolo  zaslané oznámene obci ako i ÚPSVR, Márii Oláhovej bol nariadený výchovný program, mala by navštevovať Centrum pedagogicko psychologickej poradne v Lučenci

starosta obce – riešime to cez ÚPSVR v Poltári – sociálnu kuratelu

Mgr. Ľuboslav Jablonský – obec má právo udeliť pokutu za vymeškané hodiny

                                         -el.sporáky, ktoré nájomníci vymieňali v bytovkách 510,511 sú uskladnené v jednej miestnosti, pri zbere elektronického odpadu by ich mohli odtiaľ zobrať, zaberajú tam miesto

                                         -aktivační pracovníci by mohli pozametať bočné ulice obce