Uznesenie č.3/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30. júna 2016

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
   b/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a č. 2/2016, starostu obce
   c/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2015
   d/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 3/2016 na aktualizáciu rozpočtu
   e/ Správu auditora o overení účtovnej závierky obce Málinec za rok 2015
   f/ Informáciu o vyradení a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec
   g/ Informáciu o vydaní  Internej smernice č. 2/2016 o Registratúrnom poriadku Obecného úradu Málinec
   h/ Informáciu o pohľadávkach obce Málinec
   i/ Požiadavku starostu obce na zakúpenie osobného motorového vozidla
   j/ Informáciu starostu obce o priebehu príprav na zriadenie denného stacionára v obci
   k/ Informáciu starostu obce o vypracovanom akčnom pláne pre okres Poltár
   l/ Dobrovoľný finančný príspevok  poslancov OZ a starostu obce vo výške 100 € na zakúpenie zdravotníckej pomôcky pre Ľubomíra Pokoša

2. Schvaľuje:
   a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing. Víťazoslav Zákopčan, členovia- Mgr. Ľuboslav Jablonský, Mgr. Ivan Urda
   b/ Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 31.3.2016
   c/ Správu o plnení investícií k 30.6.2016
   d/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 na aktualizáciu rozpočtu
   e/ Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
   f/ Použitie prebytku hospodárenia zisteného podľa § 10, ods.3, zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR a prostriedkov fondov obce v r. 2015, na tvorbu rezervného fondu v sume 33.128,11 €
       a tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv v sume 899,-- € v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z.z.
   g/ Čerpanie rezervného fondu nasledovne: Rekonštrukciu Sklárskej ulice, zakúpenie kolotoča na detské ihrisko a na vlastný vklad pri kapitálových výdavkoch na akcii„Likvidácia nelegálnej skládky“
   h/ Výšku stočného pre rok 2016 nasledovne:  fyzické osoby        0,80 €/m3
                                                                                    právnické osoby    0,90 €/m3
   i/ VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Málinec
   j/ Priamy odpredaj obecného majetku – oceľových skladov jednotlivým žiadateľom, ktorí ich doposiaľ užívali, v cene 10 € za 1 sklad nasledovne:
-       Bytový dom č. 390/5   
      - Peter Kancko,  byt č. 1
      - Peter Kret, byt č. 2
      - Mária Vargová, byt č. 3
-     Bytový dom č. 389/7
- Jarolím Haas, byt č. 1
- Anna Pilátová, byt č. 3
- Alena Machalová, byt č. 4
- Monika Oláhová, byt č. 5
      -     Bytový dom č. 391/3
            - Elena Golianová, byt č. 1
            - Pavel Kancko, byt č. 2
            - Žaneta Kancková, byt č. 4
   k/ Dotáciu pre OZ Málinec, vo výške 150 € na projekt „Chráňme si ju, kým ju máme“,  postavenie altánku pri prameni pitnej vody pri bývalej sódovkárni
   l/ Nákup osobného motorového vozidla pre potreby obecného úradu s týmito podmienkami:
-          Nákupná cena max.  15 tis. €
-          Prevedenie vozidla – combi
-          Financovanie na 1/2
-          Kubatúra  1400 cm3, benzín
   m/ Cenu za odpredaj prebytočných svietidiel verejného osvetlenia po ich výmene za nové, vo výške 15 € / 1 kus 1x36 W   a 20 €/ kus- 2x36 W
   n/  Cenu za odpredaj prebytočných betónových kociek 50x50x10 cm z rekonštrukcie chodníka na Zdravotnej ulici, vo výške 2,-- €/1 kus
   o/ Nákup kníh autora p. Júliusa Lomenčíka – Z málinskej túrni pozerán, v počte 100 kusov  na reprezentačné účely
   p/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu Jána Kancka, bytom Málinec a Evy Balogovej,bytom Málinec, Na Vinici 388/1 do poradovníka
   r/ Jednorázový príspevok vo výške 300,--€ pre Ľubomíra Pokoša, bytom Málinec, Okružná 161/5 na zakúpenie zdravotníckej pomôcky  v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013, § 17
   s/ Žiadosť Marty Šlajferčíkovej, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o výpoveď nájomnej zmluvy dohodu k 31.8.2016
   t/ Zakúpenie elektrického sporáka pre potreby ŠJ pri ZŠ Málinec v cene 3.180 €
   u/ Čerpanie fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu Sklárskej ulice
   v/ Opravu  výjazdu z Mlynskej ulice a výjazdu od bytoviek Mlynská 510, 511
   x/ Odpísanie fa č. 225/2015 a fa č. 224/2015 firmy TATRAS TATRY s.r.o. Holumnica z pohľadávok obce a prevedenie pohľadávok na podsúvahový účet obce

3. Vyhlasuje:
 
    a/ Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční na nasledujúcom septembrovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

4. Ukladá:
   a/ OcÚ, zabezpečiť použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 podľa bodu 2/f, tohto uznesenia
       Termín: trvalý
   b/ OcÚ zabezpečiť čerpanie rezervného fondu, podľa bodu 2/g tohto uznesenia
       Termín: trvalý
   c/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného za rok 2016, podľa bodu 2/h tohto uznesenia
       Termín: trvalý
   d/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj prebytočného majetku obce, podľa bodov 2/j, 2/m a 2/n tohto 
       uznesenia
       Termín: trvalý
   e/ OcÚ, poskytnúť dotáciu OZ Málinec, podľa bodu 2/k tohto uznesenia
       Termín: rok 2016
   f/ OcÚ, zabezpečiť nákup osobného motorového vozidla pre potreby obecného úradu, podľa bodu 2/l tohto uznesenia
       Termín: rok 2016
   g/ OcÚ, zabezpečiť nákup kníh podľa bodu 2/o tohto uznesenia
       Termín: rok 2016
   h/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
       Termín: do 15.7.2016
   i/ OcÚ, zaradiť do poradovníka žiadosti o pridelenie bytu v zmysle schválenia v bode 2/p tohto uznesenia
       Termín: júl 2016
   j/ Poskytnúť jednorázový príspevok pre Ľubomíra Pokoša v zmysle schválenia v bode 2/r tohto uznesenia
       Termín: august 2016
   l/ OcÚ, ukončiť nájomný vzťah dohodou s Martou Šlajferíkovou v zmysle schválenia v bode 2/s tohto uznesenia
       Termín: ako v texte
   m/OcÚ, zabezpečiť zakúpenie elektrického sporáka pre ŠJ v zmysle schválenia v bode 2/t
       tohto uznesenia
       Termín: august 2016
   n/ OcÚ, zabezpečiť opravu výjazdu z Mlynskej ulice a výjazdu od bytoviek Mlynská 510,511 v zmysle schválenia v bode 2/v tohto uznesenia
       Termín: rok 2016
   p/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie fa č. 225/2015 a fa č. 224/2015 firmy TATRAS TATRY s.r.o.Holumnica z pohľadávok obce a prevedenie pohľadávok na podsúvahový účet obce v zmysle schválenia v bode 2/x tohto uznesenia
      Termín: rok 2016

V Málinci, 6.7.2016

Ing. Igor Čepko - starosta obce
 

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 30.6.2016

 

Mgr. Ľuboslav Jablonský – stavebná komisia robila obhliadku miesta – prepojenie ulíc

                                            Mlynská a Družstevná – má otázku, či sa to bude robiť

Bc. Jozef Starove – predseda stavebnej komisie uviedol, že komisia urobila obhliadku

                                a doporučuje prepojenie týchto ulíc

starosta uviedol, že sme podali žiadosť na dotáciu na likvidáciu skládky TKO na zákrute, v októbri by sme mali vedieť výsledok, dovtedy by sme mali počkať a potom robiť prepojenie ulíc

Mgr. Ľuboslav Jablonský – pri pošte je stará kuka nádoba – treba ju dať preč

                                          -bolo by dobré deťom na TJ riešiť ekologické WC, chodia tam

                                           každý deň, je  dosť znečistené okolie

Bc. Jozef Starove – bolo by vhodné označiť slepé ulice v obci napr. Tichá, upozorňujú na to

                               obyvatelia ulice, autá sa tam stále otáčajú

                              -ak budeme prenajímať obecnú chatu, je potrebné urobiť určité opravy

                               napr. strecha nad terasou zateká, vchodové dvere sú zlé, prerobiť okná na

                               kuchyni

Juraj Janšto          - lipy na Lipovej ulici by bolo dobré znížiť o 1/3 – ohrozujú  domy             

                             -doporučuje natrieť farbou rozhlasové stĺpy

                             -okolo Jozefa Juríčeka v Ipli tečie potôčik, bolo by treba vyčistiť

                             -Jozef Gabľas vyviezol cestu do Ipľa makadamom na vlastné náklady, treba

                               ho odmeniť

                             -pri domoch J. Gabľasa a J.Juríčeka v Ipli treba namontovať svetlá

Starosta odpovedal – zrušili sme ich, nakoľko tam bol čierny odber

                            -pri spiľovaní orechov v Ipli vyvrátilo el.stĺp, je zlomený a drôty sú potrhané

Starosta odpovedal – bolo to nahlásené SSE a.s. Žilina

                            -Vodné elektrárne Trenčín 30.6.2016 ukončili svoju činnosť, boli tu

                              posledný krát

                            -treba sa poďakovať starostovi obce Kokava nad Rimavicou – opravili nám

                              pomník na Újati

                             -autobusová zastávka v Ipli pri Júliusovi Kurčíkovi je v dezolátnom stave,

                              treba ju opraviť

 

Ing. Dušan Michalove – kedy sa bude robiť prestavba budovy OcÚ ?

Starosta odpovedal – do konca roka by sme to chceli urobiť, teraz robíme iné práce