Uznesenie č.4/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 7. septembra 2016

 

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu starostu obce o voľných poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Málinec  vo vlastníctve firmy Synergas s.r.o. Bratislava

   b/ Informáciu starostu o výsledkoch elektronickej aukcie na zakúpenie obecného motorového vozidla

 

2. Schvaľuje:

   a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Mgr. Ivan Urda, členovia- Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove

   b/ Prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome na prízemí o výmere 240,80 m2, pre žiadateľa Kalypso, n.o. Košice, za účelom zriadenia a prevádzkovania sociálneho zariadenia – Denného stacionára. Začiatok prenájmu – december 2016.

       Výška nájomného je 6,64 €/m2 a rok, na prvý rok prevádzky a 8,63 €/m2 a rok na druhý a ďalší rok prevádzky.  Doba prenájmu – na dobu určitú na 10 rokov s možnosťou predĺženia.

   c/ Prevod správy investičného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien § 6a, odst. 1, písm.a) a to zverenie majetku obstaraného z vlastných prostriedkov obce do správy Základnej školy v Málinci, na základe faktúry

       číslo 160905 sporák elektrický aj s príslušenstvom v cene 2982,--€.

   d/ Predbežný záujem o kúpu pozemkov parcela registra E č. 2766 a 2777, v k.ú. Málinec, od firmy SYNERGAS s.r.o. Bratislava

   e/ Použitie rezervného fondu na nákup osobného motorového vozidla pre potreby Obecného úradu v Málinci

3. Ukladá:

    a/  OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom priestorov SD pre Kalypso n.o. Košice, v zmysle schválenia v bode 2/b tohto uznesenia, Termín: september 2016

    b/ OcÚ vypracovať zmluvu o prevode správy pre ZŠ Málinec, v zmysle bodu 2/c tohto uznesenia, Termín: september 2016

    c/ OcÚ vyvolať rokovanie ohľadom odkúpenia pozemkov v zmysle bodu 2/d tohto uznesenia. Termín: do 31.12.2016

4. Mení:

    Uznesenie č. 3/2016, bod 2/l, zo dňa 30.6.2016 nasledovne:

    Nákup osobného motorového vozidla pre potreby OcÚ s týmito podmienkami:

-          Nákupná cena max. 15 tis. €

-          Prevedenie vozidla – combi

-          Kubatúra – do 1400 cm3

-          Financovanie – jednou splátkou, na základe vystavenej faktúry od vybraného dodávateľa v rámci verejného obstarávania

5. Ruší:

    Uznesenie č. 3/2016, bod 2/l, zo dňa 30.6.2016

 

 V Málinci, 9.9.2016                                                        Ing. Čepko Igor- starosta obce