Uznesenie č.5/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 5. októbra 2016

 

1.Berie na vedomie: 

 

 

   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ   

   b/ Informáciu o pripravenosti Materskej školy a Základnej školy v Málinci na školský rok 2016/2017

   c/ Informáciu starostu o možnosti zriadenia sociálneho podniku v rámci podpory akčného plánu okresu Poltár

   d/ Informáciu starostu, že na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, zo dňa 6.7.2016 sa neprihlásil žiadny uchádzač

   e/ Informáciu  o pohľadávke voči AgroJas Látky, s.r.o. vo výške 1002,04 € a 256,05 €.

 

 2. Schvaľuje:

   a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Mgr. Ľuboslav Jablonský, členovia-  Juraj Janšto, Mgr. Ivan Urda

   b/ Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.6.2016

   c/ Správu o plnení investícií obce Málinec k 30.9.2016

   d/ Rozpočtové opatrenie obce Málinec č. 4/2016 k 5.10.2016

   e/ Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2007 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných  finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám na území obce Málinec

   f/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2016

   g/ Zámer na prenájom obecného majetku a to časť nehnuteľnosti, zapísanej na LV č. 742, p.č. 474/1, v k.ú. Málinec

   h/ Návrh plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2017

   i/ Odpísanie daňovej pohľadávky PARMY EXIM, s.r.o., IČO:35853808, so sídlom, Andrusovova 9/B, 851 01  Bratislava vo výške 7987,69 € z dôvodu nevymožiteľnosti daňovej pohľadávky a výmazu spoločnosti z Obchodného registra SR. Deň výmazu: Ex offo 27.04.2016

   j/ Zaradenie žiadosti p. Mária Oláha, bytom Sklárska 379/6, Málinec do poradovníka o pridelenie bytov

  k/ Zaradenie žiadosti p. Tomáša Pokoša, bytom Okružná 161/5, Málinec do poradovníka o pridelenie bytov

   l/ Zmenu nájomníka bytu na ul. Zdravotná 59, zo Zuzana Wirtschfterová na MEDIPEN s.r.o. , Gorkého 328/28, Rimavská Sobota

 

 3. Ukladá:

    a/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu obce, podľa rozpočtového opatrenia č. 4/2016. Termín: tok 2016

    b/ OcÚ, zabezpečiť poskytovanie dotácií, podľa bodu 2/e tohto uznesenia.Termín: trvalý

    c/ OcÚ a inventarizačným komisiám, zabezpečiť inventarizáciu majetku obce Málinec, podľa schválenej smernice v bode 2/f tohto uznesenia. Termín: rok 2016 

    d/ OcÚ, monitorovať možnosti zriadenia sociálneho podniku pri obci Málinec. Termín: trvalý

    e/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa bodu 2/g tohto uznesenia. Termín: október 2016

    f/ OcÚ, zabezpečovať plán výstavby a investičných akcií v roku 2017 podľa bodu 2/h tohto uznesenia. Termín: rok 2017

    g/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Málinec. Termín: do 15.10.2016

    h/ OcÚ, vykonať odpis pohľadávky podľa bodu 2/i tohto uznesenia.Termín: rok 2016

    i/ OcÚ, zaradiť žiadosti o pridelenie bytu do poradovníka, v zmysle schválenia v bodoch 2/j a 2/k tohto uznesenia. Termín: október 2016

     j/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na byt pre MEDIPEN s.r.o. v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia. Termín: október 2016

     k/ OcÚ, ponúknuť súčasným nájomníkom bytov Mlynská 510/15 a 511/17 odpredaj bytov. Termín: október 2016  

     l/ OcÚ, vykonať potrebné opravy v byte  Júliusa Trčana, Málinec, Mlynská 511/17. Termín: do 31.3.2017 

 4. Vyhlasuje:

     Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva .

 

5. Neschvaľuje:

     a/ Žiadosť o výmenu bytu žiadateľky  Jany Najmajerovej, bytom Málinec, Mlynská511/17 z dôvodu rovnakých parametrov bytu, o ktorý žiada.

    b/ Žiadosť DHZ Málinec o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2000 €, nakoľko uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté z DPO SR  Bratislava, na základe žiadosti obce Málinec


  V Málinci, 7.10.2016 

 Ing. Čepko Igor - starosta obce

 

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 5.10.2016

 

Bc. Jozef Starove

- mal pripomienku, či obec už vstúpila do jednania za pozemky v časti Huta

- navrhuje do budúcna určiť nejakú lokalitu v obci na výstavbu garáží, máme ich rozmiestnené po celej obci, v Hute, tam kde boli staré pivnice je  voľný priestor, pokiaľ je to obecný pozemok –bol by to vhodný priestor

starosta – odpovedal na pripomienku k pozemkov v časti Huta, zatiaľ nebolo zvolané jednanie

 

Juraj Janšto 

  - opäť pripomienkoval orezanie líp na Lipovej ulici o 1/3-inu

  - mal pripomienku k pracovníkom Regionálnej správy ciest, smerom od Dobrého Potoka po Líniu nevykosili v tomto roku ani raz, kríky zasahujú do cesty, výtlk pri sklárskej chate sa už nedá obísť

  -nesvietia svetlá pri Jozefovi Juríčekovi v Ipli

 

Ing. Jaroslav Faťara

-  navrhuje zrušiť značku STOP na námestí

 - občania sa sťažujú, že muštáreň začala fungovať neskoro, budúci rok treba začať skôr s týmito prácami

 -na striešku na zdravotnom stredisku treba namontovať okapový žľab

starosta-  odpovedal – značku STOP na námestí nemôžeme do 5 rokov od kolaudácie zrušiť, čo sa týka muštárne, začali sme hneď ako sa občania nahlasovali,

 

Ján Kvasnica  

- mal otázku, z čoho bude urobené parkovisko na OZS a tiež , či sa bude robiť cesta do Stupníka ?

 -poďakoval v meno občanom časti Huta za cestu – Sklársku ulicu, ktorá bola urobená v tomto roku

starosta –odpovedal parkovisko na zdravotnom stredisku bude urobené zo zámkovej dlažby, čo sa týka cesty do Supníka, tá sa nebude robiť, nakoľko projekt neprešiel

 

Ing. Dušan Michalove

–pracovníci obce v lete betónovali jamy na miestnych komunikáciách, nie sú celé zabetónované , bolo by dobré dobetónovať ich

 -mal pripomienku, či je obec upovedomená o tom, keď niekto opravuje hroby  v ev. cintoríne opravovali hroby, miešali tam betón na zámkovej dlažbe, je to stvrdnuté, treba to zbrúsiť

 -do kontajnerov na plasty v cintoríne sa nedajú dať väčšie kvetináče, treba ich otvoriť aspoň počas sviatkov

 -v miestnom rozhlase treba upozorniť občanov na zákaz vypaľovania


Mgr. Ľuboslav Jablonský

– poďakoval za asfaltovanie vstupu ku bytovkám 510 a 511 ako i osvetlenie pri bytovkách a TJ

 -navrhuje umiestniť značku „ Chodci“ pri autobusovej zastávke v hornej časti obce

 -urobiť chodník do knižnice /uložiť tam betónové kocky 50x50/

-navrhuje upozorniť Regionálnu správu ciest, ktorá má vo vlastníctve  priepust pod Hlavnou cestou, že je v nevyhovujúcom stave

- mal pripomienku k revízii komínov v bytovkách 510 a 511