Uznesenie č.6/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci , konaného dňa 16. decembra 2016

 

1. Berie na vedomie

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016
c/ Audítorskú správu o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Málinec za rok 2015
d/ Rozpočet obce Málinec na roky 2018, 2019 bez programovej štruktúry
e/ Ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.
f/ Požiadavku p. Jána Trčana na skvalitnenie prostredia v obecnej posilňovni
g/ Vydanie vnútorného predpisu č. 1/2016 – Zásady činnosti a financovania ZPOZ na vykonávanie obradov a slávností na území obce Málinec
h/ Ponuku firmy Synergas s.r.o. Nitra na odpredaj pozemkov v časti Huta
i/ Upozornenie SVP š.p. B.Bystrica, Správa povodia horného Ipľa Lučenec na nutnosť vykonania prestavby rúrového premostenia miestnej komunikácie na vodnom toku „Málinský potok“
j/ Informáciu starostu obce o získaní dotácie na rekonštrukciu strechy ŠJ pri ZŠ Málinec vo výške 30.000 € a tiež dotácie na opravu cesty do Stupníka vo výške 6000 €
k/ Výzvu firmy Teslux s.r.o. Bratislava na vrátenie poskytnutej pôžičky v plnej výške 167 732,15 €
l/ Informáciu Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. k technickému stavu mosta pod štátnou cestou v hornej časti obce / III/2715/

2. Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ján Kvasnica, členovia- MVDr. Ľuboš Tatranský, Mgr. Ivan Urda
b/ Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.9.2016
c/ Rozpočtové opatrenie obce Málinec č. 5/2016 k aktualizácii rozpočtu k 16.12.2016
d/ VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec
e/ Dotáciu pre ZO SZPB v Málinci na rok 2017 vo výške 800,-- €
f/ Dotáciu pre DHZ Málinec pre rok 2017 vo výške 7.000,-- €
g/ Dotáciu pre TJ Jednota Málinec pre rok 2017 vo výške 15.000,--€ z toho pre futbalový oddiel sumu 14.600 € a stolnotenisový oddiel 400 €
h/ Rozpočet obce Málinec na rok 2017 bez programovej štruktúry
i/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 742, p.č.474/1 o výmere 15 m2, vybranému záujemcovi, ktorým je Mgr. Štefan Chrastina nar. 14.5.1986, bytom Málinec, Na Vinici 388/1, na dobu určitú 10 rokov, pričom stanovuje výšku nájomného 0,20 €./m2 t.j. spolu 3,--€/ rok, so začatím nájmu od 1.1.2017
j/ Vnútorný predpis č. 2/2016 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku obce Málinec
k/ Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu o vedení účtovníctva obce Málinec
l/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenú na LV 724, p.č. 448/4, záhrada o výmere 1182 m2, ktorej vlastníkom je obec Málinec v ½-ine
m/ Výšku nájomného pre firmu Kalypso n.o. Košice za priestory na prízemí spoločenského domu, ktoré sa využívajú pre činnosť denného stacionára, vo výške 10 € mesačne na r. 2017
n/ Vnútornú smernicu č.3/2016 -cenník služieb za služby poskytované Obecným úradom v Málinci
o/ Dotáciu pre Klub dôchodcov Málinec pre rok 2017 vo výške 300,-- €
p/ Žiadosť Miroslava Schlenca, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 o pridelenie bytu po p. Šlajferčíkovej v bytovom dome Mlynská 510/15
r/ Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy s Pavlom Zaťkom, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 dohodou k 31.12.2016


3. Ukladá:
a/ OcÚ, zabezpečiť výber daní a poplatkov v roku 2017 v zmysle schváleného VZN č. 2/2016
Termín: rok 2017
b/ OcÚ, zabezpečiť prevod dotácií v roku 2017, podľa bodov 2/e, 2/f, 2/g,2/o tohto uznesenia
Termín: rok 2017
c/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu obce v zmysle schválenia v bode 2/h tohto uznesenia
Termín: rok 2017
d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti, podľa bodu 2/i tohto uznesenia
Termín: január 2017
e/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti, podľa bodu 2/l tohto uznesenia
Termín: január 2017
f/ OcÚ, naďalej pracovať na zabezpečení finančných zdrojov na prestavbu rúrového premostenia miestnej komunikácie na vodnom toku „Málinský potok“
Termín: trvalý
g/ OcÚ, upraviť nájomnú zmluvu s firmou Kalypso n.o. Košice a vypracovať dodatok k nájomnej zmluve ohľadom platenia nákladov spojených s užívaním priestorov


4. Vyhovuje:
a/Protestu Okresného prokurátora v Lučenci zo dňa zo dňa 22.11.2016, č. Pd 133/16/6606-7 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Málinec č. 1/2014 zo dňa 06.03.2014
b/Protestu Okresného prokurátora v Lučenci zo dňa zo dňa 14.12.2016, č. Pd 134/16/6606-8 proti článku 5 ods.3 Všeobecne záväznému nariadeniu obce Málinec č. 4/2014 zo dňa 22.05.2014
c/Protestu Okresného prokurátora v Lučenci zo dňa zo dňa 14.12.2016, č. Pd 135/16/6606-8
proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Málinec č. 5/2012 zo dňa 13.12.2012

5. Konštatuje, že:
a/ Na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra, uznesením OZ č. 3/2016, bod 3, sa do stanoveného termínu 7.12.2016 neprihlásil žiadny uchádzač.
b/ Počet nájomníkov v bytovom dome Mlynská 510/15 a 511/17, ktorí prejavili záujem o kúpu bytu je menej ako 50 %, keď z celkového počtu nájomníkov 16, prejavilo záujem o kúpu len 7 nájomníkov


6. Ruší :
a/Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 1/2014 o verejných kultúrnych podujatiach, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Málinci dňa 06.03.2014.
b/Uznesenie č. 5/2016, bod 2/k, o zaradení žiadosti p. Tomáša Pokoša, bytom Málinec, Okružná 161/5 do poradovníka na pridelenie bytov, z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie v obci Málinec.
c/ Uznesenie č. 4/2016, bod 2/e o použití rezervného fondu na nákup osobného motorového vozidla
d/ Článok 5 ods.3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Málinec č. 4/2014 o držaní a vodení psov, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Málinci dňa 22.05.2014.
e/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 5/2012 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Málinci dňa 13.12.2012

7. Vyhlasuje:
Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční na nasledujúcom zasadnutí OZ.


V Málinci, 20.12.2016

Ing. Čepko Igor
starosta obce

Pripomienky na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 16.12.2016

Bc. Jozef Starove

 •  máme parkovisko pri zdravotnom stredisku, pani doktorka parkuje auto dosť nevhodne na chodníku, treba ju upozorniť, aby ho využívala
 • autobusy SAD zastávajú oproti zastávky, pri vystupovaní ľudí hrozí nebezpečenstvo, pretože šoféri áut majú neprehľadnú cestu, bolo by dobré pohovoriť si šoférmi autobusov, či by nemohli stáť v zákrute
 • opäť pripomenul vybudovanie osvetlenia Pánskej cesty
 • Jánske dni a jarmoky v obci – treba ich oživiť, viac zamerať na jarmok ľudových remesiel, väčšinou predávajú len textil a obuv, odpovedala Kančová Anna – na každý jarmok zasielame cca 20 pozvánok predávajúcim, z toho 10 sú ľudové remeslá, posledné 2 roky vieme aké sú jarmoky v obci


Ján Kvasnica

 • voda pri Slančíkovcoch – občania nevedia, či je pitná, treba tam dať rozbor vody

Juraj Janšto

 • nad p. Morháčom oproti domu J.Detvana je zlomená rúra, sú tam dve veľké diery, môže dôjsť k úrazu
 • opäť pripomienkoval orezanie líp na Lipovej ulici, druhá lipa pod mostom je zhnitá, tá spadne a tiež v Materskej škole sú suché haluze z líp opadané
 • nesvietia svetlá v Ipli
 • vyteká voda z rigola, ktorý čistili v Ipli a mrzne to
 • máme veľa túlavých psov v obci – treba upozorniť občanov
 • voda pri Slančíkovcoch – treba opraviť rúru, voda sa rozprskáva, mrzne to tam, aby nedošlo k úrazu


Ing. Dušan Michalove

 • dopravná značka pri M. Tóčikovi bola spadnutá, niekto ju zobral, treba tam dať novú 

Mgr. Ľuboslav Jablonský

 • občania si urobili zberný dvor popri cestu ku zákrute, navozili kopy buriny, konáre a rôzny iný odpad, p. Slávik vie kto to bol, treba sa ho opýtať , Bc. Jozef Starove - takýchto ľudí už treba pokutovať , 
 • ku bytovkám 510 a 511 treba dať ešte jeden kontajner na plasty nakoľko jeden kapacitne nepostačuje, nosia tam plasty ľudia z celej ulice
 • treba upozorniť p. Jána Najmajera, aby odstránil vrak auta, ktoré má pri bytovke 511
 • zimnú údržbu ciest, keď napadne sneh treba robiť aj v noci najskôr začať úsekmi, kde sa ťažšie vychádza napr. 2x 8 b.j./510,511/