Uznesenie č.1/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 15.3.2017

 

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ

   b/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2016

   c/ Informáciu starostu o pripravovaných investičných projektoch

 

2. Schvaľuje:

    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Juraj Janšto, členovia – Bc. Jozef Starove, Mgr. Ľuboslav Jablonský

    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2016

    c/ Správu o plnení plánu investícií v roku 2016

    d/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2016

    e/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara Likvidačná komisia: Ing. Juraj Geľhoš, Fodor Roman, Mgr. Ivan Urda

    f/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 všetkým súčasným nájomníkom bytov, do 31.3.2018

    g/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým súčasným nájomníkom bytov, do 31.3.2018

    h/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov, pre rok 2017  vo výške 25,-- € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci

    i/ VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017

    j/ Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a,ods.8, písm.b, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vedenej na LV 742, číslo parcely KN 799, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, do výlučného vlastníctva žiadateľa – Mária Oláhová nar. 11.3.1977, bytom Málinec, Urbárska 123/9, za cenu 1,-- €/m2. Žiadateľka Mária Oláhová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu č. 123 v obci Málinec, vedeného na LV č. 2832, ktorý je postavený na parcele č. KN 799. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Všetky náklady spojené s odpredajom znáša kupujúci.

   k/ Zástupcu zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Materskej škole v Málinci nasledovne: Ing. Igor Čepko

   l/ Zástupcov zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Základnej škole v Málinci nasledovne:  Ing. Igor Čepko, Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica, Mgr. Ivan Urda

   m/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 k aktualizácii rozpočtu Obce Málinec k 15.3.2017

  n/ Použitie rezervného fondu na vlastný vklad na investičné akcie :

-          Rozšírenie kamerového systému v obci Málinec

-          Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Málinec – cesta do Stupníka

-          Rekonštrukcia Zdravotnej ulice

   o/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Romanu Bakuľovú, bytom Málinec, Družstevná 515/21 do poradovníka

   p/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Janu Kanckovú, bytom Málinec, Mlynská 511/17 do poradovníka

   r/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Kinová 340/10 do poradovníka

  s/ Pridelenie bytu pre Pavla Zaťka, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 

   t/ Žiadosť A. Rovňanovej a I. Findrovej o výmenu 2 kusov vchodových dverí , ktoré tvoria hlavný vstup do priestorov, v ktorých je umiestnená drogéria a kaderníctvo

 

3. Ukladá:

     a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie. Termín: do 30.4.2017

    b/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy v bytových domoch  515/21a 130/2 , podľa bodov 2/f  a 2/g tohto uznesenia. Termín: do 31.3.2017

    c/ OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov v roku 2017, podľa bodu 2/h tohto uznesenia. Termín: rok 2017

    d/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie zámeru na prenájom poľnohospodárskej pôdy, v zmysle bodu 5/b tohto uznesenia. Termín: do 31.3.2017

    e/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/j tohto uznesenia.  Termín: do 30.6.2017

    f/ OcÚ, zabezpečiť použitie rezervného fondu v zmysle bodu 2/n tohto uznesenia.Termín: rok 2017

    g/ OcÚ, zaradiť žiadosti o pridelenie bytov do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch 2/o,  2/p, 2/r  tohto uznesenia. Termín: marec 2017

    h/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom bytu pre Pavla Zaťka, v zmysle schválenia v bode 2/s tohto uznesenia. Termín:  od 1.4.2017

     i/ OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí v zmysle schválenia v bode 2/t   tohto uznesenia .Termín: rok 2017

 

4. Konštatuje, že:

     Na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra, uznesením OZ č. 6/2016, sa do stanoveného  termínu 28.2.2017 neprihlásil žiadny uchádzač.

 

5. Vyhlasuje:

    a/ Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Záujemcovia môžu svoje prihlášky doručiť na OcÚ v Málinci v termíne do 31.5.2017.

    b/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, pozemku – poľnohospodárska pôda, vedeného na LV č. 749, parcela č. 1564/1 v polovici t.j. 3,6054 ha, pre využitie na  poľnohospodárske účely.

    c/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2

 

6. Neschvaľuje:

    a/ Žiadosť Milana Zaťka a manž. Viery Zaťkovej, bytom Málinec, Na Vinici 388/1  o odkúpenie pozemku v k.ú. Málinec

    b/ Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Málinec, Na Vinici 377/2 o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Málinec

    c/ Žiadosť Miroslava Šmejkala, bytom Málinec, Na Vinici 381/4 o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Málinec

    d/ Žiadosť Petra Kreta, bytom Málinec, Sklárska 390/5 o odkúpenie časti  pozemku v k.ú. Málinec

 

   V Málinci, 16.3.2017 

   Ing. Igor Čepko- starosta obce

 

ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci konaného dňa  15.3.2017