Uznesenie č.2/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 1. júna 2017

 

1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce k 31.3.2017
c/ Informáciu o vyradení a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec
d/ Informáciu, že do voľby hlavného kontrolóra obce Málinec sa prihlásili nasledovní uchádzači: 1.Jana Kančová, bytom Málinec , Školská 493/13
e/ Odmietnutie pridelenia bytu Na štadióne 130/2 p. Pavlom Zaťkom
f/ Vzdanie sa prideleného bytu č. 1 v bytovom dome Málinec, Mlynská 510/15, Miroslavom Schlencom, bytom Málinec, Na štadióne 130/2
g/ Žiadosť o umiestnenie spomaľovačov na Lipovú ulicu

2. Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- MVDr. Ľuboš Tatranský členovia – Ing. Víťazoslav Zákopčan, Ján Kvasnica
b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2017
c/ Správu o plnení plánu investícií k 31.3.2017
d/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV č. 742, číslo parcely 489/1, ostatné plochy o výmere 120 m2 v cene 20 €/ rok/celok, od 1.7.2017, na dobu určitú 10 rokov pre Petra Kreta nar. 5.5.1977, bytom Málinec, Sklárska 390/5
e/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, zastavaná plocha, o výmere 18 m2
f/ Prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 749 vo vlastníctve obce Málinec, vedenej ako orná pôda, číslo parcely 1564/1 o výmere 36054 m2, pre žiadateľa Vladimíra Semeráka,
nar. 1.12.1987, bytom Málinec, Stupník 374/2, v cene prenájmu vo výške 10,--€/ ha/rok / t.j. celková suma 36 €/rok/. Doba prenájmu sa stanovuje na dobu určitú – 5 rokov, od 1.6.2017.
g/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, číslo parcely 474/1, zastavaná plocha o výmere  15 m2, za účelom umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Peter Starove nar. 12.6.1976, bytom Sklárska 382/2, Málinec, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 0,80 €/m2 a rok, so začatím nájmu od 1.7.2017.
h/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/4, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 811 m2, vybranému záujemcovi Spoločenstvo vlastníkov bytov Na Vinici 377/2, Málinec v cene 0,90 €/m2, celkom
za 364,95 €. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
i/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/8, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 40 m2, vybranému záujemcovi Petrovi Kretovi nar. 5.5.1977, bytom Sklárska 390/5, Málinec v cene 0,90 €/m2, celkom za 18,--€. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
j/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/6 o výmere 127 m2 a parcela
č. 448/7 o výmere 30 m2, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 46545077- 112/2014 , vybranému záujemcovi Miroslavovi Šmejkalovi nar. 15.5.1957, bytom na Vinici 381/4, Málinec v cene 0,90 €/m2, celkom za 70,65 €. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
k/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/9, vlastníctvo obce je v ½-ine,  identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 174 m2, vybranému záujemcovi Milanovi Zaťkovi nar. 21.4.1965, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v cene0,90 €./m2,  celkom za 78,30€. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
l/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV č. 742, parcela č. 834, 838/1, 818/2, 835,836,837
m/ Odpredaj osobného motorového vozidla značky Felícia, ŠPZ- PT 299 AC
n/ Navýšenie rozpočtu obce pre súbor Málinčok na rok 2017 o sumu cestovného vo výške 400 € pre inštruktorku nácviku tancov
o/ Umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici
p/ Pridelenie bytu po Pavlovi Zaťkovi v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 pre Jána Kancka, bytom Málinec
r/ Pridelenie bytu po Marte Šlajferčíkovej v bytovom dome Málinec, Mlynská 510/15 pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Kinová 340/10

3.Volí:
Do funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec p. Janu Kančovú nar. 16.3.1955, bytom
Málinec, Školská 493/13, od 5.6.2017 do 4.6.2022

4. Ukladá:
a/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom pozemkov v zmysle schválenia v bode 2/e tohto uznesenia
Termín: jún 2017
b/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností v zmysle bodov 2/d, 2/f , 2/gtohto uznesenia
Termín: jún 2017
c/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle schválenia v bodoch 2/h, 2/i, 2/j a 2/ktohto uznesenia
Termín: jún 2017
d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia.
Termín: jún 2017
e/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj osobného motorového vozidla značky Felícia, ŠPZ:
PT 299 AC
Termín: jún 2017

f/ Stavebnej komisii previesť obhliadku a spracovať návrh na výstavbu garáží na pozemkoch obce
Termín: jún 2017
g/ OcÚ predložiť na najbližšie zasadnutie OZ stanovisko odborného garanta ČOV Málinec Ing. Herchlovej ako doklad ku schváleniu výšky stočného na rok 2017
Termín: ako v texte
h/ OcÚ, poskytnúť príspevok pre súbor Málinčok na r.2017 do výšky 1000 €
Termín: jún 2017
i/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom bytov v zmysle schválenia v bodoch 2/p,2/r tohto uznesenia
Termín: jún 2017
j/ OcÚ, zabezpečiť umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia
Termín: rok 2017

5. Súhlasí:

So zrušením nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 1.6.2015, s nájomcom Jánom Makom, bytom Závadka n/Hronom s predmetom prenájmu nehnuteľnosti vedenej na LV 742, parcela číslo 489/1 o výmere 120 m2, s ukončením nájmu 30.6.2017.

6. Neschvaľuje:
a/ Výšku stočného pre rok 2017
b/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Janku Ľuptákovú, bytom Brezno, Clementisa 7 do poradovníkaV Málinci, 9.6.2017

Ing. Igor Čepko
starosta obce