Uznesenie č.3/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30. júna 2017

1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej ročnej závierky za rok 2016
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2016
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č.2/2017
e/ Žiadosť Jána Melicha a manž. Mgr. Andrei Melichovej, bytom Málinec, Urbárska 137/13 o odkúpenie pozemku
f/ Informáciu starostu obce o možnosti výstavby bytov v obci Málinec

2. Schvaľuje: 
a/
Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Ivan Urda členovia – Juraj Janšto, Ing. Jaroslav Faťara
b/ Celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
c/ Rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 nasledovne:
1. Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv na bytové domy postavené s pomocou ŠFRB v sume 899,--€ v zmysle zákona č. 182/1993 a 443/2010Z.z.
2. Tvorbu rezervného fondu v sume 32.228,93 €, upraveného o nevyčerpané dotácie
d/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky konkrétne:
1. Rekonštrukciu strechy ŠJ pri ZŠ v sume 3.401,58 € vo výške vlastného vkladu
2. Rekonštrukciu Urbárskej a Vrecovej ulice vo výške 28.827,35 €
e/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, par.č. 474/1, zastavané plochy o výmere 18 m2, za účelom
umiestnenia garáže, vybranému záujemcovi, ktorým je Marek Machala, Sklárska 382/2, Málinec, nar. 30.7.1985, na dobu určitú 10 rokov. Výška nájomného je stanovená 0,80 €/m2 a rok, so začatím nájmu od 1.8.2017.
f/ Výšku stočného pre rok 2017 nasledovne: právnické osoby 0,90 €/ m3 fyzické osoby 0,80 €/ m3
g/ Dodatok č.1, k Zmluve o pôžičke, uzatvorenej dňa 23.12.2015, medzi veriteľom Teslux s.r.o. ,Ferienčíkova 18, Bratislava a dlžníkom –Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, Málinec
h/ Dotáciu o výške 200 € pre OZ Málinec na spolufinancovanie oddychovej zóny, na nákup prvkov detského ihriska
i/ Odpísanie pohľadávky ZŠ Málinec z podsúvahovej evidencie účtu 784 v sume 1030,12 €
j/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 854/5 o výmere 260 m2- záhrada, č.p. 854/6 o výmere 48 m2- zastavaná plocha, č.p. 854/7 o výmere 233 m2-zastavaná plocha, celkom výmera 541 m2, podľa geometrického plánu č. 46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Martinom Falťanom
k/Zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 854/1 o výmere 274 m2- záhrada, podľa geometrického plánu č. 46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Martinom Falťanom
l/ Rozpočtové opatrenie č.2/2017 – aktualizácia rozpočtu k 30.6.2017

3. Ukladá:
a/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 podľa bodu 2/c tohto uznesenia
Termín: rok 2017
b/ OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu podľa bodu 2/d tohto uznesenia
Termín: rok 2017 , 2018
c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/e tohto uznesenia
Termín: júl 2017
d/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného, podľa bodu 2/f tohto uznesenia
Termín: rok 2017,2018
e/ OcÚ, zabezpečiť plnenie Dodatku č. 1, podľa schválenia v bode 2/g tohto uznesenia
Termín: rok 2017/2018
f/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre OZ, podľa bodu 2/h tohto uznesenia
Termín: júl 2017
g/ OcÚ vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodov 2/j a 2/k tohto uznesenia
Termín: august 2017
h/ OcÚ a stavebnej komisii urobiť obhliadku možných pozemkov pre výstavbu garáží v obci
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
i/ OcÚ, vykonať verejný prieskum záujmu o nové byty
Termín: august 2017

4.Vyhlasuje:
Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl.Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a, ods.1, písm. a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 5, ods.1, písm.a, Zásad hospodárenia s majetkom obce Málinec o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k majetku obce Málinec – osobné motorové vozidlo – tov.značka, typ – Škoda Felícia, ev.č.PT 299 AC, výrobné číslo vozidla- karosérie-TMBEFF613YO293313/1999, farba-modrá metalíza, číslo TP- SC 436603, rok výroby – 1999.

5. Určuje:
Minimálnu výšku kúpnej ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže v sume 300,-- €

6. Volí:
Komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov, podaných navrhovateľmi v rámci obchodnej verejnej súťaže a na oznámenie výsledkov súťaže, v zložení:
1. Ing. Jaroslav Faťara – poslanec OZ
2. Pavel Čáni
3. Mgr. Ružena Grulišová


V Málinci, 4.7.2017

Ing. Čepko Igor
starosta obce