Uznesenie č. 4/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 25.8.2017

 

1. Berie na vedomie:
Informáciu starostu o podaní žiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR, na realizáciu projektu „Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK v obci Málinec“.


2. Schvaľuje:
a/Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ing. Víťazoslav Zákopčan
Členovia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Ing. Jaroslav Faťara


b/Spolufinancovanie realizácie projektu „Dokončenie rekonštrukcie miestnej
komunikácie v MRK v obci Málinec“ s celkovými nákladmi 12.986,07 Eur, minimálne
vo výške 673,73 Eur.

3. Ukladá:

OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie realizácie projektu podľa bodu 2/b tohto uznesenia.Termín: rok 2017, rok 2018


V Málinci, 25.8.2017

Ing. Igor Čepko
starosta obce