Uznesenie č.5/2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 27.9.2017


1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ
b/ Pedagogicko-organizačné zabezpečenie ZŠ a MŠ na šk. rok 2017/2018
c/ Sťažnosť Juraj Krňana, bytom Málinec, Družstevná 484/15, na rušenie pokoja a verejného poriadku spôsobeného psami p. Michala Králika
d/ Žiadosť Anna Švingálovej, Textil Ada Málinec, o výmenu okien a vchodových dverí na prevádzke Málinec, Hlavná 514/25
e/ Informáciu starostu o priebehu a ukončení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj automobiluFelícia s EČ PT-299 AC
f/ Žiadosti p. Jána Melicha s manželkou, p. Hroncovej Denisy a Urbárskej lesnej spoločnosti,PS Málinec o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Málinec
g/ Žiadosť Urbárskej lesnej spoločnosti, PS Málinec o stanovisko k odvodneniu pozemku parc.č.441/8 v časti Hlboké

2. Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Jozef Starove ,  členovia – Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský
b/ Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.6.2017
c/ Správu o plnení plánu výstavby k 30.9.2017
d/ VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec –Prevádzkový poriadok pohrebiska
e/ Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávania obce Málinec, pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác na poskytnutie služieb a súťaže návrhov
f/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2017
g/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., vedených na LV 742, p.č. 854/5 o výmere 260 m2, vedená ako záhrada, p.č. 854/6 o výmere 48 m2, vedená ako zastavaná plocha, p.č. 854/7 o výmere  233 m2, vedená ako zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077-34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. Janštová nar. 8.8.1958, bytom Málinec, Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
h/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., vedených na LV 742, p.č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako záhrada, identifikovaná GP č. 46545077-34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Ing. Radoslav Pastva nar. 18.9.1984, bytom Banská Bystrica, Kyjevské námestie 1435/9 a Mgr. Radoslava Pastvová nar. 7.10.1988, bytom Málinec, Mlynská 492/7 v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
i/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 835 o výmere 23 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej č.p. 818/10 o výmere 23 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017,  vybranému záujemcovi, ktorým je Jaroslav Siheľský, nar. 5.6.1965 a manželka Vlasta Siheľská rod. Matušková nar. 22.1.1966,bytom Málinec, Družstevná 486/19,v cene 0,90€/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
j/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 834 o výmere 23 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej č.p. 818/9 o výmere 23 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017,
vybranému záujemcovi, ktorým je Milan Juríček nar. 15.4.1962 a manželka Marianna Juríčeková rod. Kýpeťová nar. 20.11.1964, bytom Málinec, Družstevná 486/19, v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
k/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 836 o výmere 24 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej č.p. 818/11 o výmere 26 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017,
vybranému záujemcovi, ktorým je Martina Šípošová nar. 4.5.1977, bytom Málinec, Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
l/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 818/12 o výmere 26 m2, zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parcely č. 818/2, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017,vybranému záujemcovi, ktorým je Ľubomír Janšto nar.14.5.1956 a manželka Zdenka Janštová rod. Gasperová nar. 17.11.1958, bytom Málinec, Družstevná 485/17 v cene 0,90 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
m/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 838/6 o výmere 24 m2, zastavaná plocha a č.p. 838/9 o výmere 54 m2, zastavaná plocha ktoré boli vytvorené z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017,vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef Bitala nar. 29.3.1958 a manželka Marta Bitalová rod. Švantnerová nar. 13.7.1963, bytom Málinec, Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
n/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. , vednej na LV 742, č.p. 837 o výmere 21 m2, vytvorená geometrickým plánom č.46545077-37/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Anna Kindeľová nar.10.6.1958, bytom Málinec, Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
o/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 838/8 o výmere 51 m2, zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017,
vybranému záujemcovi, ktorým je Juraj Krňan nar. 16.12.1981 a manž. Erika Krňanová rod. Čániová nar. 8.1.1985, bytom Málinec, Družstevná 484/15 v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
p/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 838/10 o výmere 68 m2, zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017,
vybranému záujemcovi, ktorým je Michal Králik nar. 6.8.1970 a manželka Jana Králiková rod. Segečová nar. 29.7.1972, bytom Málinec, Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
r/ Zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 751, č.p. 1563/1, o výmere 2,75 ha v k.ú. obce Málinec
s/ Doplnenie uznesenia č. 2/2017, bod 2/k o vybraného záujemcu aj pani Vieru Zaťkovú rod. Schlencovú nar. 3.7.1967, bytom Málinec, Na Vinici 388/1.
t/ Prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu v Málinci , Námestie SNP 474/1, pre združenie obcí – Mikroregión Hornohrad s výškou nájomného v sume 1,--€ za jeden kalendárny rok. Začiatok prenájmu je od 1.10.2017.
u/ Ukončenie nájmu na nájomný byt Družstevná 515/21 v prenájme p. Emílie Oláhovej, z dôvodu úmrtia nájomníčky a vzdanie sa prenájmu jej syna Ladislava Oláha k 30.9.2017.
v/ Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na garáž p.č. 818/2 a 838/1, uzavretú s Ľubomírom Janštom nar. 3.8.1982, bytom Málinec, Urbárska 166/18, k 31.10.2017
z/ Výstavbu nájomných bytov v obci Málinec – 8 b.j.
x/ Prenájom bytu v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 po Jarmile Randisovej pre Jána Kudzbela nar. 11.5.1966, od 1.10.2017
y/Člena finančnej komisie pri OZ v Málinci Ing. Pavla Faťaru nar. 8.3.1961 miesto p. Jany Kančovej
a1/ Prevod správy majetku a navýšenie hodnoty budovy Školskej jedálne v Základnej škole v Málinci o sumu rekonštrukcie strechy, ktorá prebehla v roku 2017, po udelení súhlasu Úradu vlády SR, na rozpočtovú organizáciu obce – ZŠ Málinec
a2/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu Patrície Ferkovej, nar. 20.11.1997, bytom Málinec, Kostolná 54/5 do poradovníka

3.Ukladá:
a/ OcÚ, zabezpečiť správu a prevádzku pohrebísk v Málinci v zmysle schváleného
VZN č. 2/2017
Termín: trvalý
b/ OcÚ, zabezpečiť postup verejného obstarávania v zmysle schválenej Smernice v bode
2/e tohto uznesenia
Termín: trvalý
c/ OcÚ a inventarizačným komisiám, vykonať inventarizáciu majetku obce Málinec
k 31.12.2017, v zmysle schválenej Smernice v bode 2/f tohto uznesenia
Termín: 12/2017
d/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle schválenia v bodoch 2/g,h,i,j,k,l,m,n,o,p
tohto uznesenia
Termín: rok 2017
e/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy v zmysle schválenia v bode 2/r
tohto uznesenia
f/ OcÚ, riešiť sťažnosť v zmysle platnej legislatívy
Termín: október 2017
g/ Stavebnej komisii, zamerať pozemky vo vlastníctve obce Málinec pre výstavbu garáží
v lokalitách : Huta, pri družstevných bytovkách a pri bytovkách 510,511
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ
h/ OcÚ, zvolať jednanie za účasti žiadateľov, ohľadom odkúpenia pozemkov parc.č.
784/4,789/4,790/2.
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ
i/ OcÚ, vykonať obhliadku parcely v časti Hlboké, ohľadom odvodnenia pozemku, v zmysle
požiadavky Urbárskej lesnej spoločnosti, PS Málinec
Termín: do 6.10.2017
j/ OcÚ, urobiť anketu ohľadom výberu lokality na výstavbu nájomných bytov v obci Málinec
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ
k/OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí v predajni textilu p.Anny Švingálovej
Termín: do 31.12.2017
l/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Jána Kudzbela na prenájom bytu v zmysle schválenia
v bode 2/x tohto uznesenia
Termín: od 1.10.2017
m/OcÚ, zaradiť žiadosť Patrície Ferkovej do poradovníka v zmysle schválenia v bode 2/a2
tohto uznesenia
Termín: 09/2017
n/ OcÚ, vypracovať Dodatok k poriadku odmeňovania pre členov komisií pri OZ v Málinci
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ4.Neschvaľuje:

Žiadosť Jozefa Illéša, bytom Málinec, Družstevná 515/21 o odkúpenie obecného pozemku pri
bytovom dome 515, z dôvodu plánovanej výstavby bytových domov na tomto pozemku.


V Málinci, 29.9.2017

Ing. Igor Čepko
starosta obce