Uznesenie č.6 /2017

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci ,konaného dňa 15.decembra 2017

 

1.Berie na vedomie: 

    a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ

   b/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 starostu obce

   c/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 4/2017

   d/ Informáciu starostu o spôsoboch výstavby obecných bytov a možnostiach na ich financovanie

   e/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2018 – 2020

   f/ Žiadosť Základnej školy v Málinci o zvýšenie finančného pásma nákladov na nákup potravín

   g/ Žiadosť Jána Melicha a manž. Andrei Melichovej r. Matulovej, bytom Málinec, Urbárska 137/13 o odkúpenie nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV 742 a to časť parcely č.784/4 o výmere 33 m2

   h/ Ponuku firmy Transmedic Slovakia s.r.o. Banská Bystrica na odkúpenie nehnuteľností v areáli bývalých sklární v obci Málinec

   i/ Ponuku služieb StVPS a.s. Banská Bystrica na prevádzkovanie vodárenskej infraštruktúry

   j/ Informáciu o lokalitách vhodných pre výstavbu garáží v obci Málinec

   k/ Výzvu JUDr. Heleny Markovičovej, na úhradu plnenia na základe právoplatného platobného rozkazu

   l/ Stanovisko hlavného kontrolóra k účtovaniu fondu opráv a údržby

 m/ Zápis zo zasadnutia stavebnej komisie ohľadom vybudovania rigolu v časti Hlboké

 

2.Schvaľuje

 a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Ľuboslav Jablonský

     členovia – Ing. Víťazoslav Zákopčan, MVDr. Tatranský Ľuboš

    b/ Plnenie rozpočtu k 30.9.2017

    c/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 na aktualizáciu rozpočtu k 15.12.2017

    d/ Členov DHZ obce Málinec: Dianu Geľhošovú, Jaroslava Kocku, Miloša Starove, Dominika Ozdinca a strojníkov na čerpadlá a elektrocentrály: Drahomíra Melicha, Ivana Karlíka, Dušana Kminiaka a Miroslava Bitalu

    e/ Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 2/2016 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku obce Málinec

    f/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009  Z.z., zapísanej na LV 751, č.p. 1563/1, orná pôda o výmere 27289 m2, za účelom využitia na poľnohospodársku činnosť, vybranému záujemcovi, ktorým je Ján Urda, bytom Školská         215, na dobu určitú 10 rokov, so začatím nájmu od 1.1.2018. Výška nájomného je stanovená vo výške 9,60 €/ha a rok.

    g/ Lokalitu na výstavbu obecných 8 b.j. a to na č.p 1476, vedenú na LV 742 vo vlastníctve obce Málinec

    h/ Odpredaj bytov vo vlastníctve obce Málinec a to zmenou uznesenia č. 5/2013, bod 4, nasledovne:

        OZ v Málinci, schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV č. 1664, č.p. 466, bytový dom  č. 379/6 na ulici Sklárska pre žiadateľov -  nájomníkov nasledovne:

        Byt č. 2, Marekovi Balogovi, bytom Sklárska 379/6, Málinec a Anna Kapurovej, bytom Sklárska 379/6, Málinec v cene 338,71 € za byt  23,44 € za príslušný pozemok, spolu za 362,15 €

        Byt č. 5, Erike Illéšovej r. Oláhovej, bytom Sklárska 379/6, Málinec, v cene 324,69 € za byt a 22,75 € za príslušný pozemok, spolu za 347,44 €.

    i/ Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Málinci a zástupcu starostu obce Málinec so zmenami: odmena predseda komisie 12 €/ zasadnuti  členovia komisie  10 €/ zasadnutie

    j/ Dotácie pre rok 2018 nasledovne:

1.      DHZ obce Málinec vo výške  7.000,-- €

2.      Klub dôchodcov Málinec vo výške 300,-- €

3.      ZO SZPB Málinec vo výške 600,-- €

4.      TJ Jednota Málinec vo výške 16.000,- € z toho pre futbalový oddiel sumu 15.600 € a stolnotenisový oddiel 400 €

   k/ Návrh plánu investičných akcií obce Málinec pre rok 2018 s doplnením bodov13,14 a  15.

   l/ Rozpočet obce Málinec na rok 2018 ako záväzný bez programovej štruktúry a na rok 2019 a 2020 ako orientačný

  m/ Žiadosť Zory Balogovej, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o povolenie výmeny okien na vlastné náklady v byte č. 7, v ktorom je evidovaná ako nájomníčka

   n/ Zaradenie žiadosti p. Martina Zelinu nar. 9., bytom Na Vinici 377/2, Málinec, do poradovníka na pridelenie obecných bytov

   o/ Žiadosť p. Silvie Kockovej rod. Findrovej  o zrušenie nájomnej zmluvy na byt

       č.5 v bytovom dome Mlynská 511/17 dohodou ku dátumu 31.12.2017

   p/ Žiadosť Márie Findrovej rod. Kanckovej  o pridelenie bytu č. 5, v bytovom dome Mlynská 511/17 po Silvii Kockovej, so začatím nájmu od 1.1.2018

   r/ Čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2017 nasledovne:

      - v bytovom dome Na štadióne 130/2  -   40,--€, doklad č. 2827/V

      - v bytovom dome Družstevná 515/21-  73,53 €- doklad č. 104/V,   154,-- € - doklad č. 79/V  210,49€- faktúra č. 170039,   336,05 €- doklad č. 2033/V

   s/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v k.ú. Málinec, vedenej na LV 742, p.č.784/5 o výmere 33 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. j. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017, rozdelením parcely č. 784/4

   t/ Splácanie dlhu pre firmu Teslux s.r.o. vo výške 2.500 € mesačne po dobu 16 mesiacov

   u/ Navýšenie nájomného pre obyvateľov bytových jednotiek Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 o sumu povinnej tvorby fondu opráv, údržby a prevádzky vo výške 0,5 % z hodnoty bytu v závislosti od veľkosti bytu, od 1.1.2018

 

 

3.Ukladá:

   a/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/f tohto uznesenia

       Termín: do 31.12.2017

   b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj bytov podľa schválenia v bode 2/h tohto uznesenia

       Termín: január 2018

   c/ OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie členov komisií, podľa schváleného Dodatku č. 1 v bode 2/i

        tohto uznesenia

        Termín: trvalý

   d/ OcÚ, poskytnúť dotácie žiadateľom na rok 2018 v zmysle schválenia v bode 2/j tohto

       uznesenia

       Termín: rok 2018

    f/ OcÚ, zabezpečovať realizáciu investičných akcií, podľa schválených priorít v bode 2/k

        tohto uznesenia

        Termín:  rok 2018

    g/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v r. 2018, podľa schváleného návrhu v bode 2/l tohto

        uznesenia

        Termín: rok 2018

    h/ OcÚ, vypracovať Dodatok ku VZN č. 6/2010 a predložiť ho na schválenie na nasledujúce

        zasadnutie OZ

        Termín: do marcového zasadnutia OZ

     i/ OcÚ, zabezpečiť nájomnú zmluvu na byt č. 5 v bytovom dome Mlynská 511/17, v zmysle

        schválenia v bode 2/p tohto uznesenia

        Termín: od 1.1.2018

     j/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce podľa bodu 2/s tohto

        uznesenia

        Termín: január 2018

    k/ OcÚ, podpísať splátkový kalendár na úhradu dlhu s firmou Teslux v zmysle schválenia

        v bode 2/t tohto uznesenia

         Termín: rok 2017

    l/ OcÚ, doplniť nájomné zmluvy o sumu povinnej tvorby fondu opráv, údržby a prevádzky

        v zmysle schválenia v bode 2/u tohto uznesenia

        Termín: január 2018

   m/ OcÚ, opätovne zvolať stretnutie ohľadom vytýčenia pozemkov pri „Bykovni“

        Termín: do 31.3. 2018

    n/ OcÚ, vypracovať geometrický plán  na prípravu pozemkov pre umiestnenie garáží

        Termín: rok 2018

 

 

V Málinci, 19.12.2017

Ing. Igor Čepko -  starosta obce