Uznesenie č. 1/2010

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 4.2.2010

 1. Berie na vedomie:

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Doručenie návrhu na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, identifikované geometrickým plánom č.j. 32616881-143/2009, zo dňa 28.10.2009  a to novovytvorenej parcely č. 500/5 záhrady vo výmere 479 m2, podiel 1/1- ina a novovytvorenej parcely č. 500/7, záhrady vo výmere 57 m2, podiel 1/1-ina od navrhovateľa Júliusa Fodora nar. 7.4.1978 bytom Málinec 370
 • c) Informáciu o pohľadávkach obce Málinec ku 31.12.2009
 • d) Žiadosť Jána Kancku ,bytom Málinec 241 o rozšírenie miestnej komunikácie pri jeho rodinnom dome
 • e) Sťažnosť Ing. Dušana Michalove, bytom Málinec 484 na umiestnenie oddychovej zóny – altánku a hojdačiek ku bytovke 484
 • f) Informáciu o projekte Terénnej sociálnej práce v obci Málinec na roku 2010 – 2012
 • g) Informáciu o priebehu výberového konania na dodávateľa stavby „Revitalizácia centra obce Málinec“ v rámci žiadosti o financovanie akcie eurofondov a výzvy ROP – 4.1a – 2009/01
 • h) Informáciu o spoločnom rokovaní OcÚ a predsedov vybraných spoločenstiev vlastníkov bytov o odpredaji pozemkov vo vlastníctve Obce Málinec pod bytovkami
 • i) Informáciu o podaní žiadosti Obce Málinec na dotáciu pre výstavbu multifunkčného ihriska s umelým povrchom na splnomocnenca vlády SR pre šport p. Dušana Galisa
 • j) Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec p.Kančovej Jany, bytom Málinec 493
 • k) Žiadosť o pridelenie bytu Ivety Illéšovej, bytom Málinec 374, nakoľko menovaná má žiadosť v poradovníku uchádzačov o byty

 2. Schvaľuje:

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing. Zákopčan Víťazoslav - členovia   MVDr. Tatranský Ľuboš, Detvan Marián
 • b) Správu o plnení plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec v roku 2009
 • c) Správu o stave majetku  obce Málinec k 31.12.2009
 • d) Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec na základe inventarizácie majetku ku 31.12.2009
 • e) Komisiu pre likvidáciu vyradeného majetku na základe inventarizácie k 31.12.2009 nasledovne:  
  - Jozef Vrábeľ Málinec 4
  - Juraj Detvan Málinec 325
  - Štefan Melich Málinec 299
 • f) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Málinec a s majetkom štátu, ktorý obec užíva so všetkými pripomienkami, ktoré boli vznesené na zasadnutí OZ
 • g) Priamy predaj majetku obce Málinec a to nehnuteľnosť identifikovanú geometrickým plánom č.j. 32616881-143/2009, zo dňa 28.10.2009 a to novovytvorenej parcely č. 500/5 záhrady o výmere 479 m2, podiel 1/1-ina a novovytvorenej parcely č. 500/7, záhrady  vo výmere 57 m2, podiel 1/1-ina, za cenu   0,99  €/m2  na základe výsledkov konania o priamy  predaj majetku obce v súlade s podmienkami priameho predaja majetku obce a to pre žiadateľa Júliusa Fodora nar. 7.4.1978, bytom Málinec 370. Celková suma za odpredané nehnuteľnosti je  530,64 
 • h) Zámer predaja majetku obce Málinec a to nehnuteľností v k.ú. Ipeľský Potok, vedených na LV č. 2,  parc.č. 5, zastavaná plocha o výmere 1240 m2 v podiele 1/1-ina, parc.č. 55 o výmere 70 m2 v podiele 1/1
 • i) Formu predaja majetku obce Málinec uvedeného v bode 2/h tohto uznesenia a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku , stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v platnom znení 
 • j) Prenájom nebytových priestorov bývalej drogérie pre žiadateľku Andreu Rovňanovú , bytom Málinec 509 na obchodnú činnosť v oblasti drogérie, farby-laky, papierníctvo, hračky, umelé kvety, darčekové predmety, záhradkárske potreby, spotrebný materiál od 1.3.2010
 • k) Pridelenie bytu č. 6 po Jurajovi Gúgľavovi, trvale bytom Málinec 130 pre Milana Spodniaka bytom Málinec 455 od 1.3.2010
 • l) Podanie projektu terénnej sociálnej práce v rámci výzvy OPZaSI-FSR-2009/2.1/09
 • m) Členov výberovej komisie pre výber dodávateľa stavby „Revitalizácia centra obce Málinec“: Ing. Čepko Igor, Ing. Zákopčan Víťazoslav, Detvan Marián
 • n) Ponuku na odpredaj  pozemkov pod bytovkami č. 480,481,484,485,486  v cene 1,-€/m2 pre vlastníkov bytov
 • o) Ponuku na odpredaj  pozemkov okolo bytoviek č. 382,378,480,481,484,485,486  v cene 0,03 €/m2 pre vlastníkov bytov
 • p) Zaradenie žiadosti Ivana Starove bytom Málinec 347 o pridelenie bytu do poradovníka

 3. Vyhlasuje

 • a) Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec , v zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 18 a, bod 4.

 4. Ukladá:

 • a) Komisii pre likvidáciu vyradeného majetku obce zabezpečiť  jeho likvidáciu v zmysle platných predpisov
  Termín: 31.3.2010
 • b) OcÚ zabezpečiť správu a hospodárenie s majetkom obce a majetkom štátu v zmysle zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom obce Málinec a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, schválených v bode 2/f tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • c) OcÚ zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle schválenia v bode 2/g tohto uznesenia
  Termín: 31.3.2010
 • d) OcÚ zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce Málinec, uvedeného v bode 2/h tohto uznesenin
  Termín: 31.3.2010
 • e) OcÚ vyhlásiť a zverejniť oznámenie o priamom predaji majetku obce Málinec, uvedeného  v bode 2/h tohto uznesenia
  Termín: 28.2.2010 
 • f) OcÚ  zabezpečiť prenájom nebytových priestorov v zmysle schválenia v bode 2/j tohto uznesenia
  Termín: od 1.3.2010
 • g) OcÚ preveriť  možnosti rozšírenia miestnej komunikácie pri rodinnom dome č. 241 formou odkúpenia nehnuteľností v danom mieste s následným rozšírením
  Termín: 15.3.2010
 • h) Stavebnej komisii pri OZ v Málinci navrhnúť alternatívy riešenia miestnej komunikácie pri rodinnom dome 241 ako i premiestnenia altánku pri bytovke 484
  Termín: 25.3.2010
 • i) OcÚ prejednať sťažnosť Ing. Dušana Michalove , predsedu spoločenstva b.j. 484 o rušení pokoja v okolí bytovky č. 484 z dôvodu umiestnenia oddychovej zóny  - altánku v jej blízkosti
  Termín: 31.3.2010
 • j)  OcÚ zaradiť žiadosť Ivana Starove, bytom Málinec 347 do poradovníka  uchádzačov o byty
  Termín: február 2010
 • k) OcÚ zabezpečiť stretnutie predsedov spoločenstiev bytoviek č. 480,481,484,485,486 ohľadom premiestnenia altánku umiestneného pri bytovke 484
  Termín: február 2010 
 • l) OcÚ zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Málinec a to zverejnením na úradnej tabuli, tiež v miestnom rozhlase,  web stránke obce Málinec a v Obecnom spravodaji
  Termín: 8.2 2010
 • m) OcÚ prejednať s obyvateľmi bytoviek ceny pozemkov  v zmysle schválenia v bode 2/n,2/o
  Termín: marec 2010
 • n) OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Milana Spodniaka v zmysle schválenia v bode 2/k
  Termín: od 1.3.2010    

 5. Prehlasuje

 • že v rozpočte na rok 2010 má vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie podložia pre multifunkčné ihrisko v zmysle pokynov splnomocnenca vlády SR pre šport

  6. Trvá

 • na pôvodnej žiadosti o opravu kanála v hornej časti obce, odoslanej Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. Banská Bystrica, zo dňa 30.9.2009

 Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 1/2010

 V Málinci, 10.2.2010                                                                                                                      Ing. Čepko Igor - starosta obce