Uznesenie č.1/2018
zo zasadnutia Obecného Zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 14. marca 2018

 

1.Berie na vedomie: 

 

 
   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
   b/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2017
   c/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017
   d/ Žiadosť o odkúpenie bytu č. 7, v bytovom dome Mlynská 510/15 p. Zory Balogovej nar.1983, bytom Málinec, Mlynská 510/15
   e/ Žiadosť Jána Najmajera, bytom Málinec Mlynská 511/17 o prehodnotenie kvality bytu
   f/ Informáciu starostu o možnosti odkúpenia pozemku č.p. 437/7 o výmere 652 m2 – pod zberný dvor, p.č. 438/7 o výmere 75 m2, spolu 727 m2
   g/ Informáciu starostu o poskytnutí dotácie na opravu požiarnej zbrojnice vo výške 30.000 €
   h/ Žiadosť p. Dušana Slávika o prenájom pozemku

2. Schvaľuje:
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ing. Dušan Michalove
                                                       členovia – Bc. Starove Jozef, Juraj Janšto
    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2017
    c/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2017
    d/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne:
        Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara
         Likvidačná komisia: Lacková Ingrida, Pavel Čáni, Mgr. Ivan Urda
    e/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 ku 14.3.2018
    f/ VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018
    g/ Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec
    h/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2018, vo výške 30 € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci, s využitím 1/3 finančných prostriedkov v MŠ na aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec
    i/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2, všetkým súčasným nájomníkom bytov do 31.3.2019
    j/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2019 nasledovným
       nájomníkom:
       byt č. 1- Anna Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh            byt č. 5 – Patrícia Ferková
       byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh
       byt č. 7 – Karolína Farkašová
   k/ Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Málinec

   l/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a ods.1, písm.c, zákona č.258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, parc.č. 784/5 zastavaná plocha o výmere 33 m2, vytvorená GP č. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017 rozdelením parcely č. 784/4,
      vybranému záujemcovi, ktorým je Ján Melich nar. 30.1.1979 a manželka Mgr. Andrea Melichová nar. 13.1.1982, obaja bytom Málinec, Urbárska 137/13, v cene 0,90 €/m2, celkom za 29,70 €.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. Kupujúci nie je 
     osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
 m/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742, č.p. 789/4, zastavaná plocha o výmere 150 m2
 n/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742, 784/6, zastavaná plocha o výmere 11 m2
 o/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a ods.1, písm.c, zákona č.258/2009 Z.z., zapísaných na LV 742 a to p.č. 854/5 o výmere 260 m2 – záhrada, p.č. 854/6 o výmere 25 m2 – zastavaná plocha, p.č. 854/7 o výmere 233 m2- zastavaná  plocha, p.č. 854/8 o výmere 23 m2 – zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077- 34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. Janštová nar. 8.8.1958, bytom Málinec, Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.
   p/Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKŽP-P01-SC-111-
      2017-32, pre projekt s názvom „Nákup technológie na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na obecnom kompostovisku“
   r/ Výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 1 450,00 EUR.
   s/ Žiadosť Zory Balogovej, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o preplatenie jednomesačnej zálohovej platby nájomného, za výmenu okien v byte č. 7 v celkovej výške 130 €.
   t/ Žiadosť Viery Števove, bytom Málinec, Hlavná 347/8 o pridelenie bytu a zaraďuje ju  do poradovníka
   u/ Navýšenie dotácie ZO SZPB v Málinci pre rok 2018 na zabezpečenie aktivít organizácie v zmysle žiadosti o 200 €.
   v/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742, p.č.795/1o výmere cca 28 m2,
   x/ Použitie časti rezervného fondu z roku 2017 na dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie MRK v obci Málinec
   y/ Žiadosť Jozefa Illéša o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 v bytovom dome Družstevná 515/21 ku dňu 31.3.2018
   z/ Doplnenie člena Stavebnej komisie pri OZ v Málinci p. Ingridu Lackovú
 w/ Žiadosť DHZ v Málinci o navýšenie dotácie z rozpočtu obce o 1.000 € na rok 2018

3. Ukladá: 
    a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii, previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie
        Termín: 30.4.2018
    b/ OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí v roku 2018 podľa bodu 2/h tohto
        uznesenia
        Termín: rok 2018
    c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v byt .domoch 515 a 130 podľa bodov 2/i a 2/h tohto uznesenia
        Termín: marec 2018
    d/ OcÚ, zabezpečiť spracovanie nového Komunitného plánu soc. služieb obce Málinec
        Termín: rok 2018
    e/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia
        Termín: jún 2018
    f/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti obce Málinec podľa bodu 2/m a 2/n tohto uznesenia
        Termín: marec 2018
    g/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností podľa bodu 2/o tohto uznesenia
        Termín: apríl 2018
    h/ OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP v zmysle bodu 2/p tohto uznesenia
        Termín: apríl 2018
    i/ OcÚ, zabezpečiť odborné posúdenie príčiny tvorby plesní v byte p. Jána Najmajera a prijatie  účinných opatrení na odstránenie súčasného stavu 
        Termín: apríl 2018
    j/ OcÚ, zabezpečiť navýšenie dotácie pre ZO SZPB v Málinci, podľa schválenia v bode 2/u tohto uznesenia
       Termín: rok 2018
    k/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/v  tohto uznesenia
        Termín: marec 2018
    l/ OcÚ, zabezpečiť zmenu územného plánu obce Málinec s ohľadom na výstavbu 8 b.j., detského ihriska v starej škole a miest na výstavbu garáží v obci Málinec
         Termín: rok 2018
   m/ OcÚ, zapracovať do návrhu rozpočtu obce Málinec na rok 2019 aj finančné prostriedky na odkúpenie pozemku č.p. 437/7 a č.p. 438/7
        Termín: ako v texte
    n/ OcÚ, preveriť postup pri odpredaji bytových domov Mlynská 510,511
        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
    o/ Stavebnej komisii, vykonať obhliadku pozemku pre umiestnenie garáže na základe žiadosti p. Dušana Slávika
        Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ
       

4. Ruší:
    Uznesenie č. 5/2017, bod 2/g, zo dňa 27.9.2017
 
 
5. Zriaďuje:
    Rozpočtovú organizáciu obce – Obecný podnik služieb so zameraním na poskytovanie služieb
    pre obyvateľstvo.V Málinci, 16.3.2018

 Ing. Igor Čepko
 starosta obce