Uznesenie č. 2/2018
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 10. mája 2018
 

 

 
1.Berie na vedomie:  
 


 
   a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ
   b/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce Málinec k 31.3.2018
   c/ Informáciu o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku 
   d/ Informáciu  starostu o vyhlásenej výzve Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu telocviční
   e/ Informáciu starostu o priebehu zabezpečovania rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
   f/ Žiadosť Klubu vojenskej histórie Rimavská Sobota o odkúpenie poľnej kuchyne
   g/Žiadosť Veroniky Fodorovej, bytom Málinec, Kinová 340/10 o výmenu bytu

2. Schvaľuje: 
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Mgr. Ivan Urda
                                                       členovia – MVDr. Ľuboš Tatranský, Mgr. Ľuboslav Jablonský

    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2018
    c/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. CKN 789/4, zastavaná  plocha o výmere 150 m2, vybranému záujemcovi, ktorým je Urbárska lesná spoločnosť, 
        pozemkov spoločenstvo, Hlavná 479/44, Málinec v cene 0,90 €/ m2.  Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods. 6, zákona 258/2009 Z.z.
    d/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, 
        zákona č. 258/2009 Z.z. , CKN č.p. 784/6 o výmere 11 m2, ktorá vznikla rozdelením parcely 
        číslo 784/4, vedenej na LV 742, geometrickým plánom  č.j. 36624039-199/2017, vybranému 
        záujemcovi, ktorým je Denisa Hroncová r. Tomaníková nar. 5.6.1981, bytom Hradište 133     
        v cene 0,90 €/m2.
        Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.
        Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods. 6, zákona 258/2009 Z.z.
    e/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a,ods.9, zákona 258/2009 Z.z.
        zapísanej na LV 742, CKN č.p. 795/1, časť o výmere 28 m2, vybranému záujemcovi, ktorým 
        je Július Trčan, bytom Nová 501/10, na dobu určitú 10 rokov, od 1.6.2018. Výška nájomného 
        je stanovená 0,15 €/m2 a rok . 
    f/  Štatút obce Málinec
    g/ Zámer na dočasné prenajatie pozemku z CKN 847/1 o výmere 15 m2
   
3. Ukladá:  
    a/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/c tohto uznesenia  
        Termín: júl 2018  
    b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/d tohto uznesenia  
        Termín: júl 2018  
    c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/e tohto uznesenia 
        Termín: máj 2018 
    d/ OcÚ, zabezpečovať a riadiť činnosť pri samospráve v zmysle schváleného štatútu
        Termín: trvalý 
    e/ OcÚ, zabezpečiť cenovú ponuku na odpredaj bytov Mlynská 510,511
        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
    f/ Zverejniť zámer na prenájom pozemku v zmysle schválenia v bode 2/g tohto uznesenia
       Termín: máj 2018
    g/ OcÚ, preveriť možnosti odpredaja poľnej kuchyne
        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ4. Neschvaľuje:
    a/ Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej 
        zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 
        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP.
    b/ Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
        ambulantnou formou.
    c/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 
        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
    d/ Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou 
        o partnerstve.V Málinci, 14.5.2018 

  Ing. Čepko Igor- starosta obce