Uznesenie č.3/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21. mája 2018

 

1. Schvaľuje:


 

    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Juraj Janšto
                                                       členovia – Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove2. Neschvaľuje: 

    a/ Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej 
        zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 
        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP.
    b/ Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
        ambulantnou formou.
    c/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 
        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 
        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
    d/ Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou 
        o partnerstve.


V Málinci, 22.5.2018

 Ing. Igor Čepko - starosta obce