Uznesenie č.4/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 28. júna 2018

 

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ

   b/ Správu nezávislého audítora  z overenia individuálnej ročnej závierky za rok 2017

   c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2017

   d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č.2/2018

   e/ Žiadosť ZŠ o finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu „Čitateľská, matematická a

       prírodovedná gramotnosť v ZŠ“

   f/ Petíciu nájomníkov bytového domu 515/21 za ukončenie nájmu rodiny Farkašovej

 

2. Schvaľuje:

    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ján Kvasnica

                                                       členovia –  Mgr. Ivan Urda, MVDr. Ľuboš Tatranský

    b/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Málinec za rok 2017 bez výhrad

    c/ Rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov za rok 2017 nasledovne:

        - na rezervný fond 65.429,93 €

        - na fond prevádzky, údržby a opráv 899,00 €

        - na  fond rozvoja bývania 726,70 €

    d/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky konkrétne na:

        - zmenu územného plánu 4.000 €

        - nákup rozhlasovej ústredne    2.300 €

        - nákup kosačky ŠA 4.000 €

        - zdravotné stredisko strecha + okná  5.000 €

        - rekonštrukciu ulíc Za lesami, Kinová, Mlynská, formou rozšírenia  cca 46.100 €

        - spolufinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice  4.225,19 €

        - spolufinancovanie vybudovania zavlažovacieho systému ihriska na ŠA 4.500 €

    e/ Použitie fondu rozvoja bývania v sume 726,70 € na rekonštrukciu Mlynskej ulice

    f/ Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv na nákup kuchynskej linky a digestora bytová  

        jednotka 515 v sume 410,07 €,výdavkový pokladničný doklad č. 372/V

    g/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 na aktualizáciu rozpočtu k 28.6.2018

    h/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona 258/2009 

        Z.z., zapísanej na LV 742, č.p. CKN 847/1 o výmere 15 m2, za účelom využitia na postavenie  

        prenosnej dočasnej garáže, vybranému záujemcovi, ktorým je p. Dušan Slávik ,nar.4.11.1962, 

        bytom Okružná 143/36, Málinec, na dobu určitú 10 rokov, so začatím nájmu od 1.7.2018. 

        Výška nájomného je stanovená vo výške 0,15 €/m2/rok

     i/ Výšku stočného pre rok 2018 nasledovne:

        - právnické osoby  0,90€/m3

        - fyzické osoby 0,80 €/m3

     j/ Prenájom poľnej kuchyne  PK-26, ktorá je vo vlastníctve obce Málinec, pre žiadateľa „Klubu           

        vojenskej histórie krasnogvardejci Košice“ so sídlom v Rimavskej Sobote. Doba prenájmu 

        od 1.7.2018 do 30.6.2019, za nájomnú cenu vo výške 1,00 €                                                             

     k/Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,

        zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724 , č.p. 448/4,vlastníctvo obce je v 1/2-ine,   

        identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 811 m2, v cene 0,90  €/m2, celkom za

        364,95 € a to vybraným záujemcom nasledovne:

 1.Ing. Eva Zelinová rod. Kováčová, nar. 30.05.1961, bytom Na Vinici 377/2 v  

                podiele 1/16- ina z celku, 

 2.Andrea Gombalová rod. Machalová, nar. 02.10.1981,bytom Na Vinici 377/2 v  

    podiele 1/16-ina z celku, 

 3.Ján Najmajer nar. 20.011975, bytom Mlynská 511/17, Málinec v podiele 1/96-ina z 

    celku,

 4.Ivan Baláž nar. 30.05.1991, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v podiele 5/96-ín z celku,

 5.Beata Kocková rod. Kocková nar. 11.07.1989, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v podiele

    1/16-ina z celku,

 6.Ivan Illéš nar. 04.11.1947, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v podiele 1/16-ina z celku,

 7.Pavel Straško nar. 28.06.1956, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v podiele 1/16-ina z  

    celku,  

 8.Jaroslav Balog nar. 08.09.1975 a manželka Slávka Balogová rod. Urbániková nar.

    03.05.1976 bytom Na Vinici 377/2, Málinec, v podiele 1/16-ina z celku,

 9.Lívia Lysičanová rod. Lysičanová nar. 17.02.1981, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v

    podiele 1/16-ina z celku

l/ Ukončenie nájomnej zmluvy s Mgr. Ľuboslavom Jablonským, na byt č. 8 v bytovom dome 

    Mlynská 510/15, ku 30.6.2018

           m/Nájomnú zmluvu na byt č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Vieru Števove nar.  

    23.12.1951 so začatím nájmu 1.7.2018

n/ Zaradenie žiadosti p. Zdenka Farkaša, bytom Málinec, Urbárska 123/9 do poradovníka

     o pridelenie bytov

o/ Dotáciu vo výške 300 € pre OZ Málinec na spolufinancovanie projektu na vybavenie

     detského ihriska

 

3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov za rok 2017 podľa bodu 2/c tohto  

        uznesenia

       Termín: rok 2018

    b/ OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu podľa  bodu 2/d tohto uznesenia

        Termín: rok 2018, 2019

    c/ OcÚ, použiť prostriedky fondu rozvoja bývania v zmysle bodu 2/e tohto uznesenia

         Termín: rok 2018

    d/  OcÚ,použiť prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle bodu 2/f tohto uznesenia

         Termín: rok 2018

    e/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto uznesenia

        Termín: ako v texte

    f/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/i tohto uznesenia

       Termín: rok 2018, 2019

    g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom poľnej kuchyne podľa bodu 2/j tohto uznesenia

        Termín: ako v texte

     h/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytu č. 8, v bytovom dome Mlynská 510/15 podľa bodu 2/m tohto

         uznesenia

         Termín: ako v texte

     i/ OcÚ, zaradiť žiadosť Zdenka Farkaša do poradovníka  v zmysle schválenia v bode 2/n tohto

        uznesenia

        Termín: jún 2018

     j/ OcÚ, prešetriť porušovanie občianskeho spolunažívania a nájomnej zmluvy rodiny Farkašovej

        v bytovom dome 515/21 a v prípade porušenia zrušiť  nájomnú zmluvu na byt

        Termín: ako v texte

    k/ OcÚ, preskúmať záujem o kúpu bytov v bytových domoch 510 a 511 v zmysle znaleckého

        posudku

        Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ

     l/ OcÚ, zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 rekonštrukciu strechy SD

        Termín: ako v texte

    m/OcÚ, zabezpečiť hromadné poistenie detí MŠ Málinec

        Termín: 09/2018

    n/ OcÚ, preveriť možnosti zníženia rýchlosti v Školskej ulici dopravnými značkami alebo

        retardérmi

        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

    o/ OcÚ, poskytnúť dotáciu pre Občianske združenie Málinec v zmysle bodu 2/o tohto uznesenia

         Termín: rok 2018

  

4. Ruší:

   Uznesenie  OZ č, 2/2017, bod 2/h, zo dňa 1. júna 2017

 

 5. Žiada:

  ZŠ v Málinci o predloženie projektu - „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“

 

 6. Vzdáva sa predkupného práva ku nehnuteľnostiam č.p. 448/1, 448/2,448/6,448/7, 448/8,450, evidované na LV 724 a tiež ku nehnuteľnostiam č.p. 1562 a 1563/1, zapísaných na LV 751

  

V Málinci, 3.7.2018

  Ing. Igor Čepko - starosta obce