Uznesenie č. 6/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 17. októbra 2018

 

1. Berie na vedomie:  

    a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ

    b/ Informáciu starostu o podaných a pripravovaných žiadostiach na dotácie pre obec Málinec
    c/ Informáciu o pripravenosti ZS a MŠ na školský rok 2018/2019
    d/ Žiadosť Jána Urdu, bytom Málinec, Salaš 399/6 o odpredaj nehnuteľností z majetku obce, vedených na CKN p.č. 1563/1 o výmere 27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere 36054 m2
    e/ Žiadosť Jána Šuľaja o prerobenie schodiska k bytom Na štadióne 130/2
    f/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 3/2018

2. Schvaľuje: 
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Mgr. Ľuboslav Jablonský
                                                      členovia –  Mgr. Ivan Urda, Juraj Janšto
    b/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV 742, č.p.5167/1 o výmere 444 m2  - orná pôda
    c/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV 742, č.p. 543 o výmere  133 m2 – záhrada, č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavaná plocha
    d/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2018
    e/ Prerozdelenie investičného majetku – miestne komunikácie a cesty na samostatné položk  jednotlivých ulíc podľa zdrojov nadobudnutia a ich aktuálnej hodnoty 
     f/ Prekrytie schodísk na štadióne TJ, ktoré slúžia ako prístupové schodištia k bytom Na štadióne 130/2
     g/ Použitie fondu opráv, prevádzky a údržby na prekrytie schodísk v zmysle schválenia v bode  2/f v sume cca 1300 €
     h/ Predloženie ŽoNFP na SO projektu: Miestna občianska poriadková služba Málinec, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, zároveň schvaľuje spolufinancovanie projektu minimálne 5 % z celkových oprávnených           výdavkov

3. Ukladá:
   a/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/b a 2/c tohto uznesenia
       Termín: október 2018 
   b/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie  inventarizácie majetku obce Málinec v zmysle schválenej Smernice v bode 2/d tohto uznesenia
       Termín: december 2018
   c/ OcÚ, vykonať prerozdelenie investičného majetku podľa bodu 2/e tohto uznesenia
       Termín: rok 2018/2019
   d/ Riaditeľovi ZŠ v Málinci, preveriť možnosti zriadenia špeciálnej triedy v ZŠ Málinec a  predložiť informáciu na nasledujúcom OZ 
        Termín: ako v texte
    e/ OcU, zabezpečiť prekrytie schodísk Na štadióne 130/2, v zmysle schválenia v bode 2/f tohto uznesenia
        Termín: 12/2018
    f/ OcÚ, zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2019 náklady na opiľovanie nebezpečných stromov v obci v sume 5000 €
       Termín: ako v texte
    g/ Zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 rekonštrukciu Mlynskej ulice vo výške 2000 €
        Termín: ako v texte
    h/ Zahrnúť do plánu investičných akcií na rok 2019 opravu vybraných chodníkov v obci
        Termín: ako v texte


4. Neschvaľuje:
    Zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku obce, vedených na CKN p.č. 1563/1 o výmere 27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere 36054 m2


5. Mení:
    Uznesenie č. 4/2018 bode 2/d,  v časti rekonštrukcie ulíc nasledovne: - rekonštrukciu ulíc  Za  lesami a Kinová, formou rozšírenia  cca 56.000 €V Málinci, 23.10.2018

Ing. Čepko Igor
 starosta obce