Uznesenie č. 7/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 10. decembra 2018

 

 
1. Berie na vedomie
    a/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
    b/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ing. Igora Lacka, bytom Málinec, Nová 502/1
    c/  Vystúpenie novozvoleného starostu
    d/ Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Juraj Janšto  


2. Konštatuje, že:
    a/ Novozvolený starosta obce Ing. Igor Lacko, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
    b/ Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Málinci: Mgr. Ľuboslav Jablonský, Ľubomír Jakuba, Juraj Janšto, Ivan Karlík, Ján Kvasnica, Ing. Dušan Michalove, Ján Semerák, Bc. Jozef Starove, Mgr. Peter Turic zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
        zastupiteľstva
    c/ p. Ľubomír Jakuba sa z dôvodu hospitalizácie v nemocnici nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia OZ


3. Schvaľuje
   a/ Návrhovú komisiu v zložení: Predseda: Ing. Dušan Michalove
                                                                             Členovia: Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica
    b/ Doplnenie programu zasadnutia o bod – Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce


4. Poveruje

Poslanca OZ Bc. Jozefa Starove zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


5. Určuje

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu, a to  súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1.) 2,2 mesačný plat /pri plnom - pracovnom úväzku/ v sume 2.099,00 €,  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.

V Málinci, 11.12.2018
                                                                                                               Ing. Igor Lacko
                                                                                                                 starosta obce