Uznesenie č. 8/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. decembra 2018

 

1. Berie na vedomie:  
    a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ
    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2018 k aktualizácii rozpočtu  
        obce Málinec k 13.12.2018
    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Málinec na roky 2019 – 2021
    d/ Informáciu starostu obce o odvolaní členov Rady školy pri ZŠ v Málinci, delegovaných obcou  
        Ing. Igora Čepku, Mgr. Ivana Urdu
    e/ Informáciu starostu obce o delegovaní členov do RŠ pri ZŠ Ing. Igora Lacka a Mgr. Petra Turica

2. Schvaľuje:
    a/ Overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Turic
                                                2. Bc. Ivan Karlík
    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Mgr. Ľuboslav Jablonský
                                                       členovia –  Ján Kvasnica, Ing. Dušan Michalove
    c/ Sobášiacich pre obdobie 2018 – 2022 nasledovne: Ing. Igor Lacko, Juraj Janšto,                  
        Mgr. Ľuboslav Jablonský
    d/ Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií
    e/ Rozdelenie poslaneckých obvodov
    f/ KPSS na roky 2018 – 2022
    g/ Plán zasadnutí OZ 2019
    h/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018
    i/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018
    j/Dotácie z rozpočtu obce Málinec na rok 2019:
       - pre DHZ v Málinci v sume 8000,-- €
       - pre Klub dôchodcov v Málinci v sume 300,-- €
       - pre TJ Jednota Málinec – futbalový oddiel  v sume 20000,-- €
       - pre TJ Jednota Málinec – stolnotenisový oddiel  v sume 600,-- €
       - pre ZO SZPB v Málinci v sume 800,-- €
    k/ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi Ing. Igorovi Čepkovi v rozsahu
       28,5 dňa , nakoľko boli splnené podmienky v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. § 2 ods.2
    l/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,
        zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to parcela registra EKN č. 5167/1 o výmere 444 m2
        -orná pôda, vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef Semerák nar. 2.11.1967, bytom Málinec,
        Salaš 393/2, 985 26  Málinec v cene 2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie
        kúpno predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6 zákona 258/2009 Z.z.
   m/  Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,
        zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. 543 o výmere 133 m2
        - záhrady a č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vybranému záujemcovi,
        ktorým je Ing. Janette Imreová,nar.10.5.1969 bytom Kuzmányho 2, 984 01 Lučenec v cene  
        2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno predajnej zmluvy. Kupujúci nie je
        osobou v  zmysle § 9a, ods.6 zákona 258/2009 Z.z.
    n/ Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2019 doplnený o bod 14
    o/ Rozpočet obce Málinec na rok 2019 ako záväzný, vyrovnaný v sume príjmov a výdavkov  
        1.188.630,-- € a na roky 2020,2021 ako orientačný.


    p/ Vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce Málinec formou presunu finančných prostriedkov
        medzi podpoložkami pri zachovaní schválenej funkčnej klasifikácie pričom sa nemenia sumy   
       ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu
   r/ Zaradenie žiadosti Elišky Brindzovej, bytom Málinec, Stupník 370/3 o pridelenie bytu            
       do  poradovníka
   s/ Zaradenie žiadosti Jarmily Kovalčíkovej, bytom Málinec, Okružná 152/20 o pridelenie bytu
       do poradovníka
   t/ Žiadosť o odpustenie platby za stočné Denise Berkiovej, bytom Málinec, Lipová 292/28
   u/ Žiadosť o vyplatenie jednorázového príspevku Vanese Farkašovej, bytom Málinec,
       Družstevná 515/21
   v/ Žiadosť o preplatenie nákladov na opravu špaliet Petrovi Stašákovi, bytom Málinec,Zdravotná
       59/21 v požadovanej výške, formou odpustenia nájmu
   x/ Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“ vo výške najviac       
       5 % z celkových výdavkov projektu a to v zmysle výzvy o poskytnutie dotácie vyhlásenej
       Ministerstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne   
       nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019
   y/ Odpísanie nákladov vynaložených na investície z fa č. 1/2017 v sume 500,-- €, dodávateľ
       Ing. Ján Kubaliak a fa č. 2016004 v sume 400,-- € Geodeti G5 s.r.o. ako zmarené investície
       z dôvodu morálneho zastarania
   z/ Odpísanie daňovej pohľadávky Poľnohospodárske družstvo Málinec v / konkurze/,                
       IČO: 00196126, so sídlom v Málinci, vo výške 3.818,64 € a jej odpísanie z podsúvahovej
       evidencie, z dôvodu nevymožiteľnosti daňovej pohľadávky a výmazu spoločnosti  
       z  Obchodného registra SR

3. Zriaďuje komisie pri OZ v Málinci:

     a/ Komisiu výstavby a stavebného poriadku
     b/ Kultúrno – športovú komisiu
     c/ Komisiu pre ochranu verejného záujmu
     d/ Finančnú komisia
     e/ Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností
     f/ Komisia pre občianske záležitosti
     g/ Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu

4. Volí predsedov komisií pri OZ nasledovne:

    Komisia výstavby a stavebného poriadku                     Bc. Jozef Starove
    Kultúrno – športová komisia                                         Ján Kvasnica
    Komisia pre ochranu verejného záujmu                        Mgr. Ľuboslav Jablonský
    Finančná komisia                                                           Ing. Dušan Michalove
    Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností       Bc. Ivan Karlík
    Komisia pre občianske záležitosti                                  Juraj Janšto
    Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu       Ján Semerák

5. Ukladá:
    a/ Predsedom komisií pri OZ, na nasledujúce OZ predložiť členov komisíí
        Termín: ako v texte
    b/ OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií  v zmysle  
        schválených Zásad v bode 2/d  tohto uznesenia
        Termín: trvalý
    c/ Poslancom OZ vykonávať poslaneckú činnosť vo svojich obvodoch v období 2018-2022
        Termín: trvalý
    d/ OcÚ, odvolaným členom Rady školy pri ZŠ v Málinci, na základe straty mandátu oznámiť
        ukončenie  členstva v Rade školy
        Termín: december 2018
    e/ OcÚ, zaslať KPSS na BBSK
        Termín: december 2018
    f/ OcÚ, poskytnúť dotácie žiadateľom na rok 2019 v zmysle schválenia v bode 2/j tohto
       uznesenia a zároveň ukladá všetkým žiadateľom vyúčtovať použitie dotácie k 30.6. a
       31.12.2018 príslušného kalendárneho roku
       Termín: rok 2019
   g/ OcÚ, preplatiť nevyčerpanú dovolenku bývalému starostovi Ing. Igorovi Čepkovi v zmysle
        schválenia v bode 2/k tohto uznesenia
        Termín: rok 2019
    h/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností z majetku obce v zmysle bodu 2/l a 2/m tohto
        uznesenia
        Termín: rok 2019
    i/ OcÚ, zabezpečovať realizáciu investičných akcií a opráv, v zmysle schváleného plánu v bode
       2/n tohto uznesenia
       Termín:  rok 2019
    j/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v r. 2019, v zmysle schválenia v bode 2/o tohto
       uznesenia
      Termín: rok 2018
   k/ OcÚ, vypracovať návrh na odmeňovanie občanov aktívne zapojených do obecných akcií
       Termín: do nasledujúceho OZ
   l/ OcÚ, sledovať výzvy na rekoštrukciu športovísk / ihrísk / pre účely rekonštrukcie ihriska v
      časti Huta a mantinelov na ihrisku v areáli ZŠ
       Termín: do nasledujúceho OZ
  m/ OcÚ, preveriť hodnotu akcií obce Málinec v Prima banke Slovensko a.s.
       Termín: do nasledujúceho zasadnutia
   n/ OcÚ,zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 zvýšenie dotácií v zmysle bodu 2/j a náklady
        na rekonštrukciu ČOV a kanalizácie v sume 13.795 €
       Termín: do nasledujúceho OZ
   o/ OcÚ, zaradiť žiadosti do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch 2/r, 2/s tohto uznesenia
       Termín: 12/2018
   p/ OcÚ, stornovať fa za stočné pre D.Berkiovú v zmysle schválenia v bode 2/t tohto uznesenia
       Termín: 12/2018
   r/ OcÚ, vyplatiť jednorázový príspevok V.Farkašovej v zmysle schválenia v bode 2/u tohto
       uznesenia
       Termín: 12/2018
   s/ OcÚ, preplatiť náklady na opravu špaliet Petrovi Stašákovi v zmysle schválenia v bode 2/v
       tohto uznesenia
      Termín: rok 2019
   t/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“
      v zmysle schválenia v bode 2/x tohto uznesenia
      Termín: rok 2019
   u/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie nákladov vynaložených na investície v zmysle schválenia v bode
        2/y tohto uznesenia
        Termín: rok 2018
   v/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie daňovej pohľadávky PD Málinec v zmysle schválenia v bode 2/z
       tohto uznesenia
       Termín: rok 2018


V Málinci, 14.12.2018
                                                                                          Ing. Igor Lacko
                                                                                            starosta obce