Uznesenie č. 1/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci,  konaného dňa 21. februára 2019

1.Berie na vedomie:  

   a/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ľubomíra Jakubu
   b/ Informáciu o plnení uznesení OZ
   c/ Vzdanie sa predsedu Kultúrno-športovej komisie p. Jána Kvasnicu funkcie predsedu komisie od 28.2.2019
   d/ Informáciu starostu obce o odvolaní člena z Rady školy pri MŠ Málinec delegovaného obcou Ing. Igora Čepka
   e/ Informáciu starostu obce o delegovaní člena do Rady školy MŠ Ing. Igora Lacka
   f/  Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2018
   g/ Informáciu riaditeľa ZŠ Málinec Mgr. Karola Čonku o možnosti zriadenia špeciálnej tried v ZŠ Málinec
   h/ Informáciu o cenovej ponuke na opílenie 16 ks líp na Lipovej ulici
 ch/ Informáciu starostu obce o podaných projektoch
   i/ Žiadosť Erika Oláha, bytom Málinec Družstevná 515/21 o výmenu bytu
   j/ Oznámenie starostu obce o príprave územného plánu obce

2.Konštatuje, že:
   Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Málinci p. Jaroslava Kminiaková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
  
3.Schvaľuje:
   a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ján Semerák
                                                2. Ján Kvasnica
   b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Bc. Jozef Starove
                                                       členovia – Ing. Dušan Michalove, Mgr. Ľuboslav Jablonský
   c/ Odmeňovanie osôb zúčastnených na akciách usporiadaných Obcou Málinec na základe mimopracovného pomeru v sume 20 € v čistom na osobu/ akcia
   d/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného  pri inventarizácii k 31.12.2018
   e/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne:
       Vyraďovacia komisia: 1. Bc. Jozef Starove
                                              2. Kvasnica Ján
                                              3. Jakuba Ľubomír
        Likvidačná komisia:   1. Lacková Ingrida
                                              2. Čáni Pavel
                                              3. Janšto Juraj
   f/ VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019
   g/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2019, vo výške 30,--€ na dieťa s trvalým pobytom v Málinci, s využitím minimálne 1/3 finančných prostriedkov v MŠ na aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec
   h/ Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018
  ch/Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 2/2018 na vedenie účtovníctva obce Málinec
   i/ Smernicu upravujúcu postup obce  ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek a Smernicu upravujúcu postup ZŠ ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
   j/ Pridelenie bytu č.6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre Jarmilu Kovalčíkovú, bytom Málinec, Okružná 152/20
  k/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2020 nasledovným nájomníkom:
       byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš            byt č. 3 – Ján Kudzbeľ            byt č. 5 – Ján Šuľaj
       byt č. 2 – Miroslav Schlenc         byt č. 4 -  Stanislav Sedmák    byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková
   l/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2020 nasledovným
        nájomníkom:
        byt č. 1- voľný Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh           byt č. 5 – Patrícia Ferková
        byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh
                                                                                                         byt č. 7 – Karolína Farkašová
  m/ Dohodu o zániku nájmu bytu č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21 s nájomcom Annou Demeovou dňom 31.1.2019
  n/ Dohodu o zániku nájmu bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 s nájomcom Stanislavom Kovalančíkom dňom 31.1.2019
   o/ Žiadosť Jany Urdovej, bytom Málinec, Školská 216/14 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytu
   p/ Žiadosť o výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 59/21 pre nájomcu p. Petra Stašáka
   r/ Odpísanie nákladov vynaložených na projektovú dokumentáciu na Hasičskú zbrojnicu fa č.16/2017, dodávateľ Ing. Ján Kubaliak v sume 250 € ako zmarené investície z dôvodu nepoužiteľnosti projektu
   s/ Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv b.j. 130 na faktúru č. 2019/001, dodávateľ Miroslav Sojka v sume 387 € - oprava kotla a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv b.j. 515 na fa č. 20190010, dodávateľ Ing. Peter Pračko v sume 85,-- € - deratizácia
   t/ Zmenu zástupcu obce Málinec ako člena OOCR  Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe starostu obce Ing. Igora Lacka
   u/ Opravu osvetlenia v časti Dobrý Potok a Starý Vŕšok
   v/ Zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku Fodorovú, dohodou k 28.2.2019
   z/ Pridelenie bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku Fodorovú od 1.3.2019
   x/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Evu Balogovú, bytom Na Vinici 388/1, od 1.3.2019
   y/ Redakčnú radu obecného spravodaja v zložení: Mgr. Edita Gúgľavová, Želmíra Urdová ml., Anna Kančová, Mgr. Katarína Chrastinová, Juraj Janšto, Ľubomír Jakuba, Ema Sarvašová

4. Volí:
    a/ Predsedu Kultúrno-športovej komisie p. Jaroslavu Kminiakovú od 1.3.2019
    b/ Členov komisií pri OZ:
    1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:  Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8, Ingrida Lacková, Nová 136/6, Pavol Števove, Školská 452/40, Ján Urda, Zdravotná 19/7
    2. Kultúrno–športová komisia:Ján Kvasnica, Za lesami 352/13, Anna Kančová Okružná 147/28, Anna Pilátová, Sklárska 389/7, Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2, Anna Valentýniová, Okružná 139/17, Kamil Starove, Sklárska 382/2, Marcela Balogová, Mlynská 511/17,  
        Ľubomír Jakuba, Družstevná 486/19, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29
    3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22, Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34
    4. Finančná komisia: Eva Števove, Školská 452/40, Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15, Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22
    5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:  Martina Farkašová, Za lesami 412/7,  Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13, Martin Kancko, Družstevná 455/5, Mgr. Mária Joklová, Tichá 10/2
    6. Komisia pre občianske záležitosti : Milota Kupcová, Námestie SNP 42/7, Daniela Faťarová, Kinová 433/34, Anna Švingálová, Družstevná 481/13, Anna Kančová, Okružná 147/28, Mgr. Ľuboslav Jablonský, Urbárska 175/2
    7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu: Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4, Juraj Janšto, Lipová 305/8, Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34, Anna Semeráková,  Družstevná 457/7, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29

5. Neschvaľuje:
    a/ Prenájom bytu č. 6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre p.Jána Kancku
    
6. Ukladá:  
    a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie
        Termín: 05/2019
    b/ OcÚ,poskytnúť dotáciu pre záujmovú činnosť detí v roku2019 podľa bodu 3/g tohto uznesenia
        Termín: ako v texte
    c/ OcÚ, zadáva zákazky podľa schválenej smernice v bode 3/i tohto uznesenia
        Termín: trvalý
    d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v bytových domoch 515 a 130 podľa bodov 3/k a 3/l tohto uznesenia
        Termín: marec 2019
    e/ OcÚ, zabezpečiť výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 59/21 pre nájomcu Petra Stašáka podľa bodu 3/p tohto uznesenia
        Termín: rok 2019
    f/ Stavebnej komisii, preveriť spôsob prípravy antukového ihriska v časti Huta
        Termín: do nasledujúceho OZ
    g/ Riaditeľovi ZŠ do najbližšieho zasadnutia OZ predložiť finančný rozpočet na zriadenie špeciálnej triedy
        Termín: ako v texte
    h/ OcÚ, sledovať plnenie bodu 3/g tohto uznesenia
        Termín: trvalý
    i/ OcÚ, prideliť byt č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21 na nasledujúcom zasadnutí OZ
        Termín: ako v texte
    j/ OcÚ, vypracovať dohodu o zrušení nájmu na byt č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 k 28.2.2019 pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Mlynská 510/15 a zároveň vypracovať nájomnú zmluvu od 1.3.2019 tohto uznesenia
       Termín: ako v texte
    k/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Evu Balogovú v zmysle schválenia v bode 3/x tohto uznesenia
        Termín: marec 2019
    l/ OcÚ, do nasledujúceho OZ vypracovať pravidlá prideľovania bytov
        Termín: ako v texte
   m/ OcÚ, zasielať poslancom e-mailom  materiály 7 dní pred zasadnutím OZ
        Termín: ako v texte
    n/ OcÚ, do nasledujúceho zasadnutia OZ vypracovať návrh odmeňovania členov Redakčnej rady
        Termín: ako v texte
        
V Málinci, 26.2.2019                                                                   Ing. Igor Lacko
                                                                                                       starosta obce