Uznesenie č. 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci , konaného dňa 3. apríla 2019
1.Berie na vedomie:  
   a/ Informáciu starostu obce o vyhlásení výzvy na Environmentálny fond

2. Schvaľuje:
    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Mgr. Ľuboslav Jablonský
                                                 2. Ján Semerák
    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Bc. Ivan Karlík
                                                       členovia – Mgr. Peter Turic, Jaroslava Kminiaková
    c/ Mimosúdnedne vyrovnanie s firmou Kalypso n.o. za nasledovných podmienok:   - odkúpenie majetku od firmy Kalypso n.o. evidovaného v hlavnej knihe analytickej evidencie k 31.12.2017 v sume vyúčtovacej faktúry č.140/2018, v celkovej hodnote 1918,38 € a súdneho  poplatku 252,-- €.

3. Neschvaľuje:
    a/ Žiadosti o NFP  na Environmentálny fond L. OBLASŤ: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich  verejných budov  vrátane zatepľovania, ČINNOSŤ L5AP – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov  vrátane zatepľovania na projekt  „Kultúrny dom
        Málinec“

4. Ukladá:
    a/ OcÚ, zabezpečiť mimosúdne vyrovnanie s firmou Kalypso n.o. podľa schválenia v bode 2/c
        Termín: 04/2019
    b/ OcÚ, v prípade dohody s firmou Kalypso n.o.  o mimosúdnom vyrovnaní, zasadnúť finančnej  komisii, za účelom zreálnenia ponúkaného majetku
        

V Málinci, 4.4.2019                                                                     Ing. Igor Lacko
                                                                                                   starosta obce