Uznesenie č. 3/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 25. apríla 2019

 

1.Berie na vedomie:  
   a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení
   b/ Informáciu o možnosti zhodnotenia bytových domov 510,511 ( fir. MILIX s.r.o.)
   c/ Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2019
   d/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu za rok 2018
   e/ Informáciu o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytkového majetku
   f/ Informáciu starostu o realizácii projektov
 
2. Schvaľuje:
    a/ Overovateľov zápisnice:  1.Jaroslava Kminiaková  
                                                 2. Bc. Ivan Karlík                
    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ján Kvasnica
                                                       členovia –  Ján Semerák, Mgr. Ľuboslav Jablonský
    c/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2019
    d/ Návrh Rokovacieho poriadku obce Málinec
    e/ Návrh odmeňovania členov RR – Málinský hlásnik formou Dohody o pracovnej činnosti štvrťročne prípadne po vydaní MH v sume 28,-- € v hrubom/1 osoba/1 vydanie. Odmena bude vyplatená na základe zhromažďovania, zaznamenávania, spracovávania informácií a grafickej úpravy MH členom RR okrem Juraja Janšta, zástupcu starostu obce Málinec a zamestnankyne obce Anny Kančovej. Podklad k vyplateniu odmeny bude spracovaný predsedom RR a následne schválený starostom obce Málinec
    f/ Výmenu digestora pre Marcelu Balogovú v bytovom dome Mlynská 511/17, byt č. 2
    g/ Žiadosť Dany Baboľovej o zaradenie do poradovníka bytov
 
3. Neschvaľuje:
 
    a/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21
    b/ Žiadosť Jána Najmajera o zaradenie do poradovníka na výmenu bytov z dôvodu, že výmenu je možné uskutočniť medzi dvomi nájomníkmi v danom bytovom dome podľa platného VZN č. 2/2007
   c/  Žiadosť Miloša Goliana o zaradenie do poradovníka na výmenu bytov z dôvodu, že výmenu je možné uskutočniť medzi dvomi nájomníkmi v danom bytovom dome podľa platného VZN č. 2/2007
 
4. Ruší:
    Bod 3/r, uznesenia OZ v Málinci č. 1/2019, zo dňa 21.2.2019 z dôvodu možnosti doplnenia projektu
 
5. Vyhlasuje:
     Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č. 742, parc.č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2
 
6. Súhlasí:
    So žiadosťou Jána Riečicu  o vydanie súhlasu na podnájom bytu v bytovom dom  Mlynská 510/15 pre Janu Urdovú, bytom Málinec, Školská 216/14 na obdobie 1 roka
 
7. Mení:
    Uznesenie OZ č. 1/2019, v bode 3/c nasledovne: Odmeňovanie osôb zúčastnených na akciách usporiadaných Obcou Málinec na základe mimopracovného pomeru v sume 28 € v hrubom na osobu/ akcia
  
 
8. Ukladá:
   a/ Stavebnej a finančnej komisii do najbližšieho OZ predložiť stanovisko k možnej realizácii bytových domov 510, 511
       Termín: ako v texte
   b/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu
       Termín: rok 2019
   c/ Poslancom OZ a komisiám, riadiť sa schváleným Rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia
       Termín: trvalý
   d/ OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie členov RR – Málinský hlásnik
       Termín: štvrťročne, prípadne po vydaní MH
   e/ OcÚ, zabezpečiť výmenu digestora pre Marcelu Balogovú, bytom Mlynská 511/17
       Termín: 06/2019
   f/ Riaditeľovi ZŠ v Málinci do najbližšieho zasadnutia OZ predložiť písomný doklad o výške rozpočtu na mzdy+ odvody zamestnávateľa v prípade zriadenia špeciálnej triedy, potvrdený Krajským školským úradom v Banskej Bystrici pri súčasnom  počte žiakov
      Termín: ako v texte
   g/ OcÚ, vypracovať zmluvu  medzi Jánom Riečicom a Janou Urdovou, na podnájom bytu Mlynská 510/15 od  1.5.2019
       Termín: ako v texte
   h/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 5 tohto uznesenia
 ch/ OcÚ, preveriť možnosť vymedzenia parciel na prenájom garáží pri bytovkách 510,511
       Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ
 
 
V Málinci, 26.4.2019                                                           Ing. Igor Lacko -  starosta obce