Uznesenie č.4/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci konaného dňa 27. júna 2019

 

1.Berie na vedomie:  

 

 
   a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení
   b/ Informáciu riaditeľa ZŠ o výške rozpočtu na mzdy + odvody zamestnávateľa v prípade zriadenia špeciálnej triedy
   c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č. 2/2019
   d/ Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky za rok 2018
   e/ Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky ZŠ Málinec za rok 2018
   f/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2018
  
2. Schvaľuje:
    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ján Kvasnica
                                                 2.  Mgr. Peter Turic          
    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ing. Dušan Michalove
                                                       členovia –  Bc. Jozef Starove, Mgr. Ľuboslav Jablonský
    c/ Návrh VZN č. 2/2019 – Zásady prideľovania bytov v obci Málinec
    d/ Výšku stočného pre rok 2019 nasledovne:  Právnické osoby 0,90 €/m3
                                                                             Fyzické osoby     0,80 €/m3
    e/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 na aktualizáciu rozpočtu k 27.6.2019
    f/ Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce Málinec na rok 2018 bez výhrad
    g/ Rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2018 nasledovne:
        - Tvorba Rezervného fondu  - 61.604,92 €
        - Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv – 899,-- €
        - Tvorba fondu rozvoja bývania  - 1.817,64 €
    h/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky konkrétne na :
        - rekonštrukcia kanalizácie             15.000 €
        - rekonštrukcia budovy knižnice      5.000 €
        - Budova požiarnej zbrojnice           2.500 €
        - Rekonštrukcia chodníkov na Potočnej ulice a priľahlých ulíc /Za lesami, Kinová 39.016,78 €
        - Rekonštrukcia striech bytoviek Mlynská 510,511 – 1.700 €   
   ch/ Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv na podlahu bytového domu 515 v sume 91,84 € - VPD č. 945/v a v sume 209,57 € - VPD č. 881/v, na maľovanie spoločných priestorov BJ 515 v sume 56,55 € - VPD č. 813/v a na nákup ohrievača vody BJ 515 v sume 120,81 € -  VPD  č. 855/v
   i/ Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
   j/ Nákup majetku z Mikroregiónu Hornohrad – štiepkovač NHS 720 IE 4 v sume 5.500 € a posypovač KUHN  VSA 601 v sume 1.000 €
   k/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, č.p. 474/1 o výmere 25 m2 za účelom využitia na postavenie prenosnej dočasnej garáže , vybranému záujemcovi, ktorým je František Nociar nar. 9.5.1987,
       bytom Málinec, Sklárska 378/8, na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.7.2019. Výška nájomného je stanovená vo výške 0,13 €€/m2/rok
  l/ Odpredaj nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 742, k.ú. Málinec, ako CKN p.č. 274/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 91 m2 v podiele 1/1-ina, CKN p.č.274/1, trvalý trávny porast vo
       výmere 539 m2 v podiele 1/1-ina do výlučného vlastníctva Ľubice Chromekovej r. Janštovej, nar. 2.9.1955, bytom Kinová 441/26, 985 26  Málinec v sume 0,50 €/m2, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že na p.č. 274/3 stojí rodinný dom patriaci do
       jej vlastníctva a parc.č. 274/1 užíva ako záhradu od roku 1980 a ide o priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Užívanie pozemku bolo legalizované stavebným povolením na stavbu RD, vydaným Okresným národným          výborom v Lučenci, odbor územného plánovania č. 205/83-Ja, zo dňa 1.4.1983. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a,ods.6,zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
       Všetky náklady s odpredajom znáša kupujúci.
  m/ Žiadosť ZŠ Málinec, Hlavná 86/29, 985 26 Málinec so zriadením triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  od 1.9.2019
   n/ Ukončenie nájmu s Karolínou Farkašovou v bytovom dome Družstevná 515/21pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu porušovania dobrých mravov, domového poriadku, v ktorom sa byt nachádza
   o/ Občianskemu združeniu Málinec dotáciu vo výške 150 € na nákup hojdačky
   p/ Žiadosť Michaely Fizerovej o zaradenie do poradovníka bytov
   r/ Žiadosť Denisy Čunkovej o zaradenie do poradovníka bytov
   s/ p. Drahomíra Melicha nar. 10.4.1960, bytom Málinec, Kostolná 67/27 za preventivára obce na dobu 5 rokov. Dohodnutá hrubá odmena vo výške 134 €/rok bude vyplatená vždy v novembri príslušného roka
   t/ Pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Michaelu Fizerovú, bytom Málinec, Vrecová 248/8, od 1.7.2019
 
3. Ruší:
    a/ Bod 2/e, uznesenia OZ č. 4/2018
    b/ Bod 2/d, uznesenia OZ č. 4/2018 v časti použitia RF na zmenu územného plánu a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
 
4. Ukladá:
    a/ OcÚ, dodržiavať Zásady prideľovania bytov v obci Málinec podľa VZN č. 2/2019
         Termín: trvalý
    b/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/d tohto uznesenia
         Termín: trvalý
    c/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov za rok 2018 podľa bodu 2/g tohto
        uznesenia
        Termín: rok 2019
    d/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu tvorbu a použitie fondov obce podľa bodu 2/h   
         tohto uznesenia
         Termín: rok 2019
    e/ OcÚ, použiť prostriedky fondu prevádzky,údržby a opráv v zmysle bodu 2/ch tohto uznesenia
        Termín: rok 2019
    f/ OcÚ, zabezpečiť nákup majetku podľa bodu 2/j tohto uznesenia
        Termín: rok 2019
    g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/k tohto uznesenia
        Termín: od 1.7.2019
    h/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/l tohto uznesenia
        Termín: rok 2019
   ch/ OcÚ, zabezpečiť ukončenie nájmu podľa bodu 2/n tohto uznesenia
        Termín: 15.7.2019
    i/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre OZ Málinec podľa bodu 2/o tohto uznesenia
        Termín: 08/2019
    j/ OcÚ, zapracovať do rozpočtu obce na rok 2020 opravu Družstevnej ulice
        Termín: ako v texte
    k/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom bytu podľa bodu 2/t tohto uznesenia
        Termín: od 1.7.2019
    l/ OcÚ, vykonať prieskum cenovej ponuky na opravu striech bytových domov Mlynská 510,511
        Termín: do nasledujúceho OZ
 
 
5. Neschvaľuje:
    a/ Komplexnú obnovu bytových domov 510,511formou komerčného úveru
    b/ Žiadosť o výmenu kuchynskej linky pre Karolínu Farkašovú bytom Málinec, Družstevná  515/21
 
 
V Málinc, 28.6.2019
 
Ing. Igor Lacko - starosta obce