Uznesenie OZ 7/2006

Uznesenie č. 7/2006

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva , konaného dňa 24.11.2006

 

1.Berie na vedomie:

a/ Informáciu o plnení uznesení OU
b/ Informáciu o príprave komunálnych volieb 2.12.2006
c/ Informáciu o vývoji a stave obyvateľstva v r. 2003-2006
d/ Informáciu o výstavbe obce v rokoch 2003 – 2006
e/ Zápis stavebnej komisie o navrhovaných úpravách v spolo-
čenskom dome na prízemí
f/ Informáciu o vývoji rozpočtu obce v rokoch 2003-2006
g/ Informáciu o poplatkoch za komunálny odpad


2.Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení:predseda-Ing. Milan Tóčik
členovia-MVDr.Ľuboš Tatranský
Detvan Marian
b/ Rozpočet obce Málinec na rok 2007 ako záväzný a rozpočet
Obce Málinec na roky 2008 a 2009 ako orientačne
c/ Smernicu na vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec
d/ Dodatok k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Málinec
e/ Prevádzkový poriadok Obce Málinec kanalizácia a ČOV
f/ Prenájom nebytových priestorov pre prevádzku Pošty v obci
Málinec a to na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou
lehotou v zmysle zmluvy zo dňa 12.5.2004
g/ Žiadosť Janky Borošovej bytonm Málinec 239 o preplatenie
3 dní dovolenky
h/ Výšku nájomného za prenájom priestorov SD na prízemí
pre Vieroslavu Riečicovú,bytom Málinec 366 vo výške
100,–-Sk/m2 po dobu jedného roka t.j. od 1.11.2006
do 31.10.2007
ch/ Predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku-orná pôda,
vedeného na LV 751, parc.č. 1563/1 o výmere 2,75 ha
pre Petra Kreta,bytom Málinec 388, na obdobie od 1.10.2006
do 30.9.2007
i/ Zníženie nájomného pre Annu Švingálovú-Textil Ada Málinec
na úroveň prvého roku podnikania na obdobie jedného roka
t.j. od 1.11.2006 do 31.10.2007
j/ Odmenu pre starostu obce za 4.Q.2006 vo výške 30 %
k/ Príspevok pre Občianske združenie v Málinci na mzdu a
odvody pre Miroslava Kvasnicu v sume 35.900,-Sk

3.Súhlasí:

a/ S vyhlásením pohľadávky voči Anne Belohorskej naposledy
trvale bytom Málinec 388 v sume 10.896,50, vyplývajúcej
z ročného zúčtovania nájomného za nedobytnú a s jej odpí-
saním zo sumy pohľadávok za nájomné.

4.Ukladá :
a/ OcÚ zabezpečiť plnenie rozpočtu v zmysle schválenia v bode
2/b tohto uznesenia
Termín: ako v texte
b/ OcÚ zabezpečiť inventarizáciu majetku obce v zmysle schvá-
lenej Smernice v bode 2/c tohto uznesenia
Termín: rok 2006
c/ OcÚ zabezpečiť prevádzku kanalizácie a ČOV v zmysle schvá-
leného Prevádzkového poriadku v bode 2/e tohto uznesenia
Termín: trvalý
d/ OcÚ vypracovať novú nájomnú zmluvu pre Slovenskú poštu
v zmysle schválenia v bode 2/f tohto uznesenia
Termín: november 2006
e/ OcÚ preplatiť dovolenku pre Janku Borošovú v zmysle schvá-
lenia v bode 2/g tohto uznesenia
Termín: december 2006
f/ OcÚ účtovať nájomné pre Vieroslavu Riečicovú 100,–-Sk/m2
v zmysle schválenia v bode 2/h tohto uznesenia
Termín:ako v texte
g/ OcÚ predĺžiť nájomnú zmluvu pre Petra Kreta v zmysle
schválenia v bode 2/ch tohto uznesenia
Termín: 11/2006
h/ OcÚ účtovať znížené nájomné pre Annu Švingálovú v zmysle
schválenia v bode 2/i tohto uznesenia
Termín: ako v texte
ch/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia
v obde 2/j tohto uznesenia
Termín: december 2006
i/ OcÚ previesť na účet Obč.združenia sumu 35.000,–Sk
Termín: december 2006

Poslanci jednomyselne schválili uznesenie č. 7/2006