Uznesenie OZ 1/2007

Uznesenie č. 1/2007 zo zasadnutie Obecného zastupitelstva v Málinci dňa 1.2.2007

 

1.Berie na vedomie:

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu starostu o Petícii za zvolenie koordinátorky
c/ Informáciu o usmernení Reg.veterinárnej správy v Lučenci
o domácich zabíjačkách

2.Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení:predseda Detvan Marian
členovia Ing.Zákopčan Víťazoslav
Števove Eva
b/ Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva v Málinci :

Finančná komisia – Ing.Zákopčan Víťazoslav, Ing.Faťara
Pavel, Melich Drahomír

Kultúrna komisia – Števove Eva, Kupcová Milota, Tóčiková
Ivana, Grulišová Ružena

Sociálna komisia – Janšto Juraj, Urdová Elena, Kupcová
Milota, BC.Lacko Michal,Bc.Valentínyová
Radomíra
Stavebná komisia – Detvan Marian, Ing.Geľhoš Juraj,
Ing.Tóčik Milan, Haas Štefan,Kováč Pavel

Športová komisia – MVDr.Tatranský Ľuboš, Mgr.Zákopčanová
Helena, Ing.Tóčik Milan, Števove Pavel,
Faťarová Michaela

Komisia na ochranu verejného záujmu – Melich Štefan,
Števove Eva, Vrábeľ Jozef
c/ Predloženie žiadosti Obce Málinec o poskytnutie dotácie
na výstavbu nájomných bytov na Ministerstvo výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR v zmysle Výnosu MVaRR SR č.V-1/2006
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Výška požadovanej
dotácie je 1.864.000 Sk
d/ Podmienky prideľovania nájomných bytov v zmysle Výnosu
MvaRR SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania. Názov stavby:Prestavba nebytového priestoru v ŠA
Málinec na 7 bytov nižšieho štandardu

e/ Spolufinancovanie výstavby nájomných bytov na Športovom
areáli prostredníctvom úveru zo ŠFRB v zmysle zákona NR SR
č. 607/2003 Z.z.

f/ Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov
ŠFRB v zmysle zákona NRSR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na stavbu:
Prestavba nebytového priestoru v ŠA Málinec na 7 bytov
nižšieho štandardu.Uvedené byty budú mať nájomný charakter.
Výška požadovanej podpory je 621.467 Sk
g/ Vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce na splá-
canie úveru /istiny+úroku/ poskytutého z prostriedkov ŠFRB
na stavbu: Prestavba nebytového priestoru v ŠA Málinec
na 7 bytov nižšieho štandardu a zabezpečenie ich pravidel-
ného splácania počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB

h/ Prijatie Bankovej záruky a zabezpečenie záväzkov v prípade
poskytnutia podpory z prostriedkov ŠFRB na stavbu:
Prestavba nebytového priestoru v ŠA Málinec na 7 bytov
nižšieho štandardu vo forme Bankovej záruky, Dexia
banky Slovensko. Zabezpečenie Bankovej záruky bude vlastnou
vista blankozmenkou.
ch/ Zásady používania služobných motorových vozidiel v podmien-
kach Obce Málinec

i/ VZN č.1/2007 o podmienkach poskytovania dotácií, nenávrat-
ných a návratných finančných príspevkov právnickým
a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce Málinec
a kritériá pre ich poskytovnie

j/ Odmeny pre poslancov OZ nasledovne:
300,–- Sk mesačne paušálna odmena
300,–- Sk za účasť na zasadnutí OZ

k/ Odmenu pre zástupcu starostu nasledovne:
2.500,–- Sk mesačne

l/ Odmenu starostovi obce nasledovne:
- bude schvaľovať OZ percentuálne vo výške 0-50%
po uplynutí štvrťročného obdobia

m/ Žiadosť Ivany Kovalančíkovej ,bytom Málinec 389 o zmenu
nájomnej zmluvy na byt č.1 v bytovom dome 389

n/ Vstup Obce Málinec do Združenia miest a obcí pre využívanie
obnoviteľných zdrojov / ZMOPOZ/

3. Ukladá

a/ Predsedom komisií OZ zvolať zasadnutia komisií za účelom
stanovenia si plánov práce a činností počas volebného
obdobia 2006-2010
Zodpovedný: predseda komisi
Termín: individuálne

b/ OcÚ zabezpečiť predloženie žiadosti v zmysle bodu 2/c
tohto uznesenia
Termín: 15.2.2007

c/ OcÚ zabezpečiť spolufinancovanie výstavby nájomných bytov
na ŠA v zmysle bodov 2/e, 2/f, 2/g tohto uznesenia
Termín: 15.2.2007

d/ OcÚ zabezpečiť používanie služobných motorových vozidiel
v zmysle Zásad schválených v bode 2/ch tohto uznesenia
Termín: trvalý

e/ OcÚ zabezpečovať poskytovanie dotácií, nenávratných a ná-
vratných fin.príspevkov v zmysle VZN č.1/2007 , schválené-
ho v bode 2/i tohto uznesenia
Termín: trvalý

f/ OcÚ zabezpečiť vyplácanie odmien podľa bodov 2/j,2/k,2/l
tohto uznesenia
Termín: trvalý
g/ OcÚ doplniť do názvu VZN č.1/2007 aj slovko“nenávratných“
fin.príspevkov
Termín: ihneď
h/ OcÚ urobiť zmenu nájomnej zmluvy pre Ivanu Kovalančíkovú
v zmysle schválenia v bode 2/m tohto uznesenia
Termín: február 2007
ch/ OcÚ zaslať výpis uznesenia OcÚ Necpaly o vstupe do ZMOPOZ
v zmysle schválenia v bode 2/n

3.Odročuje
a/ Posúdenie žiadosti o fin.príspevok ZO protifašistických
bojovníkov na nasledujúce zasadnutie OZ a to po doplnení
žiadosti v zmysle VZN č. 1/2007

Uznesenie č. 1/2007 poslanci schválili jednomyselne.

V Málinci dňa 9.2.2007

Ing. Čepko Igor
starosta obce