Uznesenie OZ 2/2007

Uznesenie č. 2/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 15.3.2007

 

1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu o plnení uznesení
b/ Informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na výstavbu nájomných bytov
c/ Informáciu starostu o poskytovaní el.energie z futbalového štadióna pre Ing.Pavla
Faťaru a Martina Kancku v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Málinci
d/ Oznámenie PharmDr.Talánovej o uzavretí Lekárne Calendula v Málinci
e/ Žiadosť MUDr.Schmiedta na dovybavenie zubnej ambulancie v Málinci

2. Schvaľuje :
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-MVDr.Tatranský Ľuboš
členovia- Detvan Juraj, Detvan Marián
b/ Plnenie rozpočtu Obce Málinec k 31.12.2006
c/ Záverečný účet Obce Málinec a celoročné hospodárenie za rok 2006 bez výhrad
d/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Málinec
k 31.12.2006
e/ Správu o stave majetku Obce Málinec k 31.12.2006
f/ Návrh na vyradenie inventára z majetku obce podľa prevedenej inventúry
od 26.11.2006 do 30.11.2006
g/ Likvidačnú komisiu pre likvidáciu majetku obce v zmysle návrhu na vyradenie
v nasledovnom zloženi: predseda Vrábeľ Jozef
členovia Detvan Juraj,Grulišová Ružena, Ing.Michalove
Iveta
h/ Predĺženie nájomých zmlúv všetkým nájomníkom bytového domu č. 515 v obci
Málinec o jeden rok do 31.3.2008
ch/ Vytvorenie Spoločného školského úradu so sídlom v Poltári, za účelom kvalitného,
racionálneho a efektívneho zabezpečenia výkonu prenesených úloh štátnej správy
na samosprávu na úseku školstva
i/ Žiadosť Vladimíra Semeráka nar. 1.12.1987,bytom Málinec 459 o pridelenie bytu
a zaradenie žiadosti do poradovníka na pridelenie bytov
j/ Žiadosť Juraja Gúgľavu nar. 17.4.1972, bytom Málinec 238 o pridelenie bytu
a zaradenie žiadosti do poradovníka na pridelenie bytu
k/ Žiadosť Emílie Berkyovej nar. 6.3.1938,bytom Máliec 318 o pridelenie bytu
a zaradenie žiadosti do poradovníka na pridelenie bytu
l/ Zmenu užívateľa bytu č. 1 na zdravotnom stredisku v Málinci 59 z doterajšieho
nájomníka Mariana Gombalu na Andreu Gombalovú na základe ich spoločnej
žiadosti. Zmenu previesť k dátumu 1.4.2007
m/ Žiadosť ZO SZPB v Málinci o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v zmysle ich žiadosti zo dňa 14.2. 2007 vo výške 3.000,–- Sk
n/ Ukončenie nájmu v nebytových priestoroch kaviarne Lukrécia, na základe žiadosti
p.Igora Lacku ku dňu 1.4.2007

3.Ukladá :

a/ Likvidačnej komisii vykonať likvidáciu majetku obce v zmysle predloženého
návrhu na vyradenie
Termín: 30.4.2007
b/ OcÚ vypracovať dodatok k nájomným zmluvám pre nájomníkov byt.domu 515
v zmysle bodu2/h tohto uznesenia. S nájomníkmi, ktorým vznikne nedoplatok
z ročného zúčtovania za rok 2006 vyšší ako 1.000,– Sk uzavrieť súčasne
s dodatkom aj splátkový kalendár na vyrovnanie dlhu
Termín: do 15.4.2007
c/ OcÚ zabezpečovať výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva
aj prostredníctvom Spoločného školského úradu so sídlom v Poltári a to podľa
Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu
Termín: trvalý
d/ OcÚ zaradiť žiadosti o pridelenie bytov do poradovníka v zmysle bodov 2/i,
2/j, 2/k tohto uznesenia
Termín: marec 2007
e/ OcÚ zabezpečiť zmenu užívateľa bytu v zmysle bodu 2/l tohto uznesenia
Termín: 31.3.2007
f/ OcÚ poskytnúť nenávratný finančný príspevok pre ZO SZPB v Málinci v zmysle
bodu 2/m tohto uznesenia
Termín: v priebehu roka 2007
g/ OcÚ dovybaviť ordináciu zubného lekára /kuchynská linka + dvojdres/ a zároveň
hľadať možnosti získania finančných prostriedkov na nákup stomatologickej
súpravy pre zubnú ambulanciu v Málinci
Termín: apríl 2007
h/ OcÚ v prípade potreby zabezpečiť rozšírenie priestorov Lekárne Calendula
v Málinci /108 m2/ . OZ splnomocňuje starostu obce jednať v tejto záležitosti
.Termín: ako v texte
ch/ OcÚ zverejniť na web stránke Málinca ako i okresných novinách inzerát na volné
miesto farmaceuta s atestáciou lekárenstva
Termín: marec 2007

V Málinci dňa 19.3.2007

Ing. Čepko Igor
starosta obce