Uznesenie OZ 3/2007

Uznesenie č. 3/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 10. mája 2007

 

1. Berie na vedomie
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu starostu o poskytnutých dotáciách pre Obec Málinec
c/ Informáciu starostu o výsledkoch verejného obstarávania
d/ Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov podaným starostom obce v zmysle zák.č. 357/2004
e/ Informáciu likvidačnej komisie o likvidácii prebytočného majetku Obce Málinec
f/ Informáciu starostu obce o opätovnom podaní žiadosti na SFZ na vybudovanie
miniihriska s umelou trávou
g/ Informáciu starostu o zabezpečovaní štúdie pre výstavbu MVE v obci Málinec
h/ Informáciu starostu o príprave Miestnej akčnej skupiny Poltársko pre LEADER
ch/ Informáciu starostu o zabezpečovaní odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie
miestnej ČOV a kanalizácie
i/ Informáciu starostu o uloženej pokute Obci Málinec od SIŽP v Banskej Bystrici
za vypúšťanie odpadových vôd v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy
vo výške 10.000,–Sk

2. Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Števove Eva
členovia - Janšto Juraj, Vrábeľ Jozef
b/ Plnenie rozpočtu Obce Málinec k 31.3.2007
c/ Člena Rady školy pri ZŠ v Málinci p. Juraja Janštu , bytom Málinec 429, v zmysle
zákona 596/2003 Z.z. ako zástupcu obce
d/ Poplatky za pranie prádla v obecnej práčovni nasledovne: občania 50,–Sk/1 pranie
podnikatelia 80,-Sk/1 pranie
e/ Plán investícií obce Málinec na rok 2007
f/ Združenie prostriedkov Obce Málinec v prospech Mikroregiónu Hornohrad
na nákup poľnohospodárskeho traktora a štiepkovača podľa počtu obyvateľov
g/ Nenávratný finančný príspevok Obce Málinec pre Mikroregión Hornohrad
v zmysle VZN 1/2007 na Program obnovy dediny, spracovanie analýzy územia
a zdrojov pre tvorbu stratégie rozvoja obcí Mikroregiónu Hornohrad a Háj
zakladajúcich MAS pre program LEADER vo výške 2.500,–Sk
h/ Aktualizáciu rozpočtu Obce Málinec k 30.4.2007
ch/ Nenávratný finančný príspevok pre Klub dôchodcov v Málinci na rok 2007
vo výške 4000,– Sk
i/ Nenávratný finančný príspevok pre Občianske združenie Málinec, pre mzdy
zamestnancov zamestnaných na základe dohody č. 20/13/výzva/§54/2A/2006/LC
vo výške 32.366,–Sk
j/ Odmenu starostovi Obce Málinec za I.Q.2007 vo výške 31 %
k/ Dodatok č. 1/2007 k Smernici o miestnej kanalizácii. 1/2006
l/ Zmenu zmluvy o nájme bytu č. 4 v bytovom dome Málinec 379 z nájomníčky
Eriky Illéšovej na Jozefa Illéša nar. 30.4.1962
m/ Zaradenie žiadosti Miroslava Schlenca, bytom Málinec 390 do poradovníka
uchádzačov o byty
n/ Zaradenie žiadosti Petra Kreta bytom Málinec 388 do poradovníka uchádzačov
o byty
o/ Pridelenie bytu po Jozefovi Jackuliakovi v Málinci 390 pre žiadateľa Petra
Kreta bytom Málinec 388

3. Žiada
Vieroslavu Riečicovú bytom Málinec 366 o doplnenie žiadosti o povolenie
na vybudovanie vonkajšieho sedenia s priamym prístupom do budovy
K4 Internet Café.

4. Súhlasí
S poskytovaním rozšírenej výmery dovolenky pre starostu obce v zmysle
zákonníka práce s poukazom na § 7, zákona č. 253/1994 Z.z.

5. Ukladá
a/ OcÚ zabezpečiť výber poplatkov za pranie v obecnej práčovni podľa bodu 2/d
tohto uznesenia
Termín: trvalý od 1.6.2007
b/ OcÚ zabezpečiť investície Obce Málinec v roku 2007 podľa plánu schváleného
v bode 2/e tohto uznesenia
Termín: rok 2007
c/ OcÚ zabezpečiť združenie prostriedkov podľa bodov 2/f a 2/g tohto uznesenia
Termín: do 30.6.2007
d/ OcÚ poskytnúť nenávratný finančný príspevok pre Klub dôchodcov v Málinci
podľa bodu 2/ch tohto uznesenia
Termín: rok 2007
e/ OcÚ poskytnúť nenávratný finančný príspevok pre Občianske združenie Máli-
nec podľa bodu 2/i tohto uznesenia
Termín: do 30.6.2006
f/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce za I.Q.2007
Termín: jún 2007
g/ OcÚ zabezpečiť zmluvné odvádzanie odpadových vôd do miestnej kanalizácie
a ČOV od všetkých producentov odpadových vôd v obci Málinec
Termín: rok 2007
h/ OcÚ zabezpečiť spôsob opravy miestnych komunikácií v obci Málinec
Termín: jún 2007
ch/ OcÚ urobiť zmenu nájomnej zmluvy pre Jozefa Illéša v zmysle schválenia
v bode 2/l tohto uznesenia
Termín: máj 2007
i/ OcÚ zaradiť žiadosti do poradovníka uchádzačov o byty v zmysle schválenia
v bodoch 2/m a 2/n tohto uznesenia
Termín: máj 2007
j/ Stavebnej komisii posúdiť doplnenú žiadosť Vieroslavy Riečicovej o vybudo-
vanie vonkajšieho sedenia v zmysle bodu 3 tohto uznesenia
Termín: Ihneď po doplnení žiadosti
k/ OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Petra Kreta, bytom Málinec 388
v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia
Termín: jún 2007

V Málinci , 18.5.2007
Ing. Čepko Igor
starosta obce