Uznesenie OZ 4/2007

UZNESENIE č. 4/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 29.6.2007

 

1.Berie na vedomie:
–––––––––––––––-
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Auditorskú správu o overení účtovnej závierky a hospod.Obce Málinec za rok 2006

2.Schvaľuje:
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Zákopčan Víťazoslav
členovia: Melich Štefan, Melich Drahomír
b/ Pasport miestnych komunikácií v obci Málinec – dopravné značenie celej obce aj
časti Huta
c/ Čerpanie rezervného fondu v roku 2006
d/ Tvorbu rezervného fondu z hospodárenia za rok 2006 vo výške 176.408,36 Sk
e/ Použitie rezervného fondu v roku 2007 na splátku istiny 1.munic.úveru a na kapitá-
lové výdavky Obce Málinec v zmysle schváleného rozpočtu
f/ Poriadok odmeňovania Obce Málinec
g/ Výšku stočného pre rok 2007 nasledovne: právnické osoby 23,00 Sk/m3
domácnosti 17,50 Sk/m3
h/ Žiadosť Vieroslavy Riečicovej,bytom Málinec 366 o povolenie na uskutočnenie
akcií v internetovej kaviarni K4 v letných mesiacoch júl, august a september 2007
a to v zmysle VZN o organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí
ch/ Žiadosť JUALS-Mgr. Júliusa Smutniaka, bytom Hradište 49 o poskytnutie obchod-
ných priestorov Lukrécie Málinec od 1.8.2007
i/ Žiadosť Adama Baloga, bytom Málinec 510 o zrušenie nájomnej zmluvy v byto-
vom dome 510 od 1.7.2007
j/ Žiadosť Daniely Faťarovej bytom Málinec o zníženie nájomného za prenájom
priestorov Drogérie-Farby-Laky Málinec v sume 230,–Sk/m2 od 1.7.2007
na 12 mesiacov.
k/ Pridelenie bytu po Adamovi Balogovi, bytom Málinec 510 pre Mgr. Ľuboslava
Jablonského bytom Poltár od 1.7.2007
l/ Zaradenie žiadosti Evy Auxovej ,bytom Málinec 374 o pridelenie bytu do poradov-
níka uchádzačov o byty
m/ Podpisovanie žiadaniek pri výjazdoch požiarnych vozidiel na účely cvičenia
veliteľom DHZ

3. Ukladá:
a/ OcÚ zabezpečiť označenie miestnych komunikácií v zmysle schváleného pasportu
v bode 2/b tohto uznesenia
Termín: rok 2007
b/ OcÚ zabezpečiť odmeňovanie pracovníkov Obce Málinec v zmysle Poriadku
odmeňovania schváleného v bode 2/f tohto uznesenia
Termín: trvalý
c/ OcÚ zabezpečovať výber stočného podľa bodu 2/g tohto uznesenia
Termín: rok 2007 a 2008
d/ OcÚ povoľovať akcie Vieroslave Riečicovej v internet.kaviarni K4 v zmysle
schválenia v bode 2/h tohto uznesenia
Termín: júl, august, september 2007
e/ OcÚ vypracovať zmluvu o prenájme priestorov Lukrécie pre Mgr. Júliusa
Smutniaka v zmysle schválenia v bode 2/ch tohto uznesenia
Termín: k 1.8.2007
f/ OcÚ ukončiť nájomný vzťah s Adamom Balogom v zmysle schválenia v bode
2/i tohto uznesenia
Termín: k 1.7.2007
g/ OcÚ znížiť nájomné pre Danielu Faťarovú v zmysle schválenia v bode 2/j
tohto uznesenia
Termín: od 1.7.2007 do 30.6.2008
h/ OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Mgr. Jablonského v zmysle schválenia
v bode 2/k tohto uznesenia
Termín: od 1.7.2007
ch/ OcÚ zaradiť žiadosť Evy Auxovej do poradovníka uchádzačov o byty
Termín: júl 2007
i/ Veliteľovi DHZ podpisovať žiadanky na výjazd požiarnych vozidiel v zmysle
schválenia v bode 2/m tohto uznesenia
Termín: trvalý
j/ OcÚ aktualizovať VZN o prideľovaní obecných bytov a predložiť ho na schvá-
lenie na nasledujúce zasadnutie OZ
Termín: ako v texte

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 4/2007 .

V Málinci dňa 9.7.2007
Ing. Čepko Igor
starosta obce