Uznesenie OZ 5/2007

Uznesenia č. 5/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30. augusta 2007

 

1. Berie na vedomie:
––––––––––––––
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2007/2008

2. Schvaľuje:
––––––––
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda Detvan Marián
členovia Števove Eva, Ing.Zákopčan Víťazoslav
b/ Pasport dopravného značenia Miestnych komunikácií v obci Málinec , vypracovaný
firmou Manager Lučenec z augusta 2007
c/ VZN č. 2/2007 o prideľovaní obecných bytov
d/ Správu o plnení rozpočtu Obce Málinec za I.polrok 2007
e/ Správu o plnení investícií Obce Málinec za I.polrok 2007
f/ Zabezpečenie separovaného zberu v obci Málinec , prostredníctvom firmy MEPOS
Lučenec, v termíne od 1.10.2007 na dobu neurčitú
g/ Dar pre Obec Málinec a to nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1749, stavbu Predajňa tabaku
so súp.č. 478, postavenej na parc.č. 33, od darujúcich : Urbašík Štefan, Urbašík Tibor
a Miháľová Hilda pre potreby Obce Málinec
h/ Odkúpenie nehnuteľnosti do majetku Obce Málinec , vedenej na LV č. 516 a to zastava-
nú plochu o výmere 132 m2, parc.č. 77, záhradu o výmere 151 m2 parc.č. 78 a stavbu
predajňa a byt so súp.č. 41 na parc.č. 77, od predávajúcej : Straková Elena, bytom
Málinec 194 za kúpnu cenu 275.000,– Sk
ch/ Úver pre Obec Málinec na zakúpenie nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto uznesenia
v prípade zakúpenia nehnuteľnosti
i/ Žiadosť ZŠ Málinec o odpísanie pohľadávky ZŠ Málinec voči CGS s.r.o. Prešov
j/ Odmenu starostovi obce za 2.Q.2007 vo výške 27 %
k/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Igora Findru bytom Máliec 113 do poradovníka
l/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Martinu Machalovú bytom Málinec 382
do poradovníka

1. Ukladá:
––––––
a/ OcÚ zabezpečiť označenie MK v obci Málinec podľa schváleného pasportu
v bode 2/b tohto uznesenia nasledovne:
- výjazdy na štátnu cestu do konca roku 2007
- ostatné značenie previesť do konca roku 2008
Termín:
b/ OcÚ zabezpečiť prideľovanie obecných bytov v zmysle schváleného VZN 2/2007
Termín: trvalý
c/ OcÚ zabezpečiť separov. zber v Obci Málinec v zmysle bodu 2/f tohto uznesenia
Termín: trvalý
d/ OcÚ zabezpečiť prevod nehnuteľnosti do majetku Obce Málinec, podľa bodu 2/g
tohto uznesenia
Termín: rok 2007
e/ OcÚ zabezpečiť prevod nehnuteľností do majetku Obce Málinec, pdľa bodu 2/h
tohto uznesenia prostredníctvom úveru podľa bodu 2/ch tohto uznesenia
Termín: rok 2007
f/ Finančnej komisii pri OZ v Málinci vybrať najvhodnejšiu formu úveru pre zakú-
penie nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/h tohto uznesenia
Termín: september 2007
g/ OcÚ prepracovať nájomné zmluvy na prenájom obecných bytov po zosnulých:
Vojtech Račko a Rudolf Becáni na ich manželky
Termín: september 2007
h/ OcÚ zaradiť do poradovníka o pridelenie obecných bytov žiadateľov: Findra Igor
bytom Málinec 113, Machalová Alena bytom Málinec 389 a Machalová
Martina bytom Málinec 382
Termín: september 2007
ch/ OcÚ a kultúrnej komisii zabezpečovať prípravu osláv prvej písomnej zmienky
o obci
Termín: rok 2008
i/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia v bode 2/j
Termín: september 2007
j/ Starostovi obce, predsedovi finančnej a stavebnej komisii /Ing. Čepko Igor,
Ing. Zákopčan Víťazoslav, Detvan Marián/ zabezpečiť spoločné jednanie o cene
odpredaja budovy obuvi v prípade, že majiteľka nebude súhlasiť s ponúkanou
cenou, schválenou v bode 2/h tohto uznesenia
Termín: rok 2007

2. Neschvaľuje
–––––––––––
a/ Žiadosť o pridelenie bytu pre Alenu Machalovú, bytom Málinec 389

V Málinci dňa 5.9.2007
Ing. Čepko Igor
starosta obce