Uznesenie OZ 6/2007

Uznesenie č. 6/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 18. októbra 2007.

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o nedoplatkoch k 30.9.2007
c/ Informáciu o postupe prípravy výstavby PVE Ipeľ
d/ Informáciu o príprave na program LEADER
e/ Informáciu o poskytnutých dotáciách

2. Schvaľuje:
–––––––––
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Janšto Juraj
členovia: Števove Eva, Melich Drahomír
b/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2007
c/ Členov inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku Obce Málinec
k 31.12.2007 uvedených v schválenej Smernici v bode 2/b tohto uznesenia
d/ Vstup Obce Málinec do Združenia pre rozvoj cestovného ruchu v okrese Poltár
e/ Žiadosť Ivana Starove bytom Máliec 378 o poskytnutie jednorázovej dávky na nákup
10 plm palivového dreva
f/ Žiadosť Anny Švingálovej o zníženie nájomného za prenájom priestorov predajne
Ada textil v Málinci na obdobie od 1.11.2007 do 31.10.2007 vo výške 200,–Sk/m2
g/ Zaradenie žiadosti Dušana Findru bytom Málinec 456 o pridelenie bytu do poradovníka
h/ Žiadosť Jána Urdu bytom Málinec 399 o prenájom ornej pôdy , vedenej na LV 751,
parc.č. 1563/1 o výmere 2,75 ha v sume 770,–Sk ročne od 1.11.2007 na obdobie 5 rokov
v prípade, že uvedená pôda nebude využitá pre potreby obce Málinec
ch/ Zaradenie žiadosti Ľubice Semerákovej bytom Málinec 459 o pridelenie bytu
do poradovníka
i/ Výstavbu chodníka na parc.č. 894 v obci Málinec Obcou Mýtna s.r.o. v sume 280 tis.Sk
s DPH s tým, že práce budú prevedené v jarných mesiacoch roku 2008
j/ Zmenu prehľadu kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového programu obce
na prefinancovanie v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 07/2002/0794 v zmysle prílohy

3. Ukladá:
–––––––
a/ Členom inventarizačných komisií vykonať inventarizáciu majetku Obce Málinec
k 31.12.2007 v zmysle schválenej Smernice v bode 2/b tohto uznesenia
Termín: do 31.12.2007
b/ OcÚ zabezpečiť vstup obce Málinec do Združenia pre rozvoj cestovného ruchu v zmysle
schválenia v bode 2/d tohto uznesenia
Termín: do 31.12.2007
c/ OcÚ zabezpečiť 10 plm palivového dreva pre Ivana Starove, v zmysle schválenia v bode
2/e tohto uznesenia
Termín: november 2007
d/ OcÚ účtovať znížené nájomné pre Annu Švingálovú v zmysle schválenia v bode 2/f
Termín: ako v texte
e/ OcÚ zaradiť žiadosti o pridelenie bytu do poradovníka a to v zmysle schválenia
v bodoch 2/g a 2/ch
Termín: október 2007
f/ OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Jána Urdu v zmysle schválenia v bode 2/h
Termín: november 2007
g/ OcÚ zabezpečiť výstavbu chodníka na parc.č. 894 v zmysle schválenia v bode 2/i
Termín: jarné mesiace r. 2008
h/ OcÚ zabezpečiť zmenu v prehľade kapitál.výdavkov v zmysle schválenia v bode 2/j
Termín: október 2007
ch/ OcÚ pozvať dlžníkov-neplatičov za vývoz TKO z rokov 2004 a 2005 na pohovor
k starostovi obce a dohodnúť posledný termín splátky pred podaním návrhu na Okresný
súd v Lučenci
Termín: október 2007
i/ OcÚ prejednať výmenu pozemku s Ing.Pavlom Faťarom a dohodnúť cenu
Termín: november 2007
j/ OcÚ preveriť možnosť zmeny územného plánu z časového hľadiska lokality kúpaliska
na výstavbu výrobnej haly
Termín: november 2007
k/ Stavebnej komisii posúdiť ponuky na výmenu okien na Obecnom úrade v Málinci
Termín: do 27.10.2007

4. Navrhuje:
––––––––
a/ Spoločné stretnutie firmy Orgeco Nové Zámky a OZ Málinec za účelom bližšieho
dohodnutia podmienok na výstavbu výrobnej haly v Málinci

Poslanci jednomyselne schválili uznesenie č. 6/2007 .
V Málinci, 26.10.2007
Ing. Čepko Igor
starosta obce